Воєнно-наукове управління ГШ ЗСУ

Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України призначене для вирішення питань організації, планування та координації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, розробки її нормативно-правового забезпечення і наділене організаційними, дослідницькими і контрольними функціями у галузі воєнної науки.

Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України підпорядковане начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України.

У своїй діяльності Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України з питань оборони та реалізації державної наукової політики, наказами і директивами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, а також Положенням про Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України.

Посаду начальника Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України обіймає полковник ГУСАК Юрій Аркадійович, доктор воєнних наук, старший науковий співробітник.

До складу Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України входять командування та такі структурні підрозділи:

з планування наукової роботи та розробки нормативних документів;

з проблем воєнної науки та експертизи.

з організації наукового супроводження розробки перспективних зразків озброєння та військової техніки;

з питань оснащення Збройних Сил безпілотними авіаційними комплексами.

Основними завданнями Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України є:

проведення державної політики щодо забезпечення розвитку воєнної науки у Збройних Силах;

визначення пріоритетів, організація планування, координація та контроль наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах;

забезпечення узгодженості основних напрямів наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах з основами державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, інтеграції воєнної науки в загальнодержавну систему наукових досліджень;

розроблення проектів законів України, інших нормативно-правових актів з питань, що входять до його компетенції;

організація взаємодії суб’єктів виконання наукових досліджень у Збройних Силах України з науковими установами інших центральних органів виконавчої влади;

організація наукового супроводження розроблення перспективних зразків озброєння та військової техніки, виконання дослідно-конструкторських робіт з модернізації (переоснащення) зразків озброєння та військової техніки, у том; числі, які проводяться військовими частинами, установами, організаціями; Збройних Сил України;

організація розроблення безпілотних авіаційних комплексів та інших роботизованих систем для потреб Збройних Сил України;

здійснення безпосереднього керівництва науковою і науково-технічною діяльністю Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України та Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум»;

контроль за станом і підтриманням бойової і мобілізаційної готовності, організацією бойової, мобілізаційної та гуманітарної підготовки, контроль заходів повсякденної діяльності, кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інших видів забезпечення у безпосередньо підпорядкованих науково-дослідних установах.

Наукова і науково-технічна діяльність у Збройних Силах України здійснюється відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (зі змінами), Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 13.01.2007 № 9 (зі змінами) та інших нормативно-правових актів.

Для здійснення наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України створена і функціонує система воєнно-наукових досліджень, яка включає:

систему науково-дослідних установ;

систему управління науковою і науково-технічною діяльністю;

систему консультативно-дорадчих органів.

Система науково-дослідних установ призначена для виконання наукових досліджень та інших заходів наукової і науково-технічної діяльності в інтересах оборони держави і відповідно до обсягу, рівня завдань та за підпорядкованістю включає науково-дослідні установи, керівництво яких здійснюється через відповідні структурні підрозділи Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України та командувань видів Збройних Сил України, а також науково-дослідні установи у складі вищих військових навчальних закладів.

Систему науково-дослідних установ доповнюють вищі військові навчальні заклади ІІІ — ІV рівнів акредитації, на які поширюються права, передбачені законодавством для науково-дослідних установ

Система управління науковою і науково-технічною діяльністю призначена для формування потреби в науковій і науково-технічній продукції для Збройних Сил, організації, планування, координації, забезпечення і контролю наукової і науково-технічної діяльності, організації та підтримання взаємодії з питань досліджень в інтересах оборони держави з науковими установами інших міністерств, центральних органів виконавчої влади.

Головними органами управління науковою і науково-технічною діяльністю у Збройних Силах України є Міністерство оборони України і Генеральний штаб Збройних Сил України.

Міністерство оборони України забезпечує розвиток воєнної науки, організовує і координує наукові дослідження в інтересах оборони та підвищення ефективності військово-технічного співробітництва в частині, що належить до його компетенції.

Генеральний штаб Збройних Сил України бере участь у забезпеченні наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, формує потреби в науковій і науково-технічній продукції для Збройних Сил України, організовує та координує наукові дослідження з питань військового будівництва та застосування Збройних Сил України, інших питань, що належать до його компетенції.

Загальне керівництво науковою і науково-технічною діяльністю здійснює Міністр оборони України, безпосереднє керівництво — заступники Міністра оборони України та начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України через відповідні структурні підрозділи Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України.

Взаємодія між органами управління науковою і науково-технічною діяльністю здійснюється згідно з наказами і директивами Міністра оборони України та начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України.

Система консультативно-дорадчих органів призначена для підвищення рівня обґрунтованості та узгодженості рішень з питань функціонування і розвитку воєнної науки, забезпечення колегіальності під час підготовки таких рішень.

Система консультативно-дорадчих органів включає:

Воєнно-наукову раду Міністерства оборони України, яка є головним консультативно-дорадчим органом Міністерства оборони України з проблем розвитку воєнної науки, з питань планування та координації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, військово-технічних проблем, наукового обґрунтування найважливіших рішень щодо діяльності Збройних Сил України та реалізації заходів військово-технічної політики Міністерства оборони України.

Головою Воєнно-наукової ради Міністерства оборони України є перший заступник Міністра оборони України.

Заступниками голови Воєнно-наукової ради Міністерства оборони України є заступник Міністра оборони України-керівник апарату і перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Воєнно-наукова рада Міністерства оборони України поділяється на три секції:

за воєнно-теоретичною проблематикою Міністерства оборони України (національна безпека України у воєнній сфері, державна політика в галузі військової освіти та науки, військова кадрова, гуманітарна та соціальна політика, міжнародне військове співробітництво тощо) (керівник секції директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України);

за військово-технічною проблематикою Міністерства оборони України (військово-технічна політика та супроводження державного оборонного замовлення) (керівник секції директор Департаменту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України);

за проблематикою Збройних Сил України (розвиток та застосування Збройних Сил України тощо) (керівник секції начальник Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних Сил України).


09 жовтня 2013, 15:36 | ID: 418 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 30384 //