Що таке професійна військова освіта?

Закон України «Про освіту» наводить наступне визначення терміна «професійна військова освіта» – спеціалізована освіта військового спрямування, яка здобувається за освітніми програмами на відповідних рівнях військової освіти з метою вдосконалення професійного рівня військового фахівця та набуття фахових компетентностей, що забезпечують виконання службових (бойових) функцій.

Професійну військову освіту також можна назвати новою складовою структури військової освіти, яка функціонує шляхом запровадження багаторівневої системи L-курсів (L1-L5) для офіцерського складу Збройних Сил України та інших складових сил безпеки та оборони з метою здобуття тактичного, оперативного та стратегічного рівнів військової освіти.  

На курсах професійної військової освіти здійснюється підготовка мотивованих та відповідальних офіцерів-лідерів з розвиненим прагненням навчатися та кар’єрно зростати, обізнаних у процедурах планування та прийняття військових рішень за стандартами НАТО, власним баченням вирішення завдань, широким спектром знань: від фундаментальних до професійно-спеціальних.

В усіх військових вишах системи Міністерства оборони України підготовка фахівців для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу здійснюється за освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами для отримання ступенів вищої освіти одночасно з вивченням відповідного курсу професійної військової освіти. Крім того, передбачено можливість проходження L-курсів на основі вже здобутого ступеня вищої освіти бакалавра та магістра.

Завдяки функціонуванню курсів професійної військової освіти освітній процес є безперервним і впродовж кар’єри кожен військовослужбовець поетапно удосконалюватиме власну військову майстерність та підтримуватиме рівень володіння іноземними мовами. Планується, що перед присвоєнням чергового військового звання та призначенням на відповідну посаду військовослужбовці проходитимуть навчання на відповідних L-курсах та курсах підвищення кваліфікації за посадою.

Схожа модель здобуття військової освіти тактичного рівня в системі професійної військової освіти впроваджується у вищих військових навчальних закладах та закладах зі специфічними умовами навчання сектору безпеки та оборони. На оперативному та стратегічному рівні військової освіти представники Збройних Сил України та інших складових сил оборони навчатимуться у об’єднаних групах, зокрема і виключно іноземною мовою.

Професійна військова освіта (Professional Military Education) – термін стандарту НАТО, застосовується в системі військової освіти і підготовки військових фахівців держав-членів Альянсу, тобто схожа вертикаль L-курсів вибудована і функціонує в освітніх закладах НАТО та держав-членів Альянсу. За їхнім досвідом в Україні впроваджено новий алгоритм здобуття військової освіти, який базується на безперервності освітнього процесу та тісному взаємозв’язку з кар’єрним зростанням.

Імплементація вимог стандарту НАТО у національному законодавстві є передумовою для сертифікації (акредитації) L-курсів та взаємного визнання сертифікатів, отриманих як в українських вишах, так і навчальних закладах НАТО та держав-членів Альянсу. Крім того, створюються додаткові можливості для залучення до освітнього процесу в системі професійної військової освіти військовослужбовців-практиків з бойовим досвідом у ролі викладачів-інструкторів.

 

У чому різниця між термінами «військова освіта» та «професійна військова освіта»?

Військова освіта може здобуватися одночасно з профільною середньою, професійною (професійно-технічною), фаховою передвищою чи вищою освітою, тобто належить до формального виду освіти, який передбачає досягнення здобувачами визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.

Система військової освіти також забезпечує надання освітніх послуг з підготовки офіцерського складу в системі багаторівневої професійної військової освіти (без здобуття вищої освіти), а також сержантів та старшин в системі професійної військової підготовки, підготовки офіцерів запасу, перепідготовки і підвищення кваліфікації, мовної підготовки військового та цивільного персоналу, підготовки науковців, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників тощо.

Професійна військова освіта відноситься до неформального виду освіти, оскільки не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

Тож професійна військова освіта є однією зі складових загальної структури військової освіти, до якої також належать, до прикладу, військова підготовка офіцерів запасу.

