Військова освіта та наука

ВІЙСЬКОВА ОСВІТА

ВОЄННА НАУКА

Мовна підготовка особового складу в системі Міністерства оборони України

 

ВІЙСЬКОВА ОСВІТА

 

Військова освіта є складовою частиною загальнодержавної системи освіти.

Система військової освіти складається з органів управління та мережі вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (ВНП ЗВО), закладів фахової передвищої військової освіти (ЗФПВО) і військових ліцеїв.

Військова освіта може здобуватися одночасно з профільною середньою, професійною (професійно-технічною), фаховою передвищою чи вищою освітою, тобто належить до формального виду освіти, який передбачає досягнення здобувачами визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.

Система військової освіти також забезпечує надання освітніх послуг з підготовки офіцерського складу в системі багаторівневої професійної військової освіти (без здобуття вищої освіти), а також сержантів та старшин в системі професійної військової підготовки, підготовки офіцерів запасу, перепідготовки і підвищення кваліфікації, мовної підготовки військового та цивільного персоналу, підготовки науковців, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників тощо.

Зазначена система побудована на основі принципів доступності, неперервності та наступності ступеневого навчання військових фахівців з урахуванням специфіки їх військової служби.

Загальне керівництво системою військової освіти здійснює Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України.

Освітню діяльність провадять 2 університети, 4 академії, 6 військових інститутів, 3 військові коледжі сержантського складу, 1 відділення військової підготовки, 32 кафедри військової підготовки, 10 кафедр медицини катастроф та військової медицини, 3 військові ліцеї.

Курсанти та слухачі здобувають вищу освіту у 25-й галузі знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», а також у двадцять одній галузі знань, сукупно за 40-ка ліцензованими спеціальностями та 148-ми спеціалізаціями.

ВВНЗ та ВНП ЗВО здійснюють підготовку за державним замовленням, забезпечуючи потреби Збройних Сил України та інших військових формувань у військових фахівцях тактичного, оперативного та стратегічного рівнів.

Розбудова єдиної та інтегрованої системи військової освіти, яка функціонує в межах трьох вертикалей, – вища освіта, професійна військова освіта й підвищення кваліфікації є важливим чинником формування міцного підґрунтя набуття взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО та структурами Альянсу, професіоналізації сил оборони та трансформації системи кадрового менеджменту.

В основу формування структури та змісту військової освіти покладено принцип навчання військовослужбовця протягом проходження служби. Рівні військової освіти (тактичний, оперативний та стратегічний), які відповідають існуючій у Збройних Силах Україні управлінській вертикалі, здобуваються офіцерським складом Збройних Сил України та інших складових сил безпеки та оборони в системі професійної військової освіти.

Професійна військова освіта – нова складова структури військової освіти, яка функціонує шляхом запровадження багаторівневої системи L-курсів для офіцерського складу. На L-курсах здійснюється підготовка мотивованих та відповідальних офіцерів-лідерів з розвиненим прагненням навчатися та кар’єрно зростати, обізнаних у процедурах прийняття військових рішень та планування операцій за стандартами НАТО, власним баченням вирішення завдань і широким спектром знань: від фундаментальних до професійно-спеціальних. Більше про професійну військову освіту читайте тут.

Освітня діяльність у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ЗФПВО та військових ліцеях здійснюється відповідно до вимог національного законодавства, європейських стандартів та євроатлантичних стандартів щодо забезпечення якості освіти.

Протягом навчання здобувачі мають змогу поглиблено вивчати іноземну мову та навчатися у провідних військових навчальних закладах НАТО та держав – членів Організації Північноатлантичного договору.

Після завершення навчання кожен випускник, отримавши офіцерське (сержантське) військове звання, гарантовано працевлаштовується – призначається на посаду для проходження військової служби за контрактом.

До освітнього процесу у ВВНЗ, ВНП ЗВО, ЗФПВО та військових ліцеях активно залучається офіцерський склад з бойовим досвідом. Переважна більшість викладацького складу є учасниками бойових дій.

