Внутрішній аудит

Декларація внутрішнього аудиту Міністерства оборони України

 

І. ПОВНОВАЖЕННЯ (МАНДАТ), ПРАГНЕННЯ (ВІЗІЯ), МЕТА (МІСІЯ) ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

1.1 Повноваження (мандат)  Служби внутрішнього аудиту Міністерства оборони України (далі – Служба внутрішнього аудиту) полягає в повноважені здійснювати внутрішні аудити, надавати рекомендації, пропозиції і консультації та обмінюватися знаннями задля досягнення цілей Міністерства оборони України (далі – Міноборони), Збройних Сил України (далі – Збройні Сили); удосконаленню системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками; розвитку доброчесності, підзвітності та ефективності, підтриманню етичних цінностей. 

Повноваження Служби внутрішнього аудиту поширюються на структурні підрозділи апарату Міноборони, Збройних Сил України; органи військового управління, з’єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації, що належать до сфери управління Міноборони та/або Збройних Сил; підприємства, їх об’єднання, установи та організації, а також суб’єкти господарювання, які не є юридичною особою, що належать до сфери управління Міноборони та/або Збройних Сил, в тому числі ті, що здійснюють діяльність за кордоном.

1.2. Прагнення (візія)

Забезпечувати зрілість функції внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України на високому рівні  в державному секторі України через:

-  безумовне виконання національних стандартів внутрішнього аудиту та кодексу етики;

-  застосування кращих міжнародних практик та методик;

-  діджиталізацію аудиторських процедур та процесів:

-  інтеграцію процедур моніторингу в автоматизовані облікові системи та бази данних;

-  постійне підвищення компетенцій внутрішніх аудиторів;

-  комунікацію з усіма зацікавленими сторонами;

-  дотримання принципів доброчесності.

1.3. Мета (місія)

Сприяти Міноборони у досягненні визначених цілей та підтриманні довіри до нього задля  підвищення ефективності внутрішнього контролю і управління ризиками; створення та підтриманні політик і процедур, які забезпечують належне управління державними ресурсами та захист активів від втрат; розвитку доброчесності, підзвітності та ефективності, дотриманні етичних цінностей шляхом:

- здійснення ризик-орієнтованих та об’єктивних аудитів процесів;

- надання зрілих рекомендацій, пропозицій;

- консультацій та обміну знаннями.

Внутрішній аудит покликаний допомагати Міністру оборони України у досягненні поставлених цілей, застосовуючи системний і послідовний підхід до проведення внутрішніх аудитів щодо оцінки системи управління та внутрішнього контролю, а також додавати цінності Міноборони за результатами такої оцінки через надання Міністру оборони України незалежних і об’єктивних рекомендацій щодо:

системи управління, враховуючи питання ефективності управління діяльністю, ступеня виконання і досягнення визначених цілей, якості виконання відповідних завдань та функцій, що стосуються об’єкта внутрішнього аудиту;

процесів управління ризиками, враховуючи питання ідентифікації ризиків та проведення їх оцінки, вжиття заходів реагування на ідентифіковані та оцінені ризики, здійснення їх перегляду, а також своєчасності доведення результатів оцінки ризиків до керівника та заінтересованих підрозділів;

системи внутрішнього контролю, враховуючи питання досягнення визначених мети (місії), стратегічних та інших цілей, ефективності управління бюджетними коштами, використання і збереження активів, ефективності та надійності інформаційних систем і технологій, достовірності і повноти фінансової та операційної інформації, дотримання законодавства та внутрішніх вимог щодо діяльності, яка є об’єктом внутрішнього аудиту.

1.4. Основні принципи діяльності з внутрішнього аудиту:

організаційна та функціональна незалежність;

професійна компетентність;

ретельність та об’єктивність;

В роботі внутрішні аудитори повинні:

демонструвати доброчесність;

здійснювати діяльність відповідно до стратегій, цілей та ризиків Міноборони;

мати належний статус і підзвітність та адекватну забезпеченість ресурсами;

демонструвати якісну роботу та постійне вдосконалення;

будувати ефективні комунікації;

здійснювати аудити, базуючись на ризик-орієнтованих підходах;

сприяти позитивним змінам в Міноборони.

 

ІІ. СТРАТЕГІЯ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 

Стратегія планування діяльності з внутрішнього аудиту передбачає:

1) формування стратегічних цілей внутрішнього аудиту з урахуванням нормативно-правових актів, які визначають стратегію діяльності Міноборони та мети (місії) внутрішнього аудиту;

2) врахування думки Міністра оборони України щодо ризикових сфер діяльності Міноборони та Збройних Сил;

3) обов’язковість включення до зведених стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту (далі – плани) доручень (завдань) Міністра оборони України та вищих органів державної влади;

4) оцінку ризиків перед складанням планів, яка здійснюється з урахуванням результатів аудитів, проведених за останні три роки, для визначення пріоритетних об’єктів аудиту та суб’єктів, які підлягатимуть аудиту;

5) аналіз пропозицій щодо формування операційних планів, наданих структурними підрозділами та посадовими особами Міноборони та Збройних Сил, відповідальними за певні сфери (напрями, види) діяльності чи процеси (далі – пропозиції відповідальних за діяльність), проведення консультацій з  відповідальними за діяльність щодо правильності формулювання аудиторської думки про ризики у діяльності Міноборони та Збройних Сил;

6) включення до планів об’єктів аудиту на підставі оцінки ризиків та, по можливості – врахування у планах пропозицій відповідальних за діяльність, виходячи з:

доцільності охоплення аудитами усіх категорій суб’єктів;

дат завершення та результатів останніх контрольних заходів інших внутрішніх та зовнішніх надавачів гарантій (зокрема, Рахункової палати, Державної аудиторської служби України, структурних підрозділів Міноборони, Збройних Сил); спроможностей Департаментум внутрішнього аудиту Міноборони та територіальних підрозділів внутрішнього аудиту;

7) щорічне (або раз на два роки) проведення певної кількості аудитів суб’єктів, які належать до сфери управління найбільших органів управління, та сфер (напрямів, видів) діяльності, функцій чи процесів, які підлягають систематичному аудиту (так звана “повторювана програма” / rolling program);

8) включення до планів аудитів суб’єктів, які розформовуються (переформовуються, реформуються), без зазначення їх найменувань (номерів), та планування часу на проведення, прийнятими з урахуванням оцінки ризиків та спроможностей Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони і територіальних підрозділів внутрішнього аудиту, аудитів суб’єктів, ініційованих керівниками структурних підрозділів Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони та територіальних підрозділів внутрішнього аудиту (в рамках визначених планом об’єктів аудиту), керівниками структурних підрозділів Міноборони, органів управління, правоохоронними органами, громадянами;

9) резервування не більше 25 відсотків часу, призначеного на проведення аудитів, для проведення позапланових аудитів за рішеннями Міністра оборони України та директора Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони;

10) включення затверджених Головою Адміністрації Держспецтрансслужби планів діяльності з внутрішнього аудиту до зведених планів;

11) можливість внесення змін до операційних планів (в порядку їх затвердження);

12) щорічний перегляд (актуалізацію) зведеного стратегічного плану з урахуванням можливих змін у стратегічних цілях / пріоритетах діяльності Міноборони результатів щорічної оцінки ризиків, проведеної внутрішніми аудиторами.


04 липня 2017, 16:12 | ID: 31728 |


Переглядів: 58560 //