Проект наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт»

Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт» (далі — проект).

Проект розроблено Міністерством оборони України в ініціативному порядку на заміну наказу Міністерства оборони України від 31.07.2012 № 505 «Про затвердження Інструкції про порядок передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 серпня 2012 року № 1394/21706, з метою впорядкування питань передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт на підприємства та одержання їх військовими частинами Збройних Сил України після ремонту.

Видання наказу є впорядкування питань передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт на підприємства та одержання їх військовими частинами Збройних Сил України після ремонту.

Зазначений Проект розміщено на сайті Міністерства оборони України з метою одержання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції до зазначеного Проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця в письмовому або в електронному вигляді за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська 28 а, Озброєння Збройних Сил України, телефон/факс (044) 483-34-40.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого Проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, крім розробника цього Проекту, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики — Державній регуляторній службі України на адресу: вул. Арсенальна, 9/11. Адреса електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту приймаються Міністерством оборони України протягом місяця з дати оприлюднення.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до наказу Міністерства оборони України від № «Про затвердження Інструкції з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт »

1.​ Обґрунтування необхідності видання

Наказ розроблено відповідно до Плану підготовки наказів Міністерства оборони України на 2016 рік, Законів України «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), та Положення про порядок обліку, зберігання, списання, та використання військового майна у Збройних Силах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня
2000 року № 1225.

2.​ Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення наказу є визначення організації передачі озброєння та військової техніки і майна в ремонт.

3.​ Правові аспекти

У відповідній сфері правового регулювання діють:

Закон України «Про Збройні Сили України»;

Закону України «Про оборону України»;

Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225;

Положення про Міністерство оборони України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року
№ 730).

4.​

5.​ Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує витрат з Державного бюджету України.

6.​ Позиція заінтересованих органів

Наказ не потребує погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Наказ не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

6¹. Запобігання дискримінації

У наказі відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У наказі відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Наказ потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Зміст наказу не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує врахування позиції профспілок та об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регулятовного впливу

Наказ має ознаки регуляторного акту.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У наказі відсутні положення, які можуть мати вплив на ринок праці в Україні.

11. Прогноз результатів

Видання зазначеного наказу Міністерства оборони України дозволить визначити організацію передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт.

ІНСТРУКЦІЯ
з організації передачі озброєння, військової техніки
і майна в ремонт

1. Ця Інструкція визначає основні вимоги щодо організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт (на дослідження технічного стану) до підприємств та їх повернення до військових частин Збройних Сил України після ремонту (дослідження технічного стану).

2. Дія цієї Інструкції поширюється на структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, установи, організації Збройних Сил України, які залучаються до передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт (на дослідження технічного стану) та повернення його з ремонту (дослідження технічного стану).

3. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

термін «орган військового управління» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»;

термін «служба забезпечення органів військового управління» вживається у значенні, наведеному в постанові Кабінетів Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1225 «Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах»;

дослідження технічного стану — комплекс заходів, пов’язаних з визначенням обсягу робіт, потреби у фінансовому ресурсі для виконання ремонту та освоєння ремонту;

ремонт — комплекс заходів з відновлення тактико-технічних характеристик та ресурсу техніки.

4. Рішення про направлення озброєння, військової техніки і майна (далі — ОВТ) в ремонт (на дослідження технічного стану) до підприємств, які здійснюють ремонт, приймаються органами військового управління на підставі договорів (державних контрактів) згідно з планами ремонту озброєння, військової техніки і майна Збройних Сил України (далі — План ремонту ОВТ) та річним планом закупівель послуг відповідно до визначених річних обсягів фінансування, з урахуванням зафіксованого у відповідних актах технічного стану військового майна, шляхом підписання наряду на ремонт (дослідження технічного стану, виготовлення, обробку) (додаток 1).

Плани ремонту ОВТ України відпрацьовуються в органах військового управління за напрямами діяльності на підставі затверджених Міністром оборони України пропозицій з врахуванням попередніх показників проекту Державного бюджету України на наступний рік та затверджуються начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил України.

План ремонту ОВТ повинен мати такі розділи: найменування ОВТ, одиниця виміру ОВТ, вид ремонту, загальна кількість ОВТ, що підлягає ремонту, очікувана вартість ремонту за одиницю, загальна очікувана вартість ремонту, термін виконання (по кварталах), спосіб здійснення видатків, для якої військової частини, підприємство, виконавець, примітка.

В особливий період у разі нагальної потреби в ремонті (дослідженні технічного стану) передача ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану) на підприємства здійснюється за рішенням керівника служби забезпечення органу військового управління шляхом підписання наряду на ремонт (дослідження технічного стану), внесенням відповідних змін до планів ремонту ОВТ та річного плану закупівель послуг із подальшим укладанням договорів (державних контрактів).