У системі підвищення кваліфікації функціонує близько 500 курсів для військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, державних службовців Міноборони та ЗС України з метою отримання необхідних знань, умінь та практичних навичок для виконання обов’язків за посадою з терміном навчання від 2 тижнів до 6 місяців.

Детальну інформацію щодо найменування навчальних закладів, переліку спеціальностей та необхідних документів для вступу можна переглянути у Довіднику вступнику до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

ДОВІДНИК ВСТУПНИКАМ ДО ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ, ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В 2023 РОЦІ

Нормативно-правові акти з питань організації освітньої діяльності

 

Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145 «Про освіту» (зі змінами)

Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ (зі змінами) «Про вищу освіту»

Закон України від 06 червня 2019 року № 2745-VIII «Про фахову передвищу освіту»

Закон України від 16 січня 2020 року № 463-IХ «Про повну загальну середню освіту»

Закон України 20 листопада 2012 року № 5499-VI «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Указ Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 «Про затвердження Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410 «Про трансформацію системи військової освіти» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1490)

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 467 «Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 672 «Про затвердження Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1134 «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів (клінічних ординаторів) на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 «Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року № 964 «Про затвердження Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 р. № 497 «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» 

Наказ Міністерства оборони України  від 04.01.2023 № 7 «Про організацію та проведення курсів професійної військової освіти та курсів підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти у 2023 – 2024 роках»

Наказ Міністерства оборони України від 05.07.2022 №175 «Про організацію підготовки офіцерського, сержантського і старшинського складу в закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти»

Наказ Міністерства оборони України від 01.07.2021 №184 “Про затвердження Положення про заклади фахової передвищої військової освіти”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.08.2021 №1135/36757 

Наказ Міністерства оборони України від 11.11.2021 № 354 «Про затвердження Порядку атестації ліцеїстів у військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою з навчальних предметів, визначених стандартом спеціалізованої освіти військового спрямування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.2021 року за № 1639/37261

Наказ Міністерства оборони України від 18.01.2022 № 17 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду начальника військового (військово-морського) ліцею», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.03.2022 року за №312/37648

Наказ Міністерства оборони України від 31.03.2022 № 95  «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти військового спрямування», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.04.2022 за №383/37719  

Наказ Міністерства оборони України від 17.05.2022 № 122 «Про затвердження Типової освітньої програми для військових (військово-морських) ліцеїв»  

Наказ Міністерства оборони України від 08.08.2022 № 221 «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)»

Наказ Міністерства оборони України від 31.12.2021 № 411 «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 253 „Військове управління (за видами збройних сил)“

Наказ Міністерства оборони України від 28.07.2021 № 220 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення осіб до військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.09.2021 № 252/36874

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15 серпня 2018 року № 910/412 «Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти»

Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289 «Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» (зі змінами)

Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 25.08.2021 № 251/926 «Про затвердження Порядку заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та керівників закладів фахової передвищої військової освіти, військових ліцеїв, що належать до сфери управління Міністерства оборони України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.12.2021 року за №1567/37189 

Наказ Міністерства оборони України  від 15.03.2022 № 87 «Про організацію курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які проводять початкову загальновійськову підготовку»

Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2002 року № 155/291 «Про затвердження Інструкції з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України)»

Наказ Міністерства оборони України від 06.03.2020 № 85 «Про затвердження Розподілу академічних (соціальних) стипендій між структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, іншими органами військового управління»

Наказ Міністерства оборони України від 24 грудня 1997 року № 490 «Про затвердження Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України»

Наказ Міністерства оборони України від 05 червня 2014 року № 360 «Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів»

Наказ Міністерства оборони України від 11 травня 2016 року № 248 «Про затвердження Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду»

Наказ Міністерства оборони України від 08.12.2021  № 370 «Деякі питання управління вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, закладами фахової передвищої військової освіти та військовими ліцеями»

Наказ Міністерства оборони України від 09 січня 2020 року № 4 «Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти»

Наказ Міністерства оборони України від 21 грудня 2015 року № 744 «Про затвердження Концепції дистанційного навчання у Збройних Силах України»

