Проект наказу «Про затвердження Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання...»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

наказу Міністерства оборони України

«Про затвердження Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В)»

I. Визначення проблеми

На цей час суб’єкти господарської діяльності, що здійснюють діяльність в галузі державної авіації України, а саме розробку, виготовлення, технічне обслуговування та ремонт державних повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, не мають можливості проходження процедур сертифікації (схвалення) та отримання відповідних сертифікатів встановленого зразка, що підтверджують їх відповідність прийнятим міжнародним нормам та правилам.

Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, організацій розробника та виробника передбачена керівними документами міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), Додатком І (Part-21) до Регламенту Комісії (Commission Regulation (EU)) Європейського Союзу (the European Union) від 03 серпня 2012 року № 748/2012, Повітряним кодексом України та впроваджена в діяльності цивільної авіації України наказом Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2014 року № 27 ‟Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 ‟Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника" АПУ-21 (Part-21)" (далі — АПУ-21).

Проте відповідно Повітряного кодексу України (далі — Кодекс) уповноважений орган в галузі цивільної авіації не має повноважень щодо сертифікації військових повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів, обладнання. Дія статті 13 Кодексу ‟Сертифікація, схвалення суб’єктів авіаційної діяльності" не поширюється на суб’єкти державної авіації.

В міжнародній військовій практиці зазначена проблема вирішена шляхом створення міжнародного органу в галузі військової авіації («MAWA Forum» — Форуму військових органів з льотної придатності (Military Airworthiness Authorities Forum) під егідою «EDA» — Європейського оборонного агентства (European Defence Agency), що схвалює та видає документи «EMAR» — Європейські військові вимоги з льотної придатності (European Military Airworthiness Requirements). Зокрема, на цей час діє редакція 1.1 (Edition Number 1.1) EMAR 21 «Certification of military aircraft and related products, parts and appliances, and design and production organisations», що прийнята 23 серпня 2014 року (Edition Date 23 Sept 2014) (далі — EMAR 21). Адаптацією документів «EMAR» для потреб держав-учасниць займаються національні компетентні органи — NMAA (National Military Airworthiness Authority), аналогом яких в Україні є Управління регулювання діяльності державної авіації України (УРДДАУ).

Прйняття наказу обумовлене необхідністю приведення діяльності в галузі державної авіації в процесі розробки та виготовлення повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, до визнаних міжнародних норм і правил шляхом гармонізації з вимогами європейських авіаційних правил та документів «EMAR» — Європейських військових вимог з льотної придатності (European Military Airworthiness Requirements), що дасть змогу суттєво підвищити безпеку польотів державних повітряних суден, а також підвищити конкурентоспроможність продукції та послуг, які надаються вітчизняними підприємствами авіаційної галузі.

Відповідно до частини другої статті 7 Кодексу визначена проблема підлягає державному регулюванню з боку Міністерства оборони України, у зв’язку з чим не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Порушена проблема має вплив на суб’єкти господарювання, яким в установленому порядку надано повноваження на провадження господарської діяльності у сфері розробки, виготовлення, технічного супроводження, ремонту або модернізації авіаційної техніки державної авіації України.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті державного концерну Укроборонпром (http://ukroboronprom.com.ua/uk/category/struktu-ra/zagaluzzyu/pidpryyemstva-aviabuduvannya-ta-aviaremontu), до його сфери діяльності належать 29 підприємств (суб’єктів господарювання), які здійснюють свою діяльність в авіаційній галузі, а саме розробку, виготовлення, технічне обслуговування та ремонт державних повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання. Крім того, до уваги прийнято діяльність ПАТ «МОТОРСІЧ», а також 2 підприємств, які ним засновані.

Зазначені підприємства мають більше ніж 250 осіб персоналу, тому відповідно до Господарського кодексу України відносяться до великих суб’єктів господарювання.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

За результатами обстеження існуючої нормативно-правової бази встановлено, що регуляторних актів з порушеного питання не приймалося, тому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів або шляхом внесення змін до них.

