Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Галузевий державний архів Міністерства оборони України

Графік роботи:понеділок—п’ятниця з 9.00 до 18.00, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Прийом запитів (заяв):понеділок, середа з 10.00 до 16.30.

Видача підготовлених інформаційних документів:

понеділок—четвер з 10 до 16.30, п’ятниця з 10 до 13.00.

Графік роботи читального залу: понеділок, середа з 9.30 до 16.30,

вівторок з 13.45 до 16.30, п’ятниця з 9.30 до 12.45, четвер — не працює.
Адреса архіву:02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 16.

Транспорт: станція метро «Червоний хутір», автобуси №№ 51, 63,

зупинка «вул. Старобориспільська»
Тел./факс +38 (044) 566-33-47
Тел.+38 (044) 566-15-84

Електронна адреса:  gdamou@post.mil.gov.ua

Шановні громадяни!

З метою запобігання поширення «коронавірусної інфекції» (COVID-19)

у Галузевому держаному архіві Міністерства оборони України

встановлено такі обмеження!

1. Приймання запитів соціально-правового характеру від фізичних та юридичних осіб ЗАБОРОНЕНО. Такі запити можна подати тільки на електронну пошту:

gdamou@post.mil.gov.ua

 

У разі, якщо в поданих запитах було зазначено «заберу особисто або не відправляти», підготовлені архівні довідки, архівні витяги, архівні копії будуть відправлено на адресу, вказану в запиті.

2. Приймати користувачів для роботи з архівними документами у читальному залі з метою написання наукових робіт, дисертацій, досліджування родоводу ЗАБОРОНЕНО.

Просимо перенести термін відвідування читального залу на один місяць.

До користування документами у читальному залі допускаються користувачі, які користуються архівними документами тільки для вирішення службових питань.

3. Прийом документів на зберігання здійснюється тільки від військових частин (установ), які розформовано.

Вибачте за незручності.

 У зв’язку із завантаженістю Галузевого державного архіву Міністерства оборони України через надходження значної кількості запитів на інформацію з питань соціально-правового характеру терміни виконання архівних довідок можуть збільшуватисядо 45 календарних днів.

Основні завдання архіву

 • забезпечення умов зберігання таобліку архівних документів;
 • ведення державного обліку документів НАФ таподання відомостей про них Укрдержархіву;
 • створення та організація зберігання страхового фонду документів НАФ і фонду користування ними;
 • ведення обліку страхового фонду документів НАФ;
 • комплектування Архіву документами Міноборони і Генерального штабу Збройних Сил України, військових частин (установ);
 • надання організаційно-методичної допомоги Міноборони іГенеральному штабуЗбройних Сил України, військовим частинам (установам) зпитань роботи здокументами, щотимчасово зберігаються уних, та з питань підготовки документів до передавання в Архів;
 • проведення експертно-перевірною комісією Архіву експертизи цінності документів зметою внесення їхдоНАФ або надання пропозицій щодо вилучення знього;
 • здійснення заходів щодо охорони державної таємниці, іншої інформації зобмеженим доступом тадотримання режиму секретності при користуванні архівними документами;
 • виявлення унікальних документів;
 • участь увиявленні профільних документів історико-культурної спадщини України, що перебувають закордоном, їхповерненні або відтворенні вкопіях;
 • створення йудосконалення довідкового апарату додокументів, щознаходяться назберіганні вАрхіві;
 • забезпечення впорядкування документів, їхсистематизації таавтоматизації інформаційно-пошукових процесів;
 • контроль застаном діловодства таархівної справи уМіноборони іГенеральному штабі Збройних Сил України, військових частинах (установах);
 • нормативно-методичне забезпечення ведення архівної справи уМіноборони іГенеральному штабі Збройних Сил України, військових частинах (установах);
 • робота звласниками документів особового походження зметою передавання цих документів на зберігання до Архіву (записьмовою згодою власника);
 • організація вустановленому порядку користування архівними документами, видавання архівних довідок, копій, витягів зархівних документів юридичним тафізичним особам;
 • підготовка документів доопублікування таекспонування;
 • комплектування довідково-інформаційного фонду;
 • впровадження сучасних досягнень науки, техніки, передового досвіду впрактику роботи Архіву;
 • участь урозробці проектів нормативно-правових актів таметодичних документів усфері архівної справи.

