На виконання вимог пункту 2 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 (далі — Загальне положення про юридичну службу), відповідно до наказу Міністерства оборони України від 16.05.2016 № 259 «Питання юридичної служби Міністерства оборони України» у Міністерстві оборони України (далі — Міноборони) функціонує юридична служба як самостійний структурний підрозділ — Юридичний департамент Міністерства оборони України (далі — Департамент), що здійснює свою діяльність у складі 5 відділів (згідно з головними напрямами діяльності юридичної служби).

Згідно з пунктом 5 Загального положення про юридичну службу і Схеми підпорядкування структурних підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 11.11.2016 № 600 (вредакції наказу Міністерства оборони України від 14.04.2017 №225) , Департамент підпорядковується безпосередньо Міністру оборони України, який спрямовує та контролює його діяльність.

Департамент є органом управління підпорядкованими йому територіальними юридичними відділами, які розташовані у містах: Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Вінниця, та Північним територіальним юридичним управлінням, дислокованим у м. Київ, а також органом, який спрямовує, координує і контролює діяльність юридичної служби Міноборони та юридичної служби Збройних Сил України.

Головна мета діяльності Юридичного департаменту Міністерства оборони України у 2017 році:

головною метою діяльності Департаменту в 2017 році є участь у формуванні та реалізації Міноборони державної правової політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, у сфері оборони і військового будівництва, у підвищенні рівня оперативної сумісності Збройних Сил України з підрозділами збройних сил держав — членів НАТО та ЄС з урахуванням досвіду АТО на території Донецької та Луганської областей; забезпечення правильного застосування законодавства в Міноборони та Збройних Силах України з метою досягнення завдань, визначених у Стратегії національної безпеки України, Воєнній доктрині України, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, Стратегічному оборонному бюлетені України та відповідно до Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 — 2020 роках (дорожня карта оборонної реформи).

Пріоритетними напрямами діяльності Департаменту щодо організації правової роботи у 2017 році мають бути наступні:
 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів (у тому числі відомчих) під час виконання покладених на Міноборони завдань і функцій, зокрема, юридичне забезпечення розробки наступного проекту Закону України: «Про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», проекту Указу Президента України: «Про затвердження Концепції реформування і подальшого розвитку систем управління державою в умовах надзвичайного стану та особливого періоду», забезпечення виконання Плану підготовки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у Міністерстві оборони України у 2017 році, Плану підготовки проектів наказів у Міністерстві оборони України на 2017 рік та Плану діяльності Міністерства оборони України з підготовки регуляторних актів на 2017 рік;
 • забезпечення належного представництва інтересів Міноборони в судах та інших юрисдикційних органах;
 • юридичне забезпечення у Міноборони та Збройних Силах України кадрової політики з питань проходження військової та державної служби, сприяння правильному застосуванню, неухильному дотриманні та запобігання невиконанню в апараті Міноборони актів законодавства про працю, проходження військової та державної служби;
 • нормативно-правове забезпечення реформування і розвитку Міноборони та Збройних Сил України зокрема, забезпечення роботи Комітету реформ Міноборони та Збройних Сил України (у Юридичній групі супроводження реформ, підкомітетах і робочих групах за напрямами діяльності), інших складових сектору безпеки і оборони, відновлення контролю та звільнення тимчасово окупованих територій України; забезпечення згідно з компетенцією Департаменту проведення заходів щодо європейської інтеграції та адаптації відповідно до стандартів НАТО;
 • юридичне забезпечення соціальної та гуманітарної політики у Міноборони, реформування та оптимізації системи військової освіти з урахуванням досвіду антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та відповідно до стандартів НАТО;
 • удосконалення нормативно-правової бази взаємовигідного співробітництва з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста та Національним товариством Червоного Хреста України;
 • удосконалення організації роботи юридичної служби Міноборони та територіальних юридичних підрозділів (управління, відділів);
 • участь у заходах відповідно до компетенції Департаменту з метою підвищення ефективності існуючих антикорупційних та контролюючих органів для зменшення корупційних ризиків у діяльності Міноборони.

У цілому стан організації правової роботи дозволяє вирішувати покладені на Міноборони завдання.

Інформаційний матеріал щодо перспективних напрямів роботи Юридичного департаменту Міністерства оборони України стосовно договірної, претензійної та позовної роботи у другій половині 2017 року

У Юридичному департаменті Міністерства оборони України, в межах компетенції, проведено аналіз договірної, претензійної та позовної роботи з метою встановлення низки неврегульованих проблемних питань та опрацювання оптимальних шляхи їх вирішення у другій половині 2017 року.

1. Необхідність встановлення механізму визначення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Довідково: відсутність чіткого механізму визначення очікуваної вартості предмету закупівлі може призвести до встановлення (не об’єктивно) заниженої вартості предмету закупівлі та як наслідок укладання договорів за цінами, які нижче цін на такий же предмет закупівлі на національному ринку (ціновий демпінг).