II. Цілі державного регулювання

Основною ціллю прийняття наказу є застосування в державній авіації України міжнародних норм та правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника, зокрема щодо:

видання сертифікатів типу (військових), обмежених сертифікатів типу (військових), додаткових сертифікатів типу (військових) та змін до цих сертифікатів;

видання сертифікатів (військових) льотної придатності, обмежених сертифікатів (військових) льотної придатності, дозволів (військових) на виконання польотів та сертифікатів дозволеної передачі;

видання схвалень проектів ремонту;

ідентифікації виробів, компонентів та обладнання;

сертифікації певних компонентів та обладнання;

схвалення (військового) організацій розробників та виробників;

видання директив льотної придатності;

схвалення (військового) типової конструкції виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки та імпортуються в Україну.

Зазначеними Правилами в державній авіації України впроваджуються європейські технічні правила та стандарти щодо льотної придатності авіаційної техніки, що дозволить підвищити рівень безпеки польотів та конкурентоспроможність продукції та послуг, які надаються організаціями України в галузі державної авіації та в подальшому сприятиме взаємному визнанню (валідації) документів, які видаються компетентними органами (військовими) європейських держав та України.

Для реалізації Правил Міністерство оборони України визначає компетентний орган та наукові установи, що знаходяться у сфері його управління. Правила поширюються на суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність у галузі створення та експлуатації авіаційної техніки державної авіації України.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Альтернатива

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін

Суб’єкти авіаційної діяльності в галузі державної авіації України в частині, що їх стосується, залишаються без нормативно-правового врегулювання щодо застосування правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника, що відповідають вимогам європейських авіаційних правил у галузі військової авіації та документів EMAR

Альтернатива 2

Прийняття наказу

Нормативно-правове врегулювання застосування в державній авіації України норм та правил щодо здійснення сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника, що здійснюють свою діяльність в галузі державної авіації України у відповідності до європейських авіаційних правил у галузі військової авіації та документів EMAR

Альтернатива 3

Безпосереднє визнання та застосування норм EMAR

Застосування в державній авіації України технічних норм та правил міжнародного законодавства (документів EMAR) без адаптації та узгодження з національною нормативно-правовою базою

Альтернатива 4

Застосування норм АПУ 21

Поширення дії норм Повітряного кодексу України на суб’єкти державної авіації в частині, що стосується використання положень АПУ-21

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1 Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін

відсутні

відсутні

Альтернатива 2 Прийняття наказу

нормативно-правове врегулювання порядку сертифікації державних повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника, що здійснюють свою діяльність в галузі державної авіації України, підвищення безпеки польотів державних повітряних суден, підвищення конкуренто-спроможності продукції та послуг, що надаються суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють діяльність в галузі державної авіації поза межами України

витрати, пов’язані із прийняттям наказу та виконанням процедур сертифікації

Альтернатива 3 Безпосереднє визнання та застосування норм EMAR

спрощення процедур визнання (валідації) виданих сертифікатів повітряним суднам, пов’язаним з ними виробам, компонентам та обладнанню, що належать до військової техніки, а також організаціям розробника та виробника поза межами України

витрати, пов’язані із членством компетентного органу державної авіації України у Форумі військових органів з льотної придатності (MAWA Forum) з метою надання повноважень здійснення сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, організацій розробника та виробника за документами EMAR

Альтернатива 4 Застосування норм АПУ 21

не збільшується кількість нормативно-правових актів

Правила АПУ-21 не можуть бути застосовані до виробів авіаційної техніки військового призначення без їх адаптації.