Саме на курсах професійної військової освіти різні категорії військовослужбовців офіцерського складу здобувають рівні військової освіти (тактичний, оперативний, стратегічний), вивчають натовські процедури планування та прийняття військових рішень під керівництвом досвідчених викладачів-інструкторів, вдосконалюють власне володіння іноземними мовами, а також мають змогу продовжити навчання за магістерською програмою. 

 

Які існують курси професійної військової освіти?

Структура курсів професійної військової освіти виглядає наступним чином:

 

тактичний рівень військової освіти:

базовий курс тактичного рівня (L-1A);

фаховий курс тактичного рівня (L-1В);

командний курс тактичного рівня (L-1С);

командно-штабний курс тактичного рівня (L-2);

 

оперативний рівень військової освіти:

курс офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня (L-3);

 

стратегічний рівень військової освіти:

курс вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4);

курс стратегічного управління вищого рівня та державної політики (L-5).

 

 

Курси професійної військової освіти L-1A, B, C та  L-2 (тактичний рівень військової освіти)

Під час здобуття вищої освіти за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра  у ВВНЗ, ВНП ЗВО за різними спеціальностями, зокрема і так званих цивільних галузей знань, на курсах професійної військової освіти L-1A та L-1В тактичного рівня здійснюється підготовка осіб до проходження військової служби на посадах молодшого офіцерського складу.

На базовому курсі тактичного рівня професійної військової освіти  (L-1A) курсанти проходять загальновійськову підготовку.

На фаховому курсі тактичного рівня професійної військової освіти (L-1В) здійснюється підготовка осіб на первинні посади офіцерського складу за відповідною військово-обліковою спеціальністю (групою військово-облікових спеціальностей) за процедурами планування та прийняття військових рішень TLP (Troop Leading Process). Така підготовка дає змогу випускнику в подальшому обіймати первинні посади командира взводу, заступника командира роти.

З метою набуття нових компетентностей, які забезпечують подальше просування по службі здійснюється підготовка на командному курсі тактичного рівня L-1С (входить до магістерської підготовки на тактичному рівні військової освіти) та командно-штабному курсі тактичного рівня L-2 професійної військової освіти.

На курсі професійної військової освіти L-1С здійснюється підготовка офіцерського складу для призначення на посади тактичного рівня штатно-посадової категорії «капітан» за відповідними військово-обліковими спеціальностями (групою ВОС) за процедурами планування та прийняття військових рішень TLP у поєднанні з елементами MDMP (Military Decision Making Process) – процедури прийняття військових рішень на рівні батальйону для сухопутної компоненти Збройних Сил України.

Підготовка осіб офіцерського складу для призначення на посади тактичного рівня (у тому числі офіцерського складу медичної служби) штатно-посадової категорії «майор» здійснюється на командно-штабних курсах тактичного рівня професійної військової освіти L-2.

На цьому курсі викладаються дисципліни, розроблені з урахуванням процедур планування та прийняття військових рішень MDMP і OPP (Operation Planning Process) – планування операцій. Заняття проводяться  в об’єднаних групах за видовою належністю.

 

Курс професійної військової освіти L-3 (оперативний рівень військової освіти)

Здобуття оперативного рівня військової освіти офіцерським складом сил оборони здійснюється на курсі офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня професійної військової освіти L-3 за єдиною освітньою програмою для всіх складових сил оборони в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, а для офіцерського складу медичної служби – в Українській військово-медичній академії та Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Така підготовка може також здійснюватися у ВВНЗ інших державних органів та військових формувань з урахуванням наявності відповідної матеріально-технічної бази, наукового та науково-педагогічного потенціалу. Рішення про її започаткування приймається керівником державного органу (військового формування), якому підпорядкований відповідний ВВНЗ, за погодженням з Міністерством оборони України.

Курс L-3 для керівників органу військового управління на рівні командування компоненти або офіцера органу військового управління на рівні Об’єднаного штабу розроблено для офіцерів штатно-посадової категорії «підполковник/полковник». Заняття проходять в об’єднаних групах без видової належності за процедурами планування спільних (об’єднаних) операцій JOPP (Joint Operation Planning Process).

