Питання та відповіді

1. З якою метою, ще з 2006 року, в державі запроваджено службу у військовому резерві?

Декілька позицій, які разом розкривають основну мету створення служби у військовому резерві:

перша — це те, що відповідно до статті 17 Конституції України, захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішою функцією держави, справою всього Українського народу. Отже, кожен громадянин України, а не тільки лише кадровий військовий, має змогу практично долучитись до реалізації своїх конституційних прав по захисту суверенітету і територіальної цілісності держави, шляхом вдосконалення особистої навченості у військовій справі під час зборових заходів у складі відповідних військових частин, навчальних центрів або ж органів військового управління;

друга — це загальносвітова практика, коли утримання військ у повних штатах, навіть для досить багатих країн, є занадто коштовною справою. Значно практичніше здійснювати періодичні заходи з накопичення та підготовки військово-навчених ресурсів у запасі, тобто військового резерву, ніж щомісяця витрачатись на повноцінне утримання повних штатів військових частин за рахунок коштів власного державного бюджету;

третя — військовий резерв це складова системи комплектування військ (військових організаційних структур), як в мирний час, так і під час дії особливого періоду, тобто військовий резерв є одним із джерел поповнення військ навченим персоналом.

Отже, основна мета запровадження служби у військовому резерві Збройних Сил України полягає у тому, щоб війська (сили) мали змогу кардинально підвищити спроможність бойових військових частин виконувати завдання за своїм функціональним призначенням за рахунок якнайшвидшого доукомплектування їх мотивованим та навченим особовим складом, — резервістами.

2. Хто такі резервісти та які шляхи проходження служби у військовому резерві існують? (стаття 1 та стаття 26-2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (зі змінами))

Резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний час та в особливий період.

Службу у військовому резерві проходять громадяни України, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до такої служби (або ж до військової служби).

Наразі, існує два шляхи проходження служби у військовому резерві:

за контрактом, тобто добровільно (в мирний час та в особливий період);

в обов’язковому порядку — служба у військовому оперативному резерві (на особливий період).

3. Хто може стати резервістом та має право укладати контракти про проходження служби у військовому резерві? (стаття 26-1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (зі змінами); пункт 17 Указу ПУ «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» від 29.10.2012 № 618/2012 (зі змінами))

Резервіст проходить службу у військовому резерві на підставі контракту про проходження служби у військовому резерві, який за визначеною формою від імені держави з ним укладає командир (начальник) військової частини (установи), який має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якого належить право призначення на відповідні посади. Один примірник контракту зберігається в особовій справі резервіста, другий — у резервіста.

Укласти контракт про проходження служби у військовому резерві можуть громадяни України, віком від 18 до 57 років, незалежно від статі, за винятком осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, а також і чоловіки призовного віку. Для цього вони мають пройти професійно-психологічний відбір, за станом здоров’я бути придатними до служби у військовому резерві (або військової служби) та відповідати встановленим вимогам її проходження. Крім того Генеральний штаб Збройних Сил України розглядає категорію резервістів зарахованих до військового оперативного резерву як пріоритетну при укладанні цих контрактів.

Вивчення кандидатів у резервісти в мирний час здійснюється шляхом:

вивчення особистих якостей, установлення рівня їх освіти та професійної придатності;

організації медичного огляду;

перевірки фізичної підготовки;

проведення заходів професійно-психологічного відбору.

Під час дії особливого періоду резервістам військового оперативного резерву пропонується укладати контракти про проходження служби у військовому резерві за спрощеним порядком безпосередньо в ході навчальних зборів.

Контракт, укладений в особливий період, не може бути припиненим або розірваним, а громадянин, який його уклав та який зарахований до військового оперативного резерву, продовжує службу у військовому резерві Збройних Сил України на умовах, визначених законодавством, — до завершення особливого періоду.

Резервісти, які в добровільному порядку уклали контракти про проходження служби у військовому резерві, з обліку резервістів військового оперативного резерву під час дії особливого періоду не виключаються.

Для резервістів рядового, сержантського та старшинського складу, які укладають контракти формується окрема особова справа резервіста.