Залучення компетентного органу з питань цивільної авіації до сфери розробки та виготовлення авіаційної техніки військового призначення не передбачено законодавством України

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін

відсутні

відсутні

Прийняття наказу

відсутні

відсутні

Безпосереднє визнання та застосування норм EMAR

відсутні

відсутні

Застосування норм АПУ-21

відсутні

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

32

0

0

0

32

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

100

0

0

0

Х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін

відсутні

витрати, пов’язані з виконанням сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника в компетентних органах поза межами України, зниження конкурентоспроможності продукції та послуг, що надаються

Прийняття наказу

нормативно-правове врегулювання процедур сертифікації організацій розробника та виробника, що здійснюють свою діяльність в галузі державної авіації, підвищення конкуренто-спроможності продукції та послуг що надаються

витрати, пов’язані із проходженням процедур сертифікації та виконанням Правил

Безпосереднє визнання та застосування норм EMAR

нормативно-правове врегулювання процедур сертифікації, спрощення визнання отриманих сертифікатів поза межами України, підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг що надаються поза межами України

витрати, пов’язані із проходженням процедури сертифікації та виконанням Правил, що не адаптовані до законодавства України

Застосування норм АПУ-21

нормативно-правове врегулювання процедур сертифікації, підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг що надаються

витрати, пов’язані із проходженням процедури сертифікації та виконанням Правил, що не враховують особливостей розробки та виготовлення військової авіаційної техніки

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

Періодичні
(за наступні роки)

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

витрати відсутні (регулювання передбачає подачу заявок та видачу сертифікатів у паперовому вигляді)

2

Податки та збори (зміна розміру подат-ків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

не передбачені

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

не передбачені

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

часові витрати: на забезпечення проведення аудиту компетентним органом під час схвалення — 40 год.

Разом: 40 год. х 31,74 грн. = 1269,6 грн

часові витрати: на забезпечення проведення нагляду компетентним органом (1 раз на 36 місяців) — 40 год.

Разом: 40 год. х 31,74 грн. = 1269,6 грн

2539,2 грн.

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

прямі витрати не передбачені. Отримання сертифіката є безоплатним.

Часові витрати: на ознайомлення з процедурою отримання схвалення — 4 год.;

на підготовку пакету документів для отримання схвалення — 40 год.;

на подання заяви та документів до компетентного органу — 2 год.;

на отримання сертифіката в разі його оформлення — 2 год.

Разом: 48 год. х 31,74 грн. = 1523,52 грн.

прямі витрати не передбачені.

Часові витрати, пов’язані із наглядом компетентного органу за відповідністю вимогам Правил (1 раз на 36 місяців): подання інформації про зміни в організації (за запитом) — 4 год.

Разом: 4 год. х 31,74 грн. = 126,96 грн.

1650,48 грн.

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Витрати на канцелярські товари: 200 грн.

Витрати на канцелярські товари: 100 грн.

300 грн.

7

Витрати, пов’язані із найманням додатково-го персоналу, гривень

не передбачені, процедура отримання сертифікатів не потребує найму додаткового персоналу

8

Інше (уточнити), грн.

-

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

2993,12 грн.

1496,56 грн.

4489,68 грн.

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

суб’єкти великого підприємництва — 32

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

суб’єкти великого підприємництва — 95779,84 грн.

суб’єкти великого підприємництва — 47889,92 грн.

143669,76 грн.

Вартість часу одного співробітника взято зі звіту про результати діяльності державного концерну УкрОборонПром за 2015 рік (http://ukroboronprom.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/rep_ua.pdf) — середня заробітна платня по концерну: 5333 грн. / місяць (253,95 грн. / день або 31,74 грн. / год.).

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

не передбачені

не передбачені

не передбачені

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених / нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

не передбачені

не передбачені

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

не передбачені

не передбачені

не передбачені

не передбачені

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю)
(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень
(за рік)

Періодичні (за наступні роки)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

на забезпечення проведення аудиту компетентним органом під час схвалення — 40 год.

Разом: 40 год. х 31,74 грн. = 1269,6 грн

штрафних санкцій не передбачено. Витрати на усунення невідповідностей вимогам Правил порахувати неможливо (залежать від кількості та виду виявлених невідповідностей).

на забезпечення проведення аудиту компетентним органом
(1 раз на 36 місяців) — 40 год.