2. Недопущення практики укладання із суб’єктами господарювання відповідних договорів за демпінговими цінами.

Довідково: укладання таких договорів протирічить загальним принципам підприємницької діяльності та здійснюється суб’єктами господарювання для отримання прибутку з метою витіснення конкурентів та завоювання ринку.

3. Витребовування забезпечення виконання договірних зобов’язань виключно у вигляді платіжного доручення або банківської гарантії, що видана банком з державною часткою, відповідно до вимог рішення Правління НБУ від 10.02.2017 р. № 76.

Довідково: зазначене пов’язане з реформою Національного банку України щодо націоналізації, відкликанням та позбавленням ліцензій банків з приватним капіталом, а також з метою мінімізації ризиків.

4. Розмежування в договорах понять «обставина непериборної сили» та «істотна зміна умов договору», визначення переліку документів якими підтверджуються вказані обставини, дотримання порядку приймання товару за якістю відповідно до вимог Інструкції про порядок приймання продукції виробничо — технічного призначення та товарів народного споживання за якістю (затверджена постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66 № П — 7), вимог ГОСТу В15.703 — 78 «Порядок предъявлення и удовлетворения рекламаций».

5. Врегулювання порядку встановлення наявності виробничого дефекту продуккції.

6. Формування узгодженої позиції (між юридичною службою Міністертсва оборони України та його відповідними структурними підрозділами) стосовно строку, протягом якого має нараховуватись пеня за прострочення зобов’язань за договорами, відповідно до вимог Інструкції з організації претензійної та позовної роботи, представництва інтересів у судах і виконання рішень судів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 30 грудня 2016 року № 744.

ЗВІТ ВИКОНАВЧИХ ПРОВАДЖЕНЬ станом на 20.12.2017 року (jpg)
ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИЙ матеріал щодо стану організації представництва інтересів МОУ станом на 20.12.2017 (jpg)

У кожному гарнізоні Збройних Сил України створено (на підставі відповідного наказу начальника гарнізону) військово-юридичні консультації.

Для забезпечення реалізації положень Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та згідно з наказом Міністерства оборони України від 01.02.2013 № 64 «Про Регіональні громадські приймальні Міністра оборони України» до функціонуючих Регіональних громадських приймалень Міністра оборони України у містах Києві, Одесі, Дніпропетровську, Вінниці, Рівному, Львові, Чернігові, Херсоні було розгорнуто Регіональні громадські приймальні Міністра оборони України в містах Харкові, Житомирі, Ужгороді, Маріуполі.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

 • надання правової інформації;
 • надання консультацій та роз’яснень з правових питань;
 • роз’яснення порядку складання заяв, скарг та інших документів правового характеру.

У разі письмового звернення особи про надання будь-якого з видів правових послуг такі послуги надаються протягом 30 календарних днів з дня надходження.

У 2016 році продовжувалася взаємодія Міноборони та Мін’юсту щодо залучення органів військового управління через мережу громадських приймалень Мін’юсту для надання безоплатної первинної правової допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України.

Департаменту укомплектовано кваліфікованими фахівцями за відповідними напрямами діяльності (1 — заслужений юрист України), які тривалий час (понад 5 років) працюють в Департаменті, пройшли певні етапи підготовки та кар’єрного росту. За результатами перевірок порушень виконання обов’язків військовослужбовцями та працівниками Департаменту не зафіксовано. Корупційних та кримінальних правопорушень за фахівцями Департаменту не виявлено.

На сьогодні юридична служба Міністерства оборони України — це чітка вертикаль фахівців юридичних служб всіх рівнів Міноборони, яка наповнена високопрофесійними кадрами з метою ефективного виконання покладених завдань.

Керівництво Юридичного департаменту Міністерства оборони України

Директор Юридичного департаменту Міністерства оборони України КОВАЛЬ Валерій Петрович, тел: 454-40-75, 234-40-03

Заступник директора Юридичного департаменту Міністерства оборони України КАМІНЕЦЬКИЙ Олексій Валентинович, тел: 234-00-46

Заступник директора департаменту — начальник відділу організації правової роботи Юридичного департаменту Міністерства оборони України полковник юстиції ДЮДЕНКО Олександр Вікторович, тел: 271-36-39

Заступник директора департаменту – начальник відділу організації представництва в юрисдикційних органах та забезпечення господарської діяльності Юридичного департаменту Міністерства оборони України  ГОМОН Олександр Олександрович, тел: 454-44-53

Номер телефону чергового Юридичного департаменту: 454-40-37, 231-37

Законодавчі та інші нормативно-правові акти, які було прийнято (видано) Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України, розробником яких є Міністерство оборони України

Матеріали навчально-методичних зборів з представниками юридичних служб Міноборони та Збройних Сил України (.zip)

Розділ створено 09 жовтня 2013, 18:46 | Переглядів: 42987