Однією з головних вимог до офіцерів, яких планують призначати на посади керівника органу військового управління на рівні командування компоненти або офіцера органу військового управління на рівні Об’єднаного штабу (Командування Об’єднаних Сил), є здобуття ступеня вищої освіти «магістр» і кваліфікації «офіцер оперативного рівня».

Після закінчення курсів професійної військової освіти L-2 та L-3 офіцер має право вступати до магістратури Національного університету оборони України імені Івана Черняховського за спеціальностями «Військове управління (за видами збройних сил)», «Забезпечення військ (сил)» галузі знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону». Термін навчання – один рік.

 

Курси професійної військової освіти L-4 та L-5 (стратегічний рівень військової освіти)

Здобуття стратегічного рівня військової освіти офіцерським складом сил оборони та безпеки здійснюється на курсі вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) професійної військової освіти в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Курс L-4 розраховано на офіцерів штатно-посадової категорії «полковник/генерал». Заняття проходять в об’єднаних групах без видової належності за процедурами планування спільних (об’єднаних) операцій JOPP (Joint Operation Planning Process), освітні дисципліни охоплюють стратегічні напрями оборонного планування.

Після закінчення курсів професійної військової освіти L-4 офіцер має право вступати до магістратури Національного університету оборони України імені Івана Черняховського для здобуття ступеня магістра галузі знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» і кваліфікації «офіцер стратегічного рівня».

Для подальшого просування по службі на посади керівної ланки самостійних структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, відповідних органів управління інших складових сил оборони, центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади, у разі потреби, до сфери відповідальності яких відносяться питання оборони та безпеки держави, здійснюється навчання на короткотерміновому курсі стратегічного управління вищого рівня та державної політики (L-5) в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Освітній процес на курсі професійної військової освіти L-2 триває  до 6 місяців та відповідає вимогам замовника до випускника, визначеним у професійному стандарті,  а також паспорті посади.

На курсах професійної військової освіти L-3 та L-4 термін підготовки становить 10 місяців, тобто обсяг навчального навантаження за кожним курсом становить 60 кредитів ЄКТС.

Як поєднано курси професійної військової освіти зі здобуттям ступенів вищої освіти за рівнями військової освіти?

Ступінь вищої освіти бакалавра та тактичний рівень військової освіти здобувається курсантами (на основі повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) за освітньо-професійними програмами відповідних спеціальностей з одночасним опануванням освітніх програм професійної військової освіти базового (L-1А) та фахового (L-1В) курсів тактичного рівня.

Ступінь вищої освіти магістра та тактичний рівень військової освіти здобувається на основі ступеня вищої освіти бакалавра курсантами (слухачами) за освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами відповідних спеціальностей з одночасним опануванням освітніх програм професійної військової освіти командного курсу тактичного рівня (L-1С).

Ступінь вищої освіти магістра в галузі знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» за спеціальностями «Військове управління (за видами збройних сил)», «Забезпечення військ (сил)» здобувається на основі ступеня вищої освіти не нижче бакалавра, у тому числі і здобутого в інших галузях знань, слухачами, які в межах професійної військової освіти опанували освітні програми командного курсу тактичного рівня (L-1C), командно-штабного курсу тактичного рівня (L-2) та курсу офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня (L-3). Освітня програма курсу офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня (L-3) є складовою освітніх програм магістра за зазначеними спеціальностями.

Ступінь вищої освіти магістра в галузі знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» за спеціальністю «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» здобувається на основі ступеня вищої освіти магістра за іншими спеціальностями, у тому числі інших галузей знань, слухачами, які в межах професійної військової освіти опанували освітні програми курсу офіцерів об’єднаних штабів оперативного рівня (L-3) та курсу вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4). Освітня програма курсу вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) є складовою освітньої програми магістра за зазначеною спеціальністю.