Разом: 40 год. х 31,74 грн. = 1269,6 грн

2539,2 грн.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік — стартовий)

Періодичні (за наступні роки)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

часові витрати:

на ознайомлення з процедурою схвалення — 4 год.;

на підготовку пакету документів для отримання схвалення — 40 год.;

на подання заяви та комплекту документів до компетентного органу — 2 год. на отримання сертифіката — 2 год.

Разом: 48 год. х 31,74 грн. = 1523,52 грн.

відсутні, отримання сертифіката є безоплатним

сертифікат видається на необмежений термін.

Часові витрати, пов’язані із наглядом компетентного органу за відповідністю вимогам Правил (1 раз на 36 місяців): подання інформації про зміни в організації (за запитом) — 4 год.

Разом: 4 год. х 31,74 грн. = 126,96 грн.

1650,48 грн.

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

витрати на канцелярські товари: 200 грн.

витрати на канцелярські товари: 100 грн.

300 грн.

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із найманням додаткового персоналу

не передбачені, процедура отримання дозволу не потребує найму додаткового персоналу

не передбачені, процедура отримання дозволу не потребує найму додаткового персоналу

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

витрати відсутні

Альтернатива 2

за перший рік — витрати на отримання сертифіката:

суб’єкти великого підприємництва — 95779,84 гривень.

Періодично за наступні роки — витрати на періодичний нагляд:

суб’єкти великого підприємництва — 47889,92 гривень.

За п’ять років:

суб’єкти великого підприємництва — 143669,76 гривень.

Альтернатива 3

витрати аналогічно альтернативі 2 та додатково витрати, пов’язані із необхідністю адаптації документації до вимог міжнародного законодавства (переклад на інші мови)

Альтернатива 4

витрати аналогічні альтернативі 2

Необхідно зазначити, що всі зазначені витрати суб’єктів господарювання пов’язані тільки із оформленням документального підтвердження їх спроможності відповідати вимогам Правил та забезпеченням проведення аудитів (нагляду) компетентним органом. Витрати зазначених організацій, пов’язані безпосередньо із розробкою, виготовленням, технічним обслуговуванням та ремонтом авіаційної техніки державної авіації є складовою частиною їх господарської діяльності і не залежать від дії регуляторного акта.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін

1

проблема продовжує існувати

Прийняття наказу

4

альтернатива дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання без значних витрат

Безпосереднє визнання та застосування норм EMAR

3

альтернатива дає змогу досягнути поставлених цілей, проте не забезпечує сумісності із законодавством України та потребує витрат часу на включення компетентного органу державної авіації України до країн-учасниць Форуму військових органів з льотної придатності (MAWA Forum) під егідою Європейського оборонного агентства (EDA)

Застосування норм АПУ-21

2

поставлені цілі можуть бути досягнуті частково. АПУ-21 не враховують особливостей розробки та виробництва військової авіаційної техніки

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін

не передбачено

витрати, пов’язані з виконанням сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника поза межами України

альтернатива унеможливить застосування чіткого і зрозумілого порядку сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника

Прийняття наказу

застосування чіткого і зрозумілого порядку сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника

витрати, пов’язані з прийняттям наказу, виконанням суб’єктами авіаційної діяльності процедур сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника

альтернатива забезпечить у повній мірі досягнення поставлених цілей

Безпосереднє визнання та застосування норм EMAR

пряме визнання отриманих сертифікатів поза межами України

витрати, пов’язані із включенням компетентного органу державної авіації України до країн-учасниць Форуму військових органів з льотної придатності (MAWA Forum) під егідою Європейського оборонного агентства (EDA) та проходженням процедури сертифікації за європейськими нормами та стандартами, витрати, пов’язані із виконанням Правил

альтернатива дає змогу досягнути поставлених цілей, проте не забезпечує сумісності із законодавством України та потребує витрат на включення компетентного органу державної авіації України до країн-учасниць Форуму військових органів з льотної придатності (MAWA Forum) під егідою Європейського оборонного агентства (EDA)

