Військова освіта та наука
  1. 1. Військова освіта.
  2. 2. Воєнна наука.
  3. 3. Допомога при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.
  4. 4. Основні засади мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України.
  5. 5. Інші питання.

 

ВІЙСЬКОВА ОСВІТА

Військова освіта є складовою частиною державної системи освіти.

Система військової освіти побудована на основі принципів доступності, неперервності та наступності ступеневого навчання військових фахівців з урахуванням специфіки їх військової служби.

Система військової освіти включає: органи управління, мережу вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв.

Загальне керівництво системою військової освіти здійснює Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики, який є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України.

Мережа військових навчальних закладів представлена в додатку 1

Нормативно-правова база з питань військової освіти:

Указ Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 «Про затвердження Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (зі змінами);

Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145 «Про освіту» (зі змінами);

Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ (зі змінами) «Про вищу освіту»;

Закон України від 06 червня 2019 року № 2745 «Про фахову передвищу освіту» ;

постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;

постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410 «Про створення єдиної системи військової освіти»;

постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187» «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;

постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів (клінічних ординаторів) на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності»;

постанова Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 р. № 48 «Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» (зі змінами);

постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 № 1087 «Про затвердження Положення про військовий (військово-морський) ліцей» (зі змінами);

спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15.08.2018 № 910/412 «Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти», (зареєстрований в Міністерстві юстиції 30.10.2018 за № 1229/32681);

наказ Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360 «Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів», (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2014 за № 704/25481);

наказ Міністерства оборони України від 11.05.2016 № 248 «Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду», (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.05.2016 за № 776/28906);

наказ Міністерства оборони України від 27.11.2017 № 621 «Деякі питання управління вищими військовими навчальними закладами Міністерства оборони України та військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти»;

наказ Міністерства оборони України від 27.05.2015 № 240 «Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади», (зареєстрований в Міністерстві юстиції 16.06.2015 за № 706/67151);

наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 «Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти»;

наказ Міністерства оборони України від 09.09.2015 № 472 «Про затвердження Положення про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів»;

наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 р. № 719/1289 «Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» (зі змінами), (зареєстрований в Міністерстві юстиції 31.12.2015 за № 1678/28123);

наказ Міністерства оборони України від 21.12.2015 № 744 «Про затвердження Концепції дистанційного навчання у Збройних Силах України»;

наказ Міністерства оборони України від 12.01.2016 № 5 «Про затвердження Інструкції про порядок організації і проведення військового (флотського) стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів», (зареєстрований в Міністерстві юстиції 15.02.2016 за № 191/29321);

наказ Міністерства оборони України від 25.04.2016 № 216 «Про вдосконалення підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів»;

наказ Міністерства оборони України від 04.04.2017 № 202 «Про організацію та проведення підвищення кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та державних службовців Міністерства оборони України та Збройних Сил України» (зі змінами);

наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 23.02.2018 № 82 «Про затвердження Типових нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв» (зі змінами).

Міністром оборони України затверджено:

«Основні засади мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України» та «Методичні рекомендації з проведення мовного тестування у системі Міністерства оборони України» (рішення тимчасово виконуючого обов’язки Міністра оборони України від 08.08.2019 № 1524/з/84);

Довідково. Ціль: вдосконалення мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України з метою забезпечення мовної сумісності органів військового управління, частин та підрозділів Збройних Сил України зі збройними силами країн-членів НАТО, на підставі стандарту НАТО STANAG 6001;

ВОЄННА НАУКА

Міністерство оборони України забезпечує розвиток воєнної науки, визначає пріоритетні напрями розвитку наукової і науково-технічної діяльності у воєнній сфері, організовує і координує наукові дослідження в інтересах оборони та підвищення ефективності військово-технічного співробітництва в частині, що належить до його компетенції.

Відповідальним за розвиток воєнної науки є Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики, який є структурним підрозділом апарату Міністерства оборони України.

Систему наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України складають: система управління науковою і науково-технічною діяльністю; система наукових установ; система консультативно-дорадчих органів.

Нормативно-правова база з питань воєнної науки:

Закон України від 26 листопада 2015 № 848/ VIII «Про наукову та науково-технічну діяльність»;

Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ (зі змінами) «Про вищу освіту»;

Закон України від 10 лютого 1995 № 51/95 ВР «Про наукову і науково-технічну експертизу»;

Закон України від 25 червня 2009 № 1563-VI «Про наукові парки»;

Закон України від 04 липня 2002 № 40- ІV «Про інноваційну діяльність»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2018 р. № 404 «Про затвердження Примірного положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 № 998 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652 «Порядок проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 року № 1475 (в редакції постанови КМУ від 03.04.2019 № 285) «Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 року № 529"Про утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ«;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 № 723 «Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 № 261"Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)";

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 № 567"Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2011 № 380"Про затвердження Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 № 1180"Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами«;

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» № 309 (діє до 2021 року в частині, визначеній Законом «Про вищу освіту»).