До особової справи резервіста (за спрощеним порядком) входять наступні документи:

заява громадянина (резервіста, військовозобов’язаного, призовника) про бажання добровільно проходити службу у військовому резерві та укласти контракт про проходження служби у військовому резерві (в довільній формі);

послужний список;

копії сторінок паспорта громадянина України;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

автобіографія (написана власноруч);

копії документів про освіту;

висновок військово-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров’я до проходження служби у військовому резерві (або військової служби);

інші документи (контракт про проходження служби у військовому резерві, витяг з наказу командира військової частини про укладання контракту, призначення на відповідну посаду та про зарахування до військового оперативного резерву відповідної військової частини, реквізити банківських рахунків тощо).

З метою набуття початкових військових навичок громадянами України, які не мають досвіду військової служби, пропонується укладати контракти про проходження служби у військовому резерві з командирами військових частин (підрозділів) територіальної оборони, де отримати початкову загальновійськову підготовку. В подальшому, такі резервісти можуть бути залучені на навчальні збори у складі бойових бригад з наступним укладанням відповідних контрактів.

З питань укладання контракту про проходження служби у військовому резерві Ви можете звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки або ж до командування військової частини, якщо Ви вже резервіст військового оперативного резерву.

4. Які терміни укладання контрактів з резервістами відповідно до їх складу? (пункти 20, 21, 1201 Указу ПУ «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» від 29.10.2012 № 618/2012 (зі змінами) та стаття 26-2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (зі змінами))

Перший, другий і наступні контракти укладаються:

із резервістами, прийнятими на посади рядового складу, — строком на
3 роки
;

із резервістами, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу, — строком на 5 років;

із резервістами, прийнятими на посади офіцерського складу, — строком на 5 років.

Після закінчення строку дії першого контракту строк служби у військовому резерві може бути щоразу продовжений на 3-5 років до досягнення громадянином граничного віку перебування у військовому резерві.

5. Хто належить або ж зараховується до військового оперативного резерву першої черги? (стаття 26-2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII (зі змінами))

В особливий період до категорії резервістів військового оперативного резерву в обов’язковому порядку зараховуються особи звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві (або ж військової служби).

Під час дії особливого періоду, всі резервісти, зокрема і ті, які проходять службу у військовому резерві уклавши відповідні контракти, є резервістами військового оперативного резерву.

6. Які обов’язки у резервістів військового оперативного резерву? (пункт 120-5. Указу ПУ «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» від 29.10.2012 № 618/2012 (зі змінами))

Резервіст військового оперативного резерву зобов’язаний:

ознайомитись з наказом командира (начальника) військової частини (установи) про зарахування до військового оперативного резерву під особистий підпис;

прибути в п’ятиденний термін після звільнення в запас до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнього військового комісаріату) за місцем реєстрації місця проживання для взяття на військовий облік;

вибуваючи з військової частини (установи) та при взятті на військовий облік у відповідному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишньому військовому комісаріаті) уточнити порядок своїх дій на випадок його призову під час мобілізації, на особливий період або ж у разі прийняття відповідного рішення про призов резервістів Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України;

зберігати після звільнення і до кінця особливого періоду військову форму одягу, якою він був забезпечений Міністерством оборони України, та у разі призову на військову службу (або під час мобілізації, на особливий період, або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) мати її з собою при прибутті до військової частини (установи);

у разі зміни сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де він перебуває на військовому обліку, та обов’язково (невідкладно) уточнити порядок свого оповіщення у відповідного командира (начальника) військової частини (установи), де він проходить службу у військовому резерві (зарахований до військового оперативного резерву);

після оповіщення командиром (начальником) військової частини (установи) або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнім військовим комісаром) щодо його призову під час мобілізації, на особливий період, прибути протягом 24 годин до військової частини (установи), де він проходить службу у військовому резерві та діяти за вказівками командира (начальника) військової частини (установи) або ж керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишнього військового комісара).

7. Згідно із прийнятим Законом тепер резервістів можуть призивати без оголошення мобілізації?

Так звичайно, з прийняттям Закону України (№ 1357-IX від 30.03.2021) з’являється законодавчо унормована можливість призову для резервістів. Особливості призову резервістів визначатимуться в Генеральному штабі Збройних Сил України безпосередньо на підставі загроз національній безпеці держави, які можуть виникати.

8. З якою метою такий призов резервістів запроваджується?