Застосування норм АПУ-21

не збільшується кількість нормативно-правових актів

необхідність внесення змін до АПУ-21 з метою врахування особливостей військової авіаційної техніки

часткове досягнення поставлених цілей

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишити існуючу нормативно-правову базу без змін

ця альтернатива унеможливить застосування чіткого і зрозумілого порядку сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника

неможливість або суттєве ускладнення для підприємств авіаційної галузі України просування продукції та послуг, що надаються на зовнішні ринки

Прийняття наказу

ця альтернатива дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання без значних витрат суб’єктами господарювання

зміна чинного законодавства

Безпосереднє визнання та застосування норм EMAR

ця альтернатива дає змогу досягнути поставлених цілей державного регулювання, проте потребує вирішення питань надання відповідних повноважень компетентному органу державної авіації України та відкладає вирішення питання на невизначений час

зміна норм EMAR з льотної придатності повітряних суден;

неприєднання України до форуму військових органів з льотної придатності (MAWA Forum)

Застосування норм АПУ-21

у міжнародній практиці нормативні технічні акти цивільної авіації до військової авіаційної техніки не застосовуються

зміна чинного законодавства; невластиві функції уповноваженого органу в галузі цивільної авіації України

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначеної проблеми є прийняття регуляторного акта, що передбачає введення в дію Правил сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника (Частина-21В).

Заходами, які необхідно здійснити органам влади для реалізації вказаних цілей, є підготовка, прийняття наказу Міністерства оборони України та його державна реєстрація.

Заходами, які необхідно здійснити суб’єктам авіаційної діяльності є перевірка своєї відповідності вимогам зазначених Правил та подання заявки встановленого зразка до компетентного органу на отримання відповідних сертифікатів.

Заходами, які необхідно здійснити компетентному органу державної авіації України є реєстрація отриманих матеріалів та їх розгляд. У разі встановлення відповідності вимогам Правил та достатності наданих матеріалів — здійснення процедури схвалення та видача відповідних сертифікатів. В подальшому — здійснення періодичного нагляду за відповідністю схвалених організацій вимогам Правил.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Прийняття цього регуляторного акту дозволить підвищити рівень безпеки польотів та конкурентоспроможності продукції та послуг, які надаються суб’єктами господарської діяльності України в галузі державної авіації, що максимально відповідатимуть європейським технічним правилам і стандартам щодо льотної придатності авіаційної техніки.

Негативних результатів від прийняття та застосування регуляторного акту не вбачається.

Досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей потребує незначних додаткових витрат як для суб’єктів господарювання, так і для державного органу, що залучений до процесу регулювання.

Вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, полягають в організаційному унормуванні питань сертифікації повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки, а також організацій розробника та виробника в державній авіації України та не містять монетарний характер.

В зв’язку із тим, що діяльність в галузі розробки, виготовлення, технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки здійснюють тільки великі суб’єкти господарювання, Тест малого підприємництва (М-Тест) не проводиться.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього підприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Міністерство оборони України

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

16 год.

25,64 грн.*

одноразово під час проведення процедури схвалення

32

13127,68 грн.

2. Здійснення проце-дури регулювання

120 год.

25,64 грн.*

32

98457,6 грн.

3. Поточний конт-роль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

124 год.

25,64 грн.*

1 раз на 36 місяців

32

101739,52 грн.

камеральні

4 год.

25,64 грн.*

32

3281,92 грн.

виїзні

120 год.

25,64 грн.*

32

98457,6 грн.

4. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

В разі виявлення

5. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

В разі виявлення

6. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

В разі надходження

7. Підготовка звітності за результатами регулювання

Не передбачено

8. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

136 год.

25,64 грн.*

1

32

111585,28 грн

Періодичний нагляд

124 год.

25,64 грн.*

1

32

101739,52 грн.

Сумарно за п’ять років

260 год.

