Проект наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції з організації закупівель послуг з ремонту озброєння та військової техніки у Збройних Силах України, інформація про які становить державну таємницю»

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції з організації закупівель послуг з ремонту озброєння та військової техніки у Збройних Силах України, інформація про які становить державну таємницю» (далі — проект).

Проект розроблено Міністерством оборони України в ініціативному порядку з метою удосконалення механізму закупівель послуг з ремонту озброєння та військової техніки в Збройних Силах України.

Видання наказу є впорядкування питань закупівель послуг з ремонту озброєння та військової техніки в Збройних Силах України, інформація про які становить державну таємницю.

Зазначений Проект розміщено на сайті Міністерства оборони України з метою одержання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до зазначеного Проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця в письмовому або в електронному вигляді за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська 28 а, Озброєння Збройних Сил України, телефон/факс (044) 483-34-40.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого Проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього Проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики — Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаються Міністерством оборони України протягом місяця з дати оприлюднення.

ІНСТРУКЦІЯ
з організації закупівель послуг з ремонту озброєння та військової техніки в Збройних Силах України, інформація про які становить державну таємницю

І. Загальні положення

1.1 Ця Інструкція визначає механізм організації закупівель послуг з ремонту озброєння та військової техніки (далі — ОВТ) у Збройних Силах України, інформація про які становить державну таємницю (далі — закупівля послуг з ремонту ОВТ).

1.2 Закупівля послуг з ремонту ОВТ у Збройних Силах України здійснюється з урахуванням вимог законодавства про державну таємницю.

Інструкція не поширюється на закупівлю послуг з ремонту ОВТ за процедурами, визначеними у Законах України «Про публічні закупівлі», «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони».

1.3 Закупівля послуг з ремонту ОВТ покладається на структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, а також видів Збройних Сил України, командування Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (далі — структурні підрозділи), які відповідно до діючих нормативних актів Міністерства оборони України визначені центральними службами (службами) забезпечення військовим майном та замовляють послуги з ремонту ОВТ відповідно до закріпленої номенклатури для задоволення потреб Збройних Сил України.

Порядок здійснення закупівель послуг з ремонту озброєння та військової техніки у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, інформація про які становить державну таємницю встановлюється начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

1.4 Фінансування закупівлі послуг з ремонту ОВТ здійснюється за відповідними бюджетними програмами (підпрограмами).

2. Порядок розгляду ступеню секретності відомостей щодо послуг з ремонту ОВТ

2.1 Закупівля послуг з ремонту ОВТ, інформація про які становить державну таємницю, організовується відповідно до потреб, визначених Планом ремонту ОВТ Збройних Сил України (далі — План ремонту) на відповідний рік.

2.2 Договори із закупівлі послуг з ремонту ОВТ, інформація про які становить державну таємницю, укладаються уповноваженими посадовими особами структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, що мають належним чином оформлену довіреність Міністерства оборони України.

Командувачі видів Збройних Сил України, Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, які є розпорядниками коштів нижчого рівня, укладають договори відповідно до наданих ним повноважень.

2.3 Під час формування Плану ремонту ОВТ Збройних Сил України на відповідний рік експертною комісією з питань таємниць структурного підрозділу вивчаються відомості про номенклатуру (найменування, кількість та вартість, місця або маршрути та строки постачання) послуг, що передбачається включити до Плану ремонту ОВТ Збройних Сил України, з визначенням їх ступеня секретності, відповідно до «Зводу відомостей, що становлять державну таємницю», затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440 (зі змінами).

При внесені змін до Плану ремонту ОВТ Збройних Сил України та включення додаткових заходів щодо закупівлі послуг з ремонту ОВТ додатково вивчаються відомості, що включаються до цього Плану.

2.4 Результати розгляду питань, винесених на засідання експертної комісії оформлюються протоколом засідання експертної комісії (далі — протокол), який підписується членами експертної комісії.