Основною метою Закону України є створення законодавчого механізму, який дозволятиме оперативно доукомплектувати резервістами (військово-навченими особами, переважно з бойовим досвідом) військові частини всіх складових сил оборони держави в ході стрімко наростаючої військової агресії, а також вчасно реагувати на інші раптово виникаючі загрози національній безпеці держави.

Призов резервістів на таку військову службу надаватиме державі час для прийняття відповідних управлінських рішень для реагування раптово виникаючі військові загрози, зокрема буде додатковий час і на прийняття рішення про можливе оголошення та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів.

9. Як та в яких випадках відбуватиметься призов резервістів на військову службу?

Порядок призову резервістів визначений в прийнятому Законі.

Статтею 391 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачено що завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період визначаються Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України в рішенні про його проведення.

Призов громадян України на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та їх оповіщення здійснюються командирами військових частин — стосовно громадян України, які проходять службу у військовому резерві за контрактом та/або зараховані під час такої служби до військового оперативного резерву, та керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — стосовно громадян України, які після їх звільнення з військової служби зараховані до військового оперативного резерву.

Резервісти зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих повістках (повідомленнях).

Особливості такого призову встановлюватиме Генеральний штаб Збройних Сил України відповідними директивними документами, про що також зазначено в цьому Законі.

Щодо конкретних випадків, то їх всі передбачити в законах неможливо та не потрібно цього робити. Рішення про такий призов резервістів на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період буде прийматись Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України враховуючи наявні загрози на театрі воєнних дій.

10. На який строк передбачається здійснювати призов резервістів на військову службу? Скільки резервістів планується призивати?

Як зазначено в статті 391 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», — «завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період визначаються Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України в рішенні про його проведення».

Строк призову резервістів на військову службу буде залежати від наявних загроз на театрі воєнних дій.

11. Які сьогодні (у 2021 році) соціальні гарантії та пільги надає держава своїм резервістам?

В державі створена та функціонує система соціальних пільг і гарантій резервістам (як за контрактом, так і військового оперативного резерву першої та другої черги).

Резервісту, в рік, за 1 місяць підготовки, виплачується (додаток):

грошова виплата із розрахунку до двох прожиткових мінімумів на місяць (від 3 405 до 4 540 грн.) (виплата цих коштів резервістам здійснюється у військовій частині одразу по закінченню зборів);

добові — від 360 до 900 грн. (залежно від військового звання резервіста);

для тимчасово не працюючих — прожитковий мінімум, установлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (на 1 січня 2021 року —
2 270 грн.)
;

для працевлаштованих — середній заробіток резервісту за місцем роботи виплачує його роботодавець (за весь час виконання резервістом обов’язків служби у військовому резерві), з послідуючою компенсацією цих витрат роботодавцю Міністерством оборони України через відповідні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військові комісаріати) (на 1 січня 2021 року — не менше ніж 6 000 грн. (іноді й набагато більше);

одноразове грошове заохочення у січні поточного року за підсумками року який минув (розмір заохочення залежить від військового звання —
від 1 600 до 3 100 грн.)
.

У загальному підсумку в 2021 році сума всіх грошових виплат резервістам в рік, за 1 місяць підготовки (як від Міноборони так і від роботодавців або ж держави), складає:

непрацюючим — від 6 216 (рядовий склад) до 8 878 грн. (вищий офіцерський склад);

працюючим — від 9 219 (рядовий склад) до 11 880 грн. (вищий офіцерський склад);

Резервісту компенсується вартість проїзду до місця зборів та у зворотному напрямку або ж його доставка здійснюється силами територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Резервісту гарантується збереження місця роботи, посади, середньомісячного заробітку та державне страхування на час зборів.

Резервіст забезпечується (безкоштовно) харчуванням, проживанням, медичним обслуговуванням та військовою формою під час зборів.

Одночасно з укладанням контракту про проходження служби у військовому резерві та зарахуванням до списків військової частини резервістів забезпечують військовою формою одягу у готовому вигляді за рахунок нового речового майна під час зборових заходів. Після завершення зборів інвентарні предмети здаються, а предмети індивідуального користування резервістів, які уклали контракти, зберігаються ними за місцем проживання. В цих предметах резервісти прибувають на наступні зборові заходи до цієї ж військової частини. Після закінчення терміну дії контракту та звільнення зі служби у військовому резерві речове майно особистого користування резервістом здається до військової частини або ж компенсується його залишкова вартість.