Під час опрацювання проектів договорів (державних контрактів) із підприємствами на ремонт ОВТ обов’язково передбачаються:

відповідність ОВТ, яке відправляється в ремонт чи отримується з ремонту, за типом, конструкцією, технічним станом та комплектністю вимогам державних стандартів, технічним умовам, експлуатаційній документації та технологічним процесам за відповідною номенклатурою ОВТ на здавання та приймання з ремонту;

обсяг робіт, які необхідно виконати, та порядок комплектування ОВТ;

відповідність документального оформлення передачі в ремонт і отримання з ремонту ОВТ вимогам порядку обліку військового майна у Збройних Силах України;

вид транспорту, порядок відвантаження ОВТ до підприємств для проведення ремонту та повернення до військової частини після виконання ремонту;

порядок заправлення систем виробу експлуатаційними рідинами, мастилами, обсяги заправлення пальним;

передача ОВТ в ремонт у розконсервованому та очищеному від бруду вигляді;

передача агрегатів у ремонт окремо від ОВТ, до складу яких воно входить, розконсервованих, чистих, в упаковці (тарі), двигунів — на спеціальних підставках (піддонах), що забезпечує їхню збереженість. Допускається передача агрегатів на автомобілях без упаковки;

законсервування, упакування агрегатів, які отримуються з ремонту (дослідження технічного стану) окремо від озброєння та військової техніки, до складу яких вони входять, відповідно до технічних умов;

здійснення контролю за ремонтом ОВТ військовими представництвами Міністерства оборони України на підприємствах, що здійснюють ремонт, або відповідними структурними підрозділами контролю підприємств.

Під час передачі ОВТ до підприємств замовником та виконавцем робіт складається та підписується акт приймання-передачі ОВТ (додаток 2).

У разі передачі в ремонт (дослідження технічного стану) ОВТ, фактичний технічний стан та укомплектованість якого не відповідають супровідним документам (договору, державному контракту), керівник органу військового управління та командир військової частини повинні відрядити на підприємство, що здійснює ремонт, представників для проведення службового розслідування та вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків.

5. Для дослідження технічного стану військовим частинам дозволяється на підставі нарядів, виданих службою забезпечення органів військового управління та за наявності письмової згоди підприємства, яке є виконавцем робіт, передавати ОВТ за визначеною номенклатурою для виконання відповідних робіт.

Відповідні наряди видаються на підставі договорів, які укладаються між керівником органу військового управління, який має відповідну довіреність Міністра оборони України, та керівником підприємства відповідно до планів ремонту ОВТ.

Умови передачі та повернення ОВТ до військових частин встановлюються у відповідних договорах. Ці договори не є попередніми договорами щодо договорів (державних контрактів), зазначених у пункті 4.

Під час опрацювання проектів договорів із підприємствами на дослідження технічного стану ОВТ обов’язково передбачається в договорах:

фінансові зобов’язання сторін;

умови зберігання ОВТ під час зберігання ОВТ на підприємстві;

інвентаризація ОВТ;

щомісячне інформування служб забезпечення органів військового управління про наявність ОВТ на підприємстві.

6. Передане в ремонт (на дослідження технічного стану) ОВТ з бухгалтерського обліку військових частин, за якими воно закріплене, не знімається.

7. Передача в ремонт (на дослідження технічного стану) ОВТ, що не відпрацювало міжремонтних строків, має аварійні (бойові) пошкодження, розукомплектоване, проводиться за окремими рішеннями керівників органів військового управління, які здійснюють забезпечення Збройних Сил України через відповідні служби забезпечення, на підставі наряду, який видається за результатами службового розслідування.

8. З ОВТ, що передається в ремонт на підприємство, обов’язково направляються такі документи:

формуляр (паспорт) на ОВТ;

формуляри (паспорти) на комплектуючі, вказані у формулярі (паспорті) на ОВТ;

комплектувальна відомість на ОВТ (інший документ, який затверджує комплектацію ОВТ запасними частинами, інструментом та іншим майном);

картка некомплектності (додаток 3) на кожне ОВТ, завірена начальником служби забезпечення органу військового управління.

У разі втрати формуляра (паспорта), комплектувальної відомості на ОВТ (іншого документа, який затверджує комплектацію ОВТ запасними частинами, інструментом та іншим майном) або формулярів (паспортів) на комплектуючі ОВТ, вказані у формулярі (паспорті) ОВТ, у військовій частині оформлюється дублікат документа із зазначенням, що саме втрачено, який завіряється керівником органу військового управління, який здійснює забезпечення Збройних Сил України через відповідні служби забезпечення.

9. Забороняється перед передачею ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану) заміняти агрегати, механізми, прилади, деталі тощо, за винятком комплектуючих виробів, які забезпечують здатність перебазування до місця ремонту літальних апаратів повітряним ешелоном.

10. Для передачі ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану), приймання його з ремонту військова частина направляє у відрядження на підприємство представника (команду здавальників (приймальників) (далі — команда)). Кількість особового складу та терміни передачі ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану), повернення його з ремонту (дослідження технічного стану) визначаються наказом командира військової частини.

11. Представник військової частини (команда) здійснює приймання ОВТ з ремонту (дослідження технічного стану), про що складається акт приймання-передачі, підписує акт виконаних робіт, пломбує військове майно, передає представнику перевізника або начальнику варти (за наявності).

Один примірник акта виконаних робіт відправляється керівнику органу військового управління, який укладав договір (державний контракт).

Форма акта виконаних робіт визначається сторонами під час укладання договору, акт виконання робіт є невід’ємною частиною договору.

Виконаний наряд на ремонт, один примірник акта приймання-передачі відремонтованого ОВТ, акта виконаних робіт та формуляри (паспорти), заповнені представником підприємства (установи), передаються до військової частини.

12. Організація контролю за передачею ОВТ в ремонт (на дослідження технічного стану) на підприємства та одержання військовими частинами такого ОВТ після ремонту (дослідження технічного стану) покладаються на службу забезпечення органу військового управління, який видав наряд.

13. Забезпечення охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом під час передачі ОВТ в ремонт (дослідження технічного стану) до підприємств та повернення його до військових частин Збройних Сил України здійснюється відповідно до законодавства.


24 листопада 2016, 16:00 | ID: 25577 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 3050 //