Трансфер результатів навчання в системі професійної військової освіти

Результати навчання в кредитах ЄКТС, які зазначаються в сертифікаті про завершення курсу професійної військової освіти L-1АВ зараховуються до обсягу підготовки за бакалаврською програмою на тактичному рівні військової освіти,  L-1С – до обсягу загальної магістерської підготовки на тактичному рівні військової освіти, L-3 – до обсягу загальної магістерської підготовки на оперативному рівні військової освіти (120 кредитів ЄКТС), L-4 – до обсягу загальної магістерської підготовки на стратегічному рівні військової освіти (120 кредитів ЄКТС). Саме в цьому полягає механізм інтеграції формальної та неформальної видів освіти (здобуття ступеня бакалавра/магістра з професійною військовою освітою) та реалізації принципу поетапного навчання упродовж військової кар’єри.

Після завершення навчання у ВВНЗ, ВНП ЗВО тактичного рівня зі здобуттям ступеня вищої освіти бакалавра військовослужбовець має змогу отримати диплом магістра на оперативному рівні військової освіти в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського за спеціальностями «Військове управління (за видами збройних сил)», «Забезпечення військ (сил)», попередньо пройшовши навчання на курсах професійної військової освіти L-1С, L-2 та L-3.

Для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на стратегічному рівні військової освіти слід успішно завершити курс L-4.

 

 

Особливості здобуття вищої та професійної військової освіти медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування

Ступінь магістра медичного, фармацевтичного спрямування та тактичний рівень військової освіти здобувається на основі повної загальної середньої освіти або освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю за освітньо-професійними програмами відповідних спеціальностей (спеціалізацій) з одночасним опануванням програм підготовки офіцерів запасу за відповідними військово-обліковими спеціальностями.

Первинна спеціалізація за лікарськими та провізорськими спеціальностями здобувається слухачами на основі ступеня вищої освіти магістра медицини, за програмами підготовки у військовій інтернатурі з одночасним опануванням освітніх програм професійної військової освіти командного курсу тактичного рівня (L-1С) в Українській військово-медичній академії.

Вторинна спеціалізація здобувається на основі ступеня вищої освіти магістра медицини та первинної спеціалізації за лікарськими та провізорськими спеціальностями, на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних спеціалізацій в Українській військово-медичній академії або медичних закладах вищої освіти.

Ступінь магістра ветеринарного спрямування та тактичний рівень військової освіти здобувається на основі повної загальної середньої освіти або освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за відповідною спеціальністю особами за освітньо-професійними програмами відповідних спеціальностей з одночасним опануванням освітніх програм професійної військової освіти базового (L-1А) та фахового (L-1В) курсів тактичного рівня.

Під час здобуття магістра ветеринарного спрямування, після опанування освітніх програм курсів тактичного рівня L-1А та L-1В, також здійснюється підготовка на командному курсі тактичного рівня (L-1С).

Після завершення інтернатури на тактичного рівні військової освіти військовослужбовець має змогу отримати диплом магістра на оперативному рівні військової освіти в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського за спеціальністю «Забезпечення військ (сил)», попередньо пройшовши навчання на курсах професійної військової освіти L-1С, L-2 та L-3.

Для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» на стратегічному рівні військової освіти слід успішно завершити курс L-4.

 

Особливості військово-професійної підготовки військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу строкової військової служби та військової служби за контрактом 

Підготовка осіб сержантського і старшинського складу за аналогією з офіцерським складом також включає багаторівневу підготовку та курсову підготовку (підвищення кваліфікації) у військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших складових сил оборони.

Багаторівнева підготовка військовослужбовців для призначення на посади сержантського і старшинського складу (крім посад, призначення на які передбачає наявність освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» або ступеня вищої освіти «молодший бакалавр»), здійснюється за такими рівнями: базовий, середній, підвищений та вищий.

Підготовка за базовим рівнем здійснюється за відповідними програмами на курсах лідерства з подальшою підготовкою на курсах фахової підготовки в навчальних центрах (НЦ) на базі повної загальної середньої освіти за ВОС, що споріднені з раніше набутими спеціальностями, для заміщення посад командирів відділень та їм рівних.

