Внутрішній аудит

Декларація внутрішнього аудиту Міністерства оборони України
“І. ПОВНОВАЖЕННЯ (МАНДАТ), ПРАГНЕННЯ (ВІЗІЯ), МЕТА (МІСІЯ) ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Результати діяльності з внутрішнього аудиту за ІІІ квартал 2020 року

І. Основні завдання в рамках реформування

Міністерства оборони України та Збройних Сил України

Служба внутрішнього аудиту у ІІІ кварталі 2020 року продовжувала брати участь у виконанні завдань, визначених Стратегічним оборонним бюлетенем України[1], Стратегією реформування державного управління України на період до 2021 року[2], Стратегією реформування управління державними фінансами на 2017-2020 роки[3], Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони[4], в частині, що стосується розвитку спроможностей внутрішнього аудиту, його гармонізації з міжнародно визнаними стандартами[5]та методологіями, а також найкращою практикою країн – членів НАТО та Європейського Союзу щодо належного врядування (“goodgovernance”).

Основним завданням Служби внутрішнього аудиту визначено: сприяння Міністру оборони України у досягненні Міноборони визначених цілей, додання цінності та підтриманні довіри до нього шляхом системного та послідовного підходу до здійснення ризик-орієнтованих внутрішніх аудитів та надання рекомендацій, направлених на підвищення ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, створенню та підтриманню політик і процедур, які забезпечують належне управління державними ресурсами та захист активів від втрат, розвитку доброчесності, підзвітності та ефективності, дотриманню етичних цінностей.

ІІ. Сприяння у досягненні Міноборони визначених цілей шляхом здійснення ризик-орієнтованих та об’єктивних аудитів, надання рекомендацій і пропозицій, консультацій та обміну знаннями

Основна діяльність Служби внутрішнього аудиту – проведення внутрішніх аудитів

На підставі оцінки ризиків та з урахуванням спроможностей Службою внутрішнього аудиту виконується затверджений Міністром оборони України Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік.

У ІІІ кварталі 2020 року внутрішніми аудиторами проведено 138 контрольних заходів, з яких 124 аудити (з них позапланові – 48), перевірок – 11,  участь у роботі комісій та службових розслідуваннях – 3.

Аудитами охоплено понад 191,0 млрд. грн. ресурсів. У 64 підконтрольних суб’єктах аудитами встановлено порушення, що призвели до втрат та збитків на суму 1823,2 млн. грн., з яких відшкодовано 25,2 млн. грн.; забезпечено відшкодування втрат і збитків на суму 7,6 млн. грн. за аудитами, проведеними у попередніх періодах; прийнято рішення відповідальними за діяльність особами про відшкодування втрат та збитків на суму 5,5 млн. грн.; попереджено під час аудитів майже 11,2 млн. грн. втрат та збитків.

Також внутрішніми аудитами встановлено:

порушення фінансово-бюджетної дисципліни, що не призвели до втрат, на суму 5320,7 млн. грн., усунуто на суму 3335,5 млн. грн. (з них за матеріалами аудитів, проведених у поточному році – 3199,8 млн. грн. або 60,1 %);

неефективні управлінські рішення на суму 136,3 млн. грн.;

ризики в управлінні ресурсами на суму 31684,7 млн. грн., усунуто на суму 204,9 млн. грн. (з них ризиків, усунутих за аудитами поточного року –
35,3 млн. грн.).

До відповідальності притягнуто 376 осіб, у т. ч. до матеріальної – 314, до дисциплінарної – 65.

До правоохоронних органів передано матеріали аудитів за втратами та збитками на суму 1823,2 млн. гривень.

Консультаційна діяльність Служби внутрішнього аудиту та моніторинг

У ІІІ кварталі 2020 року Службою внутрішнього аудиту охоплено 1403 пакети документів на суму 11,7 млрд. грн., в т. ч. 429 пакетів документів на суму понад 5,8 млрд. грн. щодо річних планів закупівель за централізованими та децентралізованими розрахунками.