2.5 Оформлений експертною комісією протокол є підтвердженням того, що відомості про номенклатуру (найменування, кількість та вартість, місця або маршрути та строки постачання) послуг, які включено до Плану ремонту ОВТ Збройних Сил України, становлять державну таємницю.

2.6 У випадках, коли рішення про встановлення ступеня секретності відомостей, що включається у матеріальний носій секретної інформації (далі — МНСІ), приймається державним експертом з питань таємниць, з метою остаточного встановлення наявності цих відомостей, МНСІ разом з обґрунтованими пропозиціями експертної комісії з питань таємниць структурного підрозділу надсилаються для проведення експертизи, державному експерту з питань таємниць відповідно до компетенції згідно із займаною посадою.

За рішенням державного експерта з питань таємниць може проводиться експертиза та виноситися експертний висновок державного експерта про наявність або відсутність відомостей, що становлять державну таємницю.

3. Порядок вибору виконавців послуг з ремонту ОВТ

3.1 Вибір виконавців послуг з ремонту ОВТ здійснюється комісією з вибору надавачів послуг з ремонту ОВТ (далі — Комісія) на засадах колегіальності та неупередженості членів комісії.

3.2 Комісія створюється за наказом керівника структурного підрозділу, в якому визначається її склад.

Наказом керівника структурного підрозділу затверджується положення про Комісію (далі — Положення) із зазначенням порядку її створення, організація діяльності Комісії, завдання, функції, права та обов’язки голови, членів комісії та секретаря, порядок роботи з відбору виконавців, основні кваліфікаційні вимоги до можливих учасників відбору, організація проведення переговорів, розгляд та порівняння отриманих пропозицій учасників, визначення переможця.

Визначаються наступні основні кваліфікаційні критерії до учасників відбору:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (надання послуг з ремонту);

спроможність суб’єкта господарювання виконати договірні зобов’язання, що підтверджується висновком військового представництва;

наявність у суб’єкта господарювання діючого спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею відповідної категорії;

наявність у суб’єкта господарювання посадових осіб, які мають оформлений допуск до державної таємниці відповідно до номенклатури посад підприємств, установ, організацій перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

наявність режимних приміщень, які призначені для цілодобового зберігання МНСІ.

Голова та члени Комісії повинні мати допуск до державної таємниці за відповідною формою.

Організація роботи Комісії здійснюється відповідно до вимог нормативних актів у сфері охорони державної таємниці.

Відповідальність за недопущення витоку секретної інформації покладається на голову Комісії.

3.3 Керівником структурного підрозділу визначається уповноважена посадова особа (далі — Відповідальний виконавець), яка відповідає за організацію та проведення процедури закупівлі, укладання та супроводження договорів.

Відповідальний виконавець повинен:

мати допуск до державної таємниці за формою не нижче, ніж гриф секретності договору та робочої документації з організації та здійснення закупівлі;

проводити моніторинг з пошуку суб’єктів господарювання різних форм власності з використанням усіх існуючих джерел інформації (від безпосередніх виробників, торгово-промислових палат, друкованих видань, з офіційних сайтів органів державної влади, мережі Інтернет тощо), які можуть бути потенційними надавачами послуг.

3.4 За результатами пошуку, Відповідальний виконавець направляє до суб’єктів господарювання, що можуть бути потенційними надавачами послуг, письмові повідомлення-пропозиції стосовно проведення переговорів на предмет закупівлі послуг та укладання договору.

У письмовому повідомленні-пропозиції Відповідальний виконавець зазначає інформацію про найменування послуг (виду ремонту), строки їх виконання (постачання) без зазначення обсягу робіт, кількості і місця поставки продукції. Також зазначається очікуваний строк надання відповіді на зазначену пропозицію та дата проведення переговорів. До повідомлення-пропозиції надається перелік документів, які суб’єкт господарювання повинен надати для підтвердження відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам, а саме:

1) Цінова пропозиція (Додаток 1 до Інструкції).