Підготовка за середнім рівнем здійснюється за відповідними програмами на курсах лідерства в НЦ на основі повної загальної середньої освіти та отриманого базового рівня підготовки для заміщення посад головних сержантів взводів, головних сержантів рот та їм рівних.

Підготовка за підвищеним рівнем здійснюється за відповідними програмами на курсах лідерства у військових навчальних закладах на основі повної загальної середньої освіти та отриманого середнього рівня підготовки для заміщення посад головних сержантів батальйонів та їм рівних.

Підготовка за вищим рівнем здійснюється за відповідними програмами на курсах лідерства у військових навчальних закладах на основі вищої освіти за освітнім ступенем не нижче бакалавра та отриманого підвищеного рівня підготовки для заміщення посад головних сержантів (головних старшин) бригад (полків), їм рівних та вище.

Курсова підготовка (підвищення кваліфікації) сержантського і старшинського складу на посади інструкторів навчальних підрозділів та штабних сержантів здійснюється у військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших складових сил оборони.

Порядок організації та забезпечення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) осіб рядового, сержантського і старшинського складу за певним переліком посад і ВОС, типами озброєння, військової та спеціальної техніки визначається Генеральним штабом Збройних Сил України та відповідними органами управління інших складових сил оборони.

  

Особливості підготовки військовослужбовців сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом з одночасним здобуттям фахової передвищої освіти або освітнього ступеня вищої освіти «молодший бакалавр» 

Підготовка на посади сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, призначення на які передбачають наявність освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр» або ступеня вищої освіти «молодший бакалавр», здійснюється у закладах фахової передвищої військової освіти або ВВНЗ (ВНП ЗВО) відповідно, за освітньо-професійними програмами відповідних спеціальностей (спеціалізацій), встановлених Генеральним штабом Збройних Сил України.

Зазначена підготовка прирівнюється до середнього рівня багаторівневої підготовки військовослужбовців сержантського і старшинського складу.

Ступінь вищої освіти «молодший бакалавр» здобувається на основі повної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти або фахової передвищої освіти.

Ступінь фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр» здобувається на основі повної загальної середньої освіти або професійної (професійно-технічної) освіти.

 

Мовна підготовка в системі професійної військової освіти

У Міністерстві оборони України розроблено та затверджено Дорожню карту  вдосконалення мовної підготовки у Збройних Силах України (на 2021-2025 роки). Ця Дорожня карта визначає чіткі, зрозумілі і обов’язкові до виконання заходи та передбачає:

нарощування спроможностей курсів інтенсивного вивчення іноземних мов при ВВНЗ та ВНП ЗВО, військових коледжах сержантського (старшинського) складу;

безперервність вивчення (використання) та удосконалення рівня володіння іноземною мовою;

збільшення часу на вивчення іноземної мови в системі індивідуальної підготовки;

залучення ресурсів дистанційного вивчення іноземної мови для забезпечення оволодіння та підтримання рівня знання іноземної мови;

зміни вимог до знання іноземної мови для посад старшого сержантського і старшинського складу – на рівні СМР-1,  для посад вищого сержантського і старшинського складу, посад зі штатно-посадовою категорією “лейтенант” і вище – на рівні СМР-2;

перехідний період до 2024 року, протягом якого діятимуть винятки щодо виконання вимоги про знання іноземної мови для кандидатів на навчання на оперативному та стратегічному рівнях, курсах професійної військової освіти та при призначенні на посаду.

По закінченню ВВНЗ тактичного рівня до 2024 року курсанти мають демонструвати рівень володіння іноземною мовою – СМР 1, у подальшому – СМР 1+ і з 2025 – СМР 2.

Впродовж 2022-2024 років посиляться вимоги до кандидатів на навчання в системі професійної військової освіти.

На тактичному рівні військової освіти (командно-штабний курс L-2) кандидати на навчання мають володіти іноземною мовою на рівні СМР 1+, а з 2024 року – СМР 2.