Завдяки рекомендаціям, наданим внутрішніми аудиторами за результатами моніторингу, економічний ефект (попереджено зайвих витрат, збитків та завищення вартості послуг і робіт) склав 69,3 млн. грн., зокрема:

зменшено вартість ремонтів озброєння і військової техніки на суму
51,2 млн. грн.;

не допущено:

завищення очікуваної вартості закупівель товарів (робіт, послуг)на суму 15,5 млн. грн.;

незаконних і зайвих витрат на будівництво і придбання житла, капітальний ремонт, реконструкцію будівель і споруд на суму 1,1 млн. грн.;

понаднормових виплат військовослужбовцям в районі проведення Операції об’єднаних сил. на суму1,5 млн. гривень.

Також внутрішніми аудиторами надано 537 рекомендацій та застережень на суму понад 0,7 млрд. грн. щодо підвищення ефективності управління державними фінансовими і матеріальними ресурсами.

ІІІ. Надання Міністру оборони України та іншим зацікавленим сторонам своєчасної та достовірної інформації

У ІІІ кварталі 2020 року Міністру оборони України надано 32 доповіді про результати 62 внутрішніх аудитів (у тому числі за результатами аудитів, завершених у попередньому періоді), за якими прийнято рішення.

Службою внутрішнього аудиту опрацьовано 97 звернень та запитів на інформацію, з них: 85 – надано роз’яснення (консультації), 8 – взято участь у якості співвиконавців, 4 – надіслано за належністю.

Із загальної кількості звернень 73 (75,3 %) надійшло безпосередньо до Департаменту аудиту через “гарячу лінію” від військовослужбовців та членів їх сімей.

Основні питання за зверненнями стосувалися: невиплати належного грошового забезпечення військовослужбовцям солдатського та сержантського складу (учасникам ООС) – 60 %, несплати компенсації за  речове майно – 20 %, протиправних (на особисту думку заявників)  дій командирів (начальників) органів військового управління, військових частин та військових комісаріатів – 20 %.

Для забезпечення прозорості у діяльності з внутрішнього аудиту на офіційному сайті Міноборони систематично оприлюднюється узагальнена інформація про діяльність з внутрішнього аудиту. 

ІV. Відповідність діяльності з внутрішнього аудиту національним стандартам та впровадження міжнародних стандартів

У серпні 2020 року Міністром оборони України підписано Декларацію внутрішнього аудиту Міноборони (далі – Декларація).

Декларацію розроблено з урахуванням концептуальних документів Єврокомісії у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, матеріалів Міжнародного інституту внутрішніх аудиторів, практик країн – членів ЄС та НАТО у цій сфері, рекомендацій міжнародних експертів, які проводили незалежну зовнішню оцінку якості внутрішнього аудиту Міноборони, а також методологічних вказівок Мінфіну як уповноваженого органу у сфері внутрішнього аудиту в органах державного сектору України.

Декларацією визначено: мету (місію) та цілі діяльності з внутрішнього аудиту; принципи незалежності Департаменту аудиту та територіальних управлінь; способи, якими забезпечується організаційна та функціональна незалежність внутрішнього аудиту; основні повноваження та обов’язки Департаменту аудиту та територіальних управлінь.

На виконання затвердженої Міністром оборони України Програми забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та територіальних управлінь внутрішнього аудиту на 2020 рік, у ІІІ кварталі 2020 року проведено внутрішню оцінку окремих питань діяльності одного із територіальних управлінь внутрішнього аудиту.  1. Стратегічний оборонний бюлетень України, введений в дію Указом Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016, режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/240/2016/paran251#n251
  2. Стратегія реформування державного управління України на період до 2021 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1102-р), режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80
  3. Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р, режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80
  4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011
  5. Інститут внутрішніх аудиторів (IIA), Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), INTOSAI

 


04 липня 2017, 16:12 | ID: 31728 |


Переглядів: 43086 //