Порядок рейтингового оцінювання виконання вимог законів, що регламентують розгляд звернень громадян

Порядок рейтингового оцінювання організації роботи з виконання вимог законів та підзаконних нормативно-правових актів, що регламентують розгляд звернень громадян та запитів на публічну інформацію, у структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Силах України, інших органах військового управління Збройних Силах України

На виконання вимог Законів України «Про звернення» (зі змінами), «Про доступ до публічної інформації», Указів Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади» (із змінами), інших актів Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, керівникам структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Силах України, інших органах військового управління Збройних Силах України (далі — органи військового управління), при організації роботи із зверненнями громадян, запитів на публічну інформацію, керуватися цим Порядком рейтингового оцінювання.

Порядок рейтингового оцінювання впроваджується з метою:

забезпечення персональної відповідальності посадових осіб органів військового управління за порушення законодавства про звернення громадян та доступу до публічної інформації та запровадження механізмів оцінювання їх діяльності;

недопущення надання неоднозначних, необгрунтованих або
неповних відповідей за зверненнями громадян, інформаційними запитами фізичних та юридичних осіб;

посилення контролю за організацією роботи зі зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію, дотриманням установлених діючим законодавством строків їх розгляду.

Рівень організації роботи із зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію в органах військового управління оцінюється за результатами проведених перевірок виконання посадовими особами органами військового управління вимог законодавства про звернення громадян, доступу до публічної інформації, за організацію діловодства, ведення інформаційно-аналітичної роботи, аналізу повноти та своєчасності надання відповідей заявникам (запитувачам), забезпечення зворотнього зв’язку з ними.

Перевірки здійснюються планово, за затвердженими заступником Міністра оборони України — керівником апарату на кожне півріччя графіками, або, у разі необхідності, за окремими дорученнями керівництва Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України згідно оформлених у встановленому порядку приписів.

Рішення про оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян приймає заступник Міністра оборони України — керівник апарату на підставі вимог керівних документів щодо критеріїв оцінки, доповідей начальника Відділу по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міністерства оборони України за результатами проведених перевірок та відповідних актів. В органах військового управління, за необхідності, відповідні рішення щодо оцінювання приймаються керівниками.

При проведенні оцінювання організації роботи із зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію в органах військового управління ураховуються нижче наведені показники.

Показнки, за якими оцінюється рівень організації роботи із зверненнями громадян в органах військового управління

1. Дотримання порядку реєстрації звернень громадян на реєстраційно-контрольних картках чи в журналах реєстрації, ведення карток (журналів) обліку особистого прийому громадян.
2. Дотримання порядку формування справ і картотек за зверненнями громадян та їх комплектація.
3. Дотримання строків розгляду звернень громадян.
4. Дотримання строку та порядку пересилання звернень громадян іншим уповноваженим органам.
5. Дотримання порядку розгляду звернень окремих категорій громадян (звернень Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів — учасників АТО та Великої Вітчизняної війни, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями «За відвагу», жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»).
6. Наявність затвердженого графіка і порядку проведення особистого прийому громадян та їх дотримання.
7. Наявність належним чином обладнаного приміщення для проведення особистого прийому громадян, розміщення актів законодавства, інформаційних буклетів, зразків оформлення звернень та інших документів, відомостей про посадових та службових осіб, які ведуть особистий прийом, місце і час прийому, контактні телефони тощо.
8. Наявність затвердженого графіку роботи телефонів «гарячої» лінії, довіри, його дотримання, ведення обліку повідомлень громадян та результатів роботи за їх розглядом.
9. Проведення аналітичної роботи із зверненнями громадян (аналізу звернень громадян щодо виявлення найбільш актуальних проблем та внесення пропозицій стосовно шляхів їх розв’язання; виявлення причин, що зумовлюють надходження повторних звернень громадян, безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників тощо).
10. Організація роботи та ефективність розгляду звернень у Регіональних громадських приймальнях Міністра оборони України.
11. Визначення пріоритетності і проблемності щодо оперативності розгляду звернень учасників проведення АТО, які перебувають в секторах зони АТО, та членів їх сімей.
12. Проведення нарад, семінарів з питань удосконалення роботи за розглядом звернень громадян.
13. Планування роботи із зверненнями громадян.
14. Систематичне інформування вищого керівництва про стан роботи із зверненнями громадян.
15. Ведення роз’яснювальної роботи через офіційний веб-сайт Міністерства оборони України та військові ЗМІ,за компетенцією, з найбільш актуальних питань за зверненнями громадян.

Показники, за якими оцінюється рівень організації роботи за запитами на публічну інформацією в органах військового управління

1. Дотримання порядку прийому, реєстрації запитів, що надійшли з спеціального структурного підрозділу — Відділу по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації Міністерства оборони України (далі — спеціальний структурний підрозділ) або безпосередньо до органу військового управління.
2. Наявність відповідального працівника (працівників) за опрацювання запитів на інформацію, спеціального місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнання його відповідною оргтехнікою.
3. Дотримання порядку прийому запитувачів чи їх представників для надання підготовленої інформації за запитами, у тому числі запитувачів з обмеженими фізичними можливостями.
4. Порядок підготовки копій документів з питань, що належать до компетенції органу військового управління, своєчасність та повнота надання усіх необхідних матеріалів до спеціального структурного підрозділу для підготовки відповіді по суті запитів на інформацію.
5. Дотримання вимог щодо порядку обмеження надання службової інформації, визначеної згідно затверджених переліків, та надання інформації, яка є загальнодоступною та знаходиться в документах, що містять інформацію з обмеженим доступом.
6. Дотримання строків розгляду запитів на інформацію, законності у разі відстрочки в задоволенні на запитувану інформацію.
7. Наявність системи обліку публічної інформації органу військового управління, стан його ведення у відповідності до вимог керівних документів та дотримання порядку забезпечення доступу до інформації запитувачів.
8. Надання відповіді запитувачу по суті з виконанням усіх вимог законодавства про доступ до публічної інформації.
9. Дотримання порядку та строків зберігання запитів на інформацію, а також документів до них.
10. Стан оприлюднення на веб-порталі Міноборони в мережі Інтернет, інформаційних стендах, в інший прийнятний для громадян спосіб інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.


13 листопада 2015, 16:26 | ID: 15303 |


Переглядів: 2804 //