Завдання структурних підрозділів Архіву.

ВІДДІЛ АДМІНІСТРАТИВНО-КАДРОВОЇ РОБОТИ здійснює забезпечення діяльності архіву,ведення нетаємного діловодства, кадрової роботи, контроль за організацією нетаємного діловодства у територіальних архівних відділах.

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ забезпечує комплектування архіву та територіальних архівних відділів документами військових частин (установ), у тому числіособового походження, на всіх видах носіїв інформації, контролює своєчасну передачу військовими частинами (установами) архівних документів на державне зберігання до архіву та до територіальних архівних відділів, надає методичну допомогу представникам військових частин (установ) з питань формування та оформлення справ до передавання на державне зберігання до архіву, бере участь у виявленні та обліку профільних архіву документів історико-культурної спадщини України, в тому числі й за кордоном, надає пропозиції щодо повернення, придбання або відтворення їх у копіях.

ВІДДІЛ (УПОРЯДКУВАННЯ) організовує та здійснює роботи спрямовані на науково-технічне упорядкування документів, що передані військовими частинами (установами) на державне зберігання до архіву або на договірних засадах.

ВІДДІЛ (ОБЛІКУ) організовує роботи та здійснює облік описаних та неописаних документів, у тому числі Національного архівного фонду, на різних матеріальних носіях інформації, що надходять на державне зберігання, організовує та здійснює роботи зі створення та поповнення баз даних інформаційно-пошукових систем до документів.

ФОНДОВІ ВІДДІЛИ організовують та здійснюють роботи щодо забезпечення схоронності та обліку архівних документів; готують архівні довідки, копії документів та витяги з них, впроваджують інші способи використання відомостей, що містяться в архівних документах.

ВІДДІЛ ОБРОБКИ ЗАПИТІВ здійснює приймання, облік, організацію виконання запитів фізичних або юридичних осіб щодо витребування інформації, яка міститься в архівних документах, надає відвідувачам роз’яснення та рекомендації щодо можливого місцезнаходження необхідних документів.

ГРУПА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ КОРИСТУВАЧІВ організовує роботу користувачів з архівними документами у читальному залі, здійснює роботи по організації виставок, каталогізації архівних документів, створення довідників про зміст архівних документів.

ВІДДІЛ РЕСТАВРАЦІЙНИХ ТА ПАЛІТУРНИХ РОБІТ організовує та здійснює реставраційні, консерваційні, ремонтні та палітурні роботи, спеціальне фізико-хімічне (профілактичне) оброблення документів (справ) як архівного зберігання, так і прийнятих від військових частин (установ) для науково-технічного упорядкування.

РЕЖИМНО-СЕКРЕТНЕ ВІДДІЛЕННЯ здійснює контроль за станом режиму секретності,веде секретне діловодство в архіві,запобігає розголошенню секретної інформації та втраті її матеріальних носіїв, забезпечує режим секретності під час проведення усіх видів секретних робіт в архіві.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ здійснює належне, в межах діючих норм, та своєчасне забезпечення грошовими коштами особовий склад архіву, законне та ефективне використання коштів і матеріальних засобів, правильне документальне оформлення фінансово-господарських операцій, фінансове планування, визначення потреби в коштах для забезпечення діяльності архіву, ведення бухгалтерського обліку, складання та подання встановленої звітності.

Відомості про фонди та склад документів ГДА МОУ

СТАНОМ НА 01.01.2020

Обсяг фондів

7038

Обсяг одиниць зберігання

702599

Галузевий державний архів Міністерства оборони України (далі — Архів), територіальні архівні відділи ГДА МОУ у Львові та Одесі (далі — ТАВи) зберігають комплекс документів військової галузі.

На зберіганні перебувають документи військових формувань, частин, установ, організацій за період від початку XIX сторіччя і по сьогодення.

Документи військових формувань, установ, організацій періоду XIX століття по 1917р. представлені фондамибатальйонів, шпиталів, піших дружин, комісій, комітетів, лазаретів, майстерень, потягів, пунктів, військових слідчих, польових судів, управлінь, польових рухомих військових хлібопекарень, тилових етапів тощо. Значний комплекс документів належить до періоду Першої світової війни.