На оперативному рівні військової освіти (курс офіцерів об’єднаних штабів L-3) – СМР 1+ (з можливістю проходження інтенсивного курсу іноземної мови терміном від 2 тижнів до 4 місяців). З 2024 року – СМР 2 (передбачено попередню підготовку до 2 місяців для кандидатів, які володіють іноземною мовою на рівні не нижче СМР 1+).

На стратегічному рівні військової освіти (курси професійної військової освіти L-4, L-5 та магістратура) з:

2022 до 2023 року – СМР 1;

2023 до 2024 року – СМР 1+;

2024 року – СМР 2 (з можливістю проходження інтенсивного курсу іноземної мови терміном до 2 місяців для кандидатів з рівнем володіння іноземною мовою не нижче СМР 1+).

До 2025 року в системі професійної військової освіти відсоток викладання іноземною мовою за кожною навчальною дисципліною сумарно має зрости на 30 відсотків.

 

Мережа вищих військових навчальних закладів, закладів фахової передвищої військової освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти

  

Досвід держав-членів та партнерів НАТО у сфері професійної військової освіти

Підготовка в навчальних закладах НАТО зосереджена виключно в системі професійної військової освіти, тобто проходженні L-курсів. Іншими словами, підготовка спрямована на набуття офіцерами суто військово-професійних компетентностей без прив’язки до конкретної посади. Підготовка здійснюється відповідно до військових звань, тобто штатно-посадових категорій.

Після проходження курсу L-2 офіцер набуває компетентностей, які дають йому підстави обіймати посади офіцера органу військового управління на рівні командування компоненти, після проходження курсу L-3 - керівну посаду органу військового управління на рівні командування компоненти або офіцера органу військового управління на рівні Об’єднаного міжвидового штабу, після проходження курсу L-4 - керівну посаду органу військового управління на рівні Об’єднаного міжвидового штабу або офіцера органу військового управління на рівні Вищого штабу союзницьких сил.

Водночас підготовка в навчальних закладах держав-членів Альянсу охоплює дві складові: вищу освіту і професійну військову освіту, які інтегровані та органічно поєднані між собою. Тобто відбувається поєднання формальної і неформальної освіти. Підготовка здійснюється на курсах удосконалення фахової компетентності в навчальних центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації для офіцерів, яких планують призначити на певну посаду. Власне, поєднання формальної і неформальної освіти полягає в інтегруванні освітніх програми курсів професійної військової освіти та освітніх програм здобуття ступенів вищої освіти у відповідності з вимогами стандартів вищої освіти.

Міжнародна співпраця в межах програми НАТО з удосконалення військової освіти DEEP

У процесі трансформації системи військової освіти ми спираємося як на власний безцінний бойовий досвід, так і світовий, враховуємо експертну думку іноземних радників з держав-членів НАТО. Їх активність та зорієнтованіть на результат стимулюють швидкими темпами реалізовувати проєкт оборонного відомства «Професійна військова освіта».

Іноземні партнери держав-членів і партнерів НАТО надають експертно-дорадчу допомогу в розробленні практичних рекомендацій з підвищення ефективності функціонування системи професійної військової освіти, проєктів нормативно-правових актів, котрі визначають структуру і зміст професійної військової освіти, кваліфікаційних вимог до персоналу (професійних стандартів) Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших складових сил оборони.

За безпосередньої участі іноземних радників зі США (Алан Столберг), Канади (контр-адмірал Люк Кассіві, Біл Куммінгс), Литви (Віталіюс Вайкшнорас, Томас Єрмалавічус, підполковник Роландас Кішкіс, підполковник Стасіс Палдунас, Андріус Вайвада), Німеччини (підполковник Грегор Бранд), Данії (підполковник Єнс Якобсен) наприкінці 2020 року проведено огляд системи військової освіти, особливістю якого стало здійснення першого у світовій практиці інституційного аудиту професійної військової освіти з метою оцінювання того, наскільки якість професійної військової освіти відповідає потребам інтеграції України до Альянсу, практичні рекомендації за його підсумками увійшли до базового плану проєкту «Професійна військова освіта».