Резервісти (у т.ч. військового оперативного резерву) мають можливість:

укласти контракти про проходження служби у військовому резерві за спрощеним порядком в особливий період під час зборових заходів у військовій частині (установі), зокрема і на військову службу за контрактом;

укласти контракти на військову службу, на терміни від 1 до 10 років, з подальшим його продовженням на обраний термін при збереженні всіх соціальних пільг, які передбачені для мобілізованих (збереження місця роботи, посади, середнього заробітку, виплати пенсій тощо);

отримувати відстрочки від призову на строкову військову службу на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві, а також повністю звільнитись від призову на строкову військову службу після виконання обов’язків служби у військовому резерві протягом двох контрактів (до досягнення ними 27 років);

користуватись медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві;

кар’єрного зростання (здобуття інших ВОС) під час служби у військовому резерві, зокрема просування по службі та отримання первинного офіцерського і чергових військових звань в резерві.

Крім того:

резервіст, який уклав контракт про проходження служби у військовому резерві, може бути призваний на навчальні збори або під час мобілізації, на особливий період лише до своєї частини і виключно на свою посаду;

за резервістами зберігаються місця роботи, посади та середній заробіток на підприємствах, установах, організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності де вони працювали на час призову на зборові заходи;

грошові (фінансові) виплати, що передбачені для резервістів, до двох і більше разів перевищують відповідні виплати для військовозобов’язаних за їх участь у таких самих зборових заходах.

12. Які пільги передбачені для резервістів у разі їх призову на новий вид військової служби?

Одразу треба наголосити на тому, що всі резервісти після їх призову на новий вид військової служби набувають статусу військовослужбовців, та як наслідок, користуються тими перевагами, пільгами та гарантіями, які наразі національне законодавство передбачає для військовослужбовців.

Щодо новел Закону України № 1357-IX від 30.03.2021:

по-перше, законопроєктом передбачене поширення на резервістів всього комплексу соціальних пільг та гарантій, який передбачений для мобілізованих осіб (після їх призову без оголошення мобілізації, а також після звільнення з цієї служби), головне з цього — це збереження місця роботи, посади та середнього заробітку, місця навчання та стипендії, не нарахування штрафних санкцій та пені за невиконання зобов’язань перед банками, підприємствами та установами;

по-друге, резервіст отримає право на відстрочки від такого призову:

якщо на момент такого призову він вже раніше проходив таку військову службу та має загальний її строк в календарному обчисленні не менше 1 року (запобіжник від багаторазовості призову). Такі резервісти можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

якщо резервіст звільнився з такої військової служби і з дня його звільнення ще не минув 1 рік (запобіжник від багаторазовості призову).

якщо на момент такого призову за результатами медичного огляду резервіст визнаний непридатним до військової служби за станом здоров’я;

якщо резервіст досяг граничного віку перебування в резерві, або якщо час, що залишився до досягнення ним граничного віку перебування в резерві, є меншим за строк, на який здійснюється призов;

по-третє, на резервістів поширюватимуться і відстрочки від такого призову, які передбачені окремими нормами статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (у абзацах четвертому — одинадцятому частини першої статті та частині другій статті 23). Деякі з цих категорій осіб можуть бути призвані на військову службу але за їх згодою і по місцю їх проживання;

по-четверте, законодавчо закріплюються додаткові гарантії працевлаштування осіб, які звільнені з військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які в добровільному порядку уклали контракт про проходження служби у військовому резерві протягом шести місяців після закінчення служби, згідно відповідних квот встановлених Законом України «Про зайнятість населення» для підприємств, установ та організацій.

по-п’яте, збереження житлових приміщень за призваними резервістами на таку військову службу, розміщення в казармених приміщеннях, призвані особи не можуть бути зняті з квартирного обліку тощо.

13. Чи плануються наступні законодавчі зміни які пов’язані із службою у військовому резерві?

Так, в одному пакеті з Законом України № 1357-IX від 30.03.2021 («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку»), Генеральний штаб Збройних Сил України прийняв участь у розробці президентського законопроєкту, який має внести зміни до Податкового кодексу України (р.н. № 3554 від 28.05.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо окремих питань вдосконалення забезпечення організації виконання військового обов’язку в особливий період»).