Документи військових формувань, установ, організацій періоду 1919–1923 років представлені фондами військових комісаріатів (волосних, повітових, Київським окружним, Київським губернським), військових рад, управління продовольчого забезпечення Київської губернії, уповноваженого Київського губернського управління військово-продовольчого забезпечення по повітам: Переяславському, Таращанському,Чорнобильському.

Архів зберігає незначну кількість документів військових частин, установ періоду 1924 —1945років, у тому числіДругої світової війни.Події Другої світової війни відображені у документах, створених значно пізніше описуваних подій.

Архіву та ТАВам, залишилися документи, що належали окружним архівам Управлінь Київського, Прикарпатського, Одеського військових округів. Однак, комплекс цих документів неповний, оскільки значна частина документів періоду СРСР була передана на зберігання до центральних військових архівів Міністерства оборони СРСР. Фонди розділено кордонами держав. Інколи потрібну інформацію щодо історії військової частини, установи або захисту соціальних прав громадян можна отримати звертаючись із запитами на адресу декількох архівів, зазвичай, до Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації (колишній Центральний архів Міністерства оборони СРСР).

В Архіві зберігаються документи фондів Управлінь Київського та Одеського військових округів, Військової Ради КВО, військових частин, установ, організацій, вищих військових навчальних закладівперіоду 1950–1991 років. Серед документів: історичні формуляри (довідки), накази та директиви командувачів військами округів, донесення і пропозиції щодо виконання розпорядчих документів Міністра оборони СРСР, накази начальників інших органів військового управління, командирів військових частин, документи з особового складу тощо.

Архів зберігає фонди—колекції: «Колекція особових справ», «Колекція видань, наказів, директив Міністра оборони СРСР і начальника Генерального штабу ЗССРСР», «Послужні списки солдат періоду Першої світової війни», «Колекція штатів, табелів до штатів та переліків змін до них військових частин та закладів Збройних Сил України (СРСР), НГУ».

Фонди військових училищ, академій радянського періоду зберігають окрім різних наказів, звіти з наукової діяльності, матеріали засідань вчених рад, документи стосовно навчання військовослужбовців іноземних армій, доповіді про стан військової дисципліни.

На зберіганні в Архіві є фонди з документами, що містять інформацію про залучення військових частин, окремих військовослужбовців до виконання спеціальних завдань під час подій в Угорщині у 1956-1957 роки, Чехословаччині у 1968 році, на територіях іноземних держав: Ангола, Афганістан, В’єтнам, Ефіопія, Корея, Мозамбік, Сирія ін.

Документи радянського періоду представлені у фондах військових частин, що приймали участь в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Серед документів: історичні довідки, накази (по стройовій частині, накази про виїзди (роботу) на ЧАЕС), книги (журнали) обліку доз опромінення, алфавітні книги.

Фонд «Колекція кінофільмів» містить кінопрокатні копії військово—навчальних, хронікальних фільмів, створених кіностудією Міністерства оборони СРСР у період 1959-1991 років. Серед кінодокументів фільми про різні види та роди військ, з воєнною та зарубіжною хронікою: «Битва за Дніпро» (1977р.), «Визволення Правобережної України» (1978р.), «Яссько-Кишинівська операція» (1977р.), «Іноземна військова кінохроніка» (1981р.), «Протитанкові засоби Сухопутних військ держав НАТО» (1984р.) та ін.

Фонди періоду незалежності України представлені в Архіві фондами структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління, військових частин, навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.

Архів зберігає накази та директиви Міністра оборони України, його заступників, накази начальника Генерального штабу Збройних Сил України, доповіді, розпорядження, листування Міноборони з різних питань, у тому числі з Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, іншими відомствами, документи про участь військовослужбовців ЗСУ у миротворчих місіях у складі Сил ООН на територіях держав колишньої Югославії, Іраку, Лівані, Ліберії, С’єрра— Леоне.

Події, пов’язані із проведенням антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей,знайшли своє відображення у документах за 2014-2018 роки, що надійшли на зберігання до Архіву. У 2018 році до Архіву почали надходити архівні документи операції   Об’єднаних сил.

 


17 вересня 2013, 20:07 | ID: 52 |


Переглядів: 343748 //