25,64 грн.*

1

32

213324,8 грн.

___________

* Вартість часу з розрахунку посадового окладу головного спеціаліста відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 322 від 05.05.2016).

Додатково для забезпечення проведення аудитів заявників на отримання схвалення необхідні витрати органу регулювання:

 

Вартість на 1 особу, грн.

Кількість на 1 особу

Сума на 1 особу, грн.

Кіль-кість осіб

Сума на 3 осіб, грн.

Кількість суб’єктів

Загальна сума, грн.

Витрати на відрядження

30*

5

150

3

450

32

14400

Витрати на проживання

250*

4

1000

3

3000

32

96000

Витрати на проїзд

300**

2

600

3

1800

32

57600

Разом, грн.

   

1650

 

4950

 

168000

* Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (зі змінами).

** Витрати на проїзд взяті як середнє арифметичне вартості проїзду від міста Київ до міст Харків, Запоріжжя, Львів, Одеса на поїздах «Інтерсіті+» 2 класу (С2) (http://booking.uz.gov.ua/).

Аналогічні витрати органу регулювання необхідні для забезпечення проведення аудиту під час нагляду за відповідністю організацій вимогам Правил (1 раз на 36 місяців) — 168000 грн. Таким чином загальна сума за 5 років становить 336000 грн.

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністру-вання регулювання за рік, гривень

Періодичний нагляд. гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

Міністерство оборони України

111585,28 + 168000,00 = 279585,28 грн.

101739,52 + 168000,00 = 269739,52 грн.

213324,8 + 336000,00 = 549324,8

грн.

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) ____ х 5 років = _____ гривень.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акту запропоновано встановити на необмежений термін, оскільки дія норм Повітряного кодексу України, на виконання яких розроблений регуляторний акт, за часом не обмежена. Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проект.

При цьому передбачається в разі потреби внесення відповідних змін у зв’язку із розвитком законодавства України, змін у документах ІСАО та документах EMAR.

Регуляторний акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта — прямих надходжень до державного бюджету не передбачається.

2. Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта — 32.

3. Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — 95779,84 грн. одноразово під час підготовки та надсилання заявки на отримання схвалення, 47889,92 грн. періодично 1 раз на 36 місяців для забезпечення процедур нагляду або 143669,76 грн. за 5 років.

4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта — високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проект наказу та аналіз регуляторного впливу акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України (https://www.mil.gov.ua) у розділі «Регуляторна діяльність».

5. Статистичні показники:

кількість суб’єктів господарської діяльності, які отримали відповідні сертифікати розробника та виробника авіаційної техніки державної авіації;

кількість виданих сертифікатів типу (військових), обмежених сертифікатів типу (військових), додаткових сертифікатів типу (військових) та змін до цих сертифікатів повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки;

кількість виданих сертифікатів (військових) льотної придатності, обмежених сертифікатів (військових) льотної придатності, дозволів (військових) на виконання польотів та сертифікатів дозволеної передачі;

кількість виданих схвалень проектів ремонту;

кількість схвалень (військових) організацій розробників та виробників;

кількість виданих директив льотної придатності;

кількість схвалень (військових) типової конструкції виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки та імпортуються в Україну.

Після прийняття регуляторного акта він буде опублікований у засобах масової інформації та розміщений на сайті Верховної Ради України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься Міністерством оборони України.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься за допомогою статистичного методу та проводитиметься за допомогою статистичних даних на основі інформації щодо кількості суб’єктів господарської діяльності, які отримають сертифікати розробника та виробника авіаційної техніки державної авіації та кількості виданих відповідних сертифікатів.

Базове відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження дії результативності зазначеного акта.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності здійснюватимуться раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Цільові групи, які залучатимуться для проведення відстеження — суб’єкти авіаційної діяльності, що здійснюють розробку, виготовлення, технічну експлуатацію та ремонт повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, які належать до військової техніки.


20 квітня 2016, 17:10 | ID: 19585 |
Додаткові файли

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 3191 //