Іноземні радники з Канади, США, Данії, Литви, Чехії, Польщі та Німеччини також консультують з проблематики впровадження натовських процедур планування та прийняття військових рішень (TLP, MDMP, JOPP), синхронізації освітніх програм курсів професійної військової освіти для офіцерського складу L-1C, L-2, L-3, L-4, а також створення курсу стратегічного управління та державної політики L-5.

В Україні Програма НАТО з удосконалення військової освіти DEEP (програма DEEP) успішно реалізується від 2013 року і дає можливість українським військовим вишам долучитися до освітянського простору держав-членів НАТО, розвинути власні системи дистанційної освіти, відшліфувати професійні навички науково-педагогічним працівникам, отримати експертно-дорадчу допомогу у розробленні та удосконаленні освітніх програм відповідно до принципів та стандартів НАТО.

У межах програми DEEP, координація якої здійснюється Департаментом військової освіти і науки Міноборони України, проводяться тренінги, освітні програми, консультації, стажування та інші міжнародні заходи підготовки науково-педагогічних працівників ВВНЗ і ВНП ЗВО та інструкторів-сержантів із залученням викладачів, інструкторів із держав-членів НАТО та ЄС.

Завдяки реалізації програми DEEP система військової освіти України постійно оновлюється та адаптується до трансформаційних змін, яких зазнає система об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних Силах України за стандартами НАТО.

Трансформація військової освіти: прагнення та перспективи

Важливим завданням освіти є виховання волі та вміння вчитися; заклади освіти мають випускати не людей, які вже вивчилися, а людей, спраглих до нових знань, які постійно вчаться, критично мислять, готові до нестандартних рішень і займають проактивну позицію.

У широкому сенсі саме це передбачає стратегія трансформації військової освіти. Освітній процес має бути безперервним, а головне – наповнений корисною та актуальною інформацією.

Наразі формується нова якість військової освіти. Започаткована багаторівнева система професійної військової освіти акумулює актуальні бази знань, аналіз сучасного бойового досвіду ведення операцій, вивчення процедур планування та прийняття військових рішень за стандартами НАТО, інноваційні форми і методи викладання, технології імітаційного моделювання та практику застосування видів, родів військ (сил), іноземні мови і підтримання навичок їх володіння. У підсумку весь цей кейс дає змогу втілити в життя принцип навчання протягом проходження військової служби.

Розбудова єдиної та інтегрованої системи військової освіти, яка функціонує в межах трьох вертикалей – вища освіта, професійна військова освіта й підвищення кваліфікації – суттєвий крок до формування міцного підґрунтя набуття взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО та структурами Альянсу, професіоналізації сил оборони та трансформації системи кадрового менеджменту.

Своєю чергою імплементація стандарту НАТО Bi-SCD 075-007 «Освіта і підготовка» в організації освітнього процесу в системі професійної військової освіти створює передумови для взаємовизнання сертифікатів, отриманих як у військових навчальних закладах України, так і держав-членів НАТО.

Варто наголосити, що належного рівня міжвідомчої взаємодії, координації та злагодженості дій між Збройними Силами України й іншими складовими сил безпеки та оборони під час планування і проведення спільних операцій на рівні об’єднаних штабів відповідно до стандартів та процедур НАТО можна досягти тільки шляхом функціонування єдиної уніфікованої системи підготовки персоналу для сил безпеки і оборони.

Досвід війни свідчить, всі представники сектору безпеки і оборони повинні навчатися разом, в одній аудиторії, оскільки планування операцій та ухвалення військових рішень відбувається спільно. Саме під час опанування освітніх програм курсів професійної військової освіти L-3 та  L-4 представники сектору безпеки та оборони обирають тему для своєї магістерської роботи, яку завершують у закладах вищої освіти, які належать до сфери управління відповідного державного органу.


11 листопада 2022, 10:17 | ID: 68626 |


Переглядів: 22465 //