Спільний наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 30.06.2000 № 194/265 «Про затвердження Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України»;

наказ Міністерства оборони України від 27.07.2016 № 385 (зі змінами) «Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України»;

наказ Міністерства оборони України від 30.10.2017 № 570 (зі змінами) «Про затвердження Положення про Воєнно-наукову раду Міністерства оборони України»;

наказ Міністерства оборони України від 05.03.2001 № 78 (у редакції наказу Міністра оборони України від 30.06.2010 № 338) «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України»;

наказ Міністерства оборони України від 26.06.2018 № 292 «Про затвердження Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України»;

наказ Міністерства оборони України від 27.09.2000 № 315 (у редакції наказу Міністра оборони України від 03.09.2013 № 589) «Про затвердження Положення про науково-інформаційну діяльність у Збройних Силах України»;

наказ Міністерства оборони України від 01.11.2005 № 654 «Про затвердження Інструкції про порядок підготовки до видання навчальної літератури та наукових публікацій у Збройних Силах України»;

наказ Міністерства оборони України від 02.02.2006 № 50 «Про затвердження Положення про обов’язковий примірник наукових видань у Збройних Силах України»;

наказ Міністерства оборони України від 13.12.2004 № 608 «Про виплату науковим працівникам Збройних Сил України надбавки за стаж наукової роботи»;

наказ Міністерства оборони України від 23.02.2018 № 82 «Про затвердження Типових нормативів для розроблення штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв»;

наказ Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115 «Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України»;

наказ Міністерства оборони України від 27.07.2016 № 384 «Про затвердження Типових нормативів для розробки штатів наукових установ Збройних Сил України, наукових підрозділів наукових установ, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів»;

наказ Міністерства оборони України від 26.01.2017 № 53 (зі змінами, в редакції від 15.02.2019 № 65) «Про затвердження Розподілу основних напрямів наукових досліджень між науковими установами та вищими військовими навчальними закладами Міністерства оборони України та Збройних Сил України»;

наказ Міністерства оборони України від 27.05.2015 № 240 «Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади».

ДОПОМОГА ПРИ ВСТУПІ ДО ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСНОВНІ ЗАСАДИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ У СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ (завантажити .pdf)

Володіння іноземними мовами особовим складом у системі Міністерства оборони України є важливим фактором реформування та розвитку Збройних Сил України, впровадження євроатлантичних стандартів і досягнення взаємосумісності зі збройними силами країн-членів і партнерів НАТО, участі у багатонаціональних операціях, навчаннях, інших заходах міжнародного оборонного співробітництва.

Для досягнення відповідності євроатлантичним стандартам та вимогам до вивчення іноземних мов у системі Міністерства оборони України організована та здійснюється мовна підготовка особового складу.

Основні засади мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України визначають сучасну систему поглядів щодо підвищення ефективності вивчення іноземних мов особовим складом, основні поняття, принципи та стандарти, які визначають стратегію дій для досягнення поставлених цілей мовної підготовки.

Метою Основних засад є визначення сучасної стратегії, перспективних напрямів розвитку і удосконалення системи мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України, спрямованих на досягнення професійного рівня володіння іноземними мовами відповідно до мовного стандарту НАТО STANAG 6001.

ІНШІ ПИТАННЯ

 

з/п

Найменування вищого військового навчального закладу,  військового навчального підрозділу закладу вищої освіти та науково-дослідної установи

Електронна адреса офіційного веб-сайту

 

1

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

http://www.nuou.org.ua

2

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

http://cndiovt.com.ua

 

3

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України

http://www.mil.gov.ua/zndi/index.php

 

4

Державний науково-дослідний інститут авіації

http://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/derzhavnij-naukovo-doslidnij-institut-aviaczii.html

5

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

http://mil.univ.kiev.ua

 

6

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

http://nlu.edu.ua

 

7

Військова академія (м. Одеса)

http://vaodesa.mil.gov.ua

8

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

http://www.asv.gov.ua

 

9

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

http://www.hups.mil.gov.ua

 

10

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”

http://fvms.onma.edu.ua

 

11

Українська військово-медична академія

http://www.uvma.mil.gov.ua

12

Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова

http://www.zvir.zt.ua

 

13

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

http://www.viti.edu.ua

 

14

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

http://vitv.kh.ua

 

15

Київський військовий ліцей імені Івана Богуна

http://www.kvl.mil.gov.ua

 

 

Розділ створено 17 вересня 2013, 19:38 | Переглядів: 122657