2) Довідка у довільній формі, яка містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази.

Суб’єкт господарювання може включити додатково до довідки іншу інформацію, що підтверджує відповідність його цьому кваліфікаційному критерію.

3) Довідку у довільній формі, яка містить інформацію про наявність працівників, їх чисельність, досвід роботи та кваліфікацію працівників.

4) Довідка про досвід виконання аналогічного договору за попередні роки

Для підтвердження зазначеної у довідці інформації суб’єкт господарювання повинен надати копію відгуку виданий замовником (з яким було укладено договір) із зазначенням дати і номеру договору (на який надано відгук) та інформації про належне виконання договору, у тому числі стосовно якості та строків.

5) Копію Статуту або іншого установчого документу із змінами та доповненнями.

6) Копію витягу з реєстру платників ПДВ — у разі сплати суб’єктом господарювання ПДВ, або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку чи копія витягу з реєстру платників єдиного податку — у разі сплати суб’єктом господарювання єдиного податку. У разі, якщо суб’єкт господарювання не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених свідоцтв (витягів).

7) Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію про те, що:

відомості про юридичну особу, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа має антикорупційну програму чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону;

службову (посадову) особу суб’єкта господарювання, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі або фізичну особу, яка є суб’єктом господарювання, не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель;

суб’єкт господарювання протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

службова (посадова) особа яку уповноважено суб’єктом господарювання представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

суб’єкт господарювання не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців в наявності (або відсутня) інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи — резидента України, яка є суб’єктом господарювання. У разі, якщо суб’єкт господарювання не повинен надавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), він надає інформацію в довільній формі і зазначає законодавчі підстави ненадання до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців такої інформації.

юридична особа, яка є суб’єктом господарювання має (не має) антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі послуг дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

суб’єкт господарювання не має (має) заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

суб’єкт господарювання не зареєстрований (зареєстрований) в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.

8) Якщо учасником переговорів виступає юридична особа, яку представляє керівник суб’єкта господарювання, він повинен надати копію або виписку із протоколу засновників (протоколу установчих (загальних) зборів), або копію наказу про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи.

У разі якщо учасника переговорів представляє уповноважена особа необхідно надати довіреність (доручення) щодо надання керівником повноважень цій особі на участь у переговорах, а також мати при собі документ, що засвідчує її особу (паспорт).

9) Гарантійний лист від суб’єкта господарювання переговорів про відповідність якості наданих послуг технічним вимогам визначених замовником та можливість здійснення надання послуг у визначений термін.

Крім вищезазначених документів суб’єкт господарювання може подати інші документи, які вважає необхідними, у тому числі оригінал чи копії виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців; антикорупційну програму і наказ на призначення відповідального з антикорупційної програми та інше.

За надання недостовірної інформації суб’єкт господарювання несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства:

За підроблення документів господарювання несе кримінальну відповідальність.

3.5 У разі отримання від суб’єкту господарювання згоди на укладання договору, Відповідальний виконавець організовує переговори щодо визначення його істотних умов, на яких суб’єкт господарювання повинен надати комісії цінову пропозицію та документально підтверджену інформацію про його відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам.

До початку переговорів представник суб’єкта господарювання повинен надати довідку встановленого зразка про наявність діючого допуску до державної таємниці, завірену копію діючого спеціального дозволу на провадження діяльності пов’язаної з державною таємницею та документ, що засвідчує особу. Якщо учасником не надано зазначені документи, це є підставою до відмови щодо участі в переговорах.

При залучені співвиконавців до надання послуг з ремонту ОВТ надати довідки про наявність у співвиконавців діючого спеціального дозволу на провадження діяльності пов’язаної з державною таємницею.

Під час переговорів, комісія здійснює:

перевірку відповідності суб’єкта господарювання визначеним кваліфікаційним критеріям;

оцінку відповідності пропозицій якісним, технічним та іншим вимогам;

вивчення цінової пропозиції та її відповідність очікуваній вартості предмета закупівлі;

узгодження істотних умов договору.