Цей законопроєкт наразі перебуває на розгляді у Комітетах Верховної Ради України (головний Комітет — з питань фінансів, податкової та митної політики).

Законопроєктом (реєстр. № 3554 від 28.05.2020) встановлюватимуться особливості оподаткування резервістів, які є фізичними особами-підприємцями, у разі їх призову на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

Прийняття цього законопроєкту дозволить:

віднести суму грошової допомоги (у тому числі в натуральній формі), що надається військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» до переліку доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

не включати при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку — фізичною особою, працівників, призваних на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

звільнити осіб, призваних на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які є самозайнятими особами (фізичні особи — підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, на весь період їх військової служби, від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб (відповідно до розділу IV Податкового кодексу України), а також від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку (відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України).

14. Щодо Рад резервістів у Збройних Силах України?

У січні 2018 року було створено Раду резервістів Збройних Сил України. Для керівництва Радою резервістів Збройних Сил України обране її організаційне ядро (голова Ради, його заступники та секретар).

Рада резервістів Збройних Сил України є виборним, постійно діючим, неприбутковим, консультативно-дорадчим органом при Генеральному штабі Збройних Сил України, вона має своє Положення.

На протязі 2018-2019 років у військах (силах) було завершено формування вертикалі управління радами резервістів. На сьогодні, ради резервістів створені: у Генеральному штабі — у всіх командуваннях видів (родів) військ (сил) та більшості бойових бригадах (де проводилися навчальні збори з резервістами). Триває створення рад резервістів у складі бригад територіальної оборони.

Основними завданнями рад резервістів є:

популяризація в суспільстві служби у військовому резерві;

консолідація зусиль резервістів довкола завдань створення якісного українського військового резерву;

підтримання військових традицій та зміцнення рівня відповідальності резервістів;

забезпечення ефективного та оперативного зворотного зв’язку між командуванням військових частин, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишніх військових комісаріатів), органів військового управління всіх рівнів та резервістами.

Позитивні здобутки Рада резервістів:

по-перше, — представники Ради резервістів Збройних Сил України у взаємодії з фахівцями Генерального штабу Збройних Сил України та волонтерськими організаціями (фахівцями з юридичних питань) приймають безпосередню участь у розробці пропозицій для подальшого внесення змін до існуючих законодавчих, нормативно-правових актів та відомчих керівних документів з питань провадження служби у військовому резерві;

по-друге, — представники рад резервістів періодично приймають безпосередню участь у навчальних зборах, організовують належну комунікацію резервістів із командуванням відповідних військових частин, надають достовірну інформацію про хід проведення зборових заходів, зокрема і під час чергових засідань, зустрічей тощо;

по-третє, — завдяки представникам рад резервістів в засобах масової інформації з’являється набагато більше якісної позитивної інформації про службу у військовому резерві та про зборові заходи за участю резервістів.

15. Як на даний час проводиться підготовка резервістів?

Підготовка резервістів здійснюється під час їх залучення на навчальні збори (відповідно до планів Генерального штабу Збройних Сил України) у складі бойових військових частин (до 15 діб), військових частин (підрозділів) ТрО
(від 5 до 30 діб), на базі навчальних центрів (до 30 діб), курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах
(до 30 діб).

Обсяги підготовки резервістів через запровадження карантинних обмежень були дещо знижені у 2020 році, проте у поточному році спостерігається позитивна тенденція, темпи проведення спланованих зборових заходів відновлено.

Довідково. Типові терміни та варіанти проведення навчальних зборових заходів:

для резервістів ОР-1 у складі бойових військових частин (бригад, полків) — до 15 діб; на базі навчальних центрів (для перепідготовки на дефіцитні спеціальності) — до 30 діб; перевірочні (1-денні) збори.

для резервістів ОР-2 та військовозобов’язаних для бригад КР, ТрО —
від 10 
до 30 діб; упр. бригад ТрО, стрілецьких б-нів та рот охорони ВК —
віддо 10 діб; навчальних центрів (КППК офіцерського складу) — до 30 діб;
на базі загальновійськових полігонів (для отримання базового рівня підготовки) — до 30 діб; перевірочні (1-денні) збори.

 


24 червня 2014, 15:02 | ID: 3203 |


Переглядів: 35988 //