На переговорах суб’єкт господарювання надає орієнтовний розрахунок ціни на одну одиницю продукції. Цінова пропозиція не повинна перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі.

За результатами переговорів складається протокол, який підписується членами Комісії та суб’єктом господарювання та подається на затвердження керівнику структурного підрозділу.

3.6 Комісія надає пропозиції керівнику структурного підрозділу щодо переможця після проведення переговорів з одним або кількома учасниками.

Переможець визначається за результатами переговорів за найбільш економічно вигідною пропозицією, що відповідає основним кваліфікаційним вимогам та умовам, визначеним у Положенні та визнана найкращою.

За результатами аналізу проведених Комісією переговорів, керівник структурного підрозділу приймає рішення щодо укладання договору з суб’єктом господарювання, якого визначено переможцем, про що складається протокол з вибору переможця та акцептування (прийняття) наданих пропозицій, який затверджується керівником структурного підрозділу або іншою уповноваженою на це особою.

4. Порядок укладання договорів

4.1 Договори про закупівлю послуг з ремонту ОВТ укладаються в письмовій формі з дотриманням положень Господарського та Цивільного законодавства України, актів законодавства з питань охорони державної таємниці.

Укладання та супровід договорів з суб’єктом господарювання (далі — Виконавець) на закупівлю послуг з ремонту ОВТ здійснюється з урахуванням Інструкції про порядок організації і супроводження ремонту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05 серпня 2013 року № 541 (зі змінами).

4.2 У договорах на закупівлю послуг з ремонту ОВТ обов’язково передбачається контроль якості закупівлі послуг, який здійснюється військовим представництвом (далі — ВП) відповідно до вимог законодавства, договорів, нормативно-технічної документації.

Контроль охорони державної таємниці, яка буде передана підряднику у зв‘язку з виконанням замовлення здійснювати відповідно до вимог статті 37 Закону України «Про державну таємницю».

4.3 Ціна (орієнтовна ціна) договору визначається Комісією під час проведення переговорів щодо укладання договору на закупівлю послуг з ремонту ОВТ на підставі розрахунково-калькуляційних матеріалів (далі — РКМ) з визначення орієнтовної ціни одиниці продукції, складених Виконавцем відповідно до вимог нормативно-правових актів та з урахуванням наданого ВП висновку щодо рівня договірної (орієнтовної) ціни.

4.4 Відповідальний виконавець структурного підрозділу після остаточного погодження проекту договору відповідно до вимог цієї Інструкції та перевірки наявності всіх підписів подає його на підпис посадовій особі, яка має право на укладання цих договорів.

4.5 Робота з договорами, направлення примірників договору (або його копій, оформлених відповідно до чинного законодавства) до Виконавця, ВП та заінтересованих структурних підрозділів для виконання функцій контролю та реєстрації зобов’язань здійснюється з дотриманням законодавства про державну таємницю.

4.6 Зміни та доповнення до договорів здійснюються відповідно до положень Господарського та Цивільного законодавства України та з урахуванням вимог законодавства про державну таємницю.

5. Супроводження договору

5.1 Супроводження та контроль за станом виконання укладених договорів на закупівлю послуг з ремонту ОВТ покладається на Відповідального виконавця структурного підрозділу, в якому укладено договір, до повного виконання зобов’язань за договором (листування із забезпечення виконання договору, копіювання та надання копій договору за вимогою, ведення претензійної та позовної роботи, тощо).

5.2 Видатки за укладеними договорами на закупівлю послуг з ремонту ОВТ у Збройних Силах України, закупівля яких становить державну таємницю здійснюються відповідно до бюджетних асигнувань на фінансовий рік.

Начальник Озброєння Збройних Сил України

генерал-майор М.М.ШЕВЦОВ


25 листопада 2016, 10:19 | ID: 25588 |
Додаткові файли


Переглядів: 2856 //