Наказ Міністерства оборони України від 12 січня 2016 року № 5 «Про затвердження Інструкції про порядок організації і проведення військового (флотського) стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів»

Наказ Міністерства оборони України від 25 квітня 2016 року № 216 «Про вдосконалення підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів»

Наказ Міністерства оборони України від 02.07.2021 № 188 «Про затвердження Стандарту спеціалізованої освіти військового спрямування для військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою»

Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2018 року № 82 «Про затвердження Типових нормативів для розробки штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв» (зі змінами)

Політика Міністерства оборони України у сфері військової освіти

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2009 року № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи»

Лист Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2010 року № 1/9-119 «Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» (зі змінами)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 жовтня 2019 року № 1254 «Про унесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2018 року № 1/9-215 «Щодо підготовки моніторингової справи для підтвердження статусу національного»

Лист Міністерства освіти і науки України від 24 жовтня 2017 року № 1/9-565 «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.02.2021  № 204 «Про затвердження положень про реєстри Єдиної державної електронної бази з питань освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.04.2021 за № 536/36158

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2015 року № 166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2012 року № 1021 «Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 31 травня 2005 року № 325 «Про затвердження Переліку вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти для здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05 лютого 2003 року № 60 «Про затвердження Примірного статуту вищого навчального закладу»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04 червня 2002 року № 321 «Про встановлення нормативів витрат, пов’язаних з проведенням акредитації»

 

ВОЄННА НАУКА

 

Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України формує засади та визначає завдання, спрямовані на розвиток воєнної науки, а також пріоритети наукової і науково-технічної діяльності у воєнній сфері, організовує і координує наукові дослідження в інтересах національної безпеки, обороноздатності та підвищення ефективності військово-технічного співробітництва в частині, що належить до його компетенції.

Систему наукової і науково-технічної діяльності у секторі безпеки та оборони становлять:

 • органи управління науковою і науково-технічною діяльністю;

 • наукові установи;

 • консультативно-дорадчі органи.

Управління науковою і науково-технічною діяльністю здійснюється з метою визначення потреби в науковій і науково-технічній продукції для Збройних Сил, організації, планування, координації, забезпечення та контролю наукової і науково-технічної діяльності, підтриманні взаємодії з питань досліджень в інтересах оборони держави з науковими установами інших центральних органів виконавчої влади, організацій державної та недержавної форм власності.

Система наукових установ здійснює науковий супровід реалізації основних завдань оборонної реформи та проведення досліджень щодо практичного розв’язання нагальних проблем підготовки, бойового застосування військ (сил), їх забезпечення, розробку нових та модернізацію існуючих зразків озброєння та військової техніки. Ухвалення важливих управлінських рішень у сфері оборони не обходиться без наукового обґрунтування їх доцільності.

Сталий розвиток воєнної науки, формування науково-технічного і технологічного набутку є запорукою створення високоефективних засобів збройної боротьби для належного захисту територіальної цілісності держави.

Наукові працівники мають змогу активно співпрацювати з колегами з держав — членів НАТО та ЄС з метою інтеграції у світовий науковий і дослідницький простір.

Найважливіші питання наукової і науково-технічної діяльності розглядають колегія та Воєнно-наукова рада Міністерства оборони України.

 

Воєнно-наукова рада Міністерства оборони України

 

Воєнно-наукова рада Міністерства оборони України — головний консультативно-дорадчий орган оборонного відомства з проблем розвитку воєнної науки, питань планування, фінансування та координації наукової і науково-технічної діяльності в системі Міністерства оборони України, наукового обґрунтування найважливіших рішень щодо діяльності Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, розвитку озброєння і військової техніки.

Основні завдання Воєнно-наукової ради Міністерства оборони України:

 • розгляд питань щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері наукової і науково-технічної діяльності;
 • організація наукового обґрунтування найважливіших рішень щодо діяльності Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, реалізації заходів державних програм розвитку Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, розвитку озброєння та військової техніки;
 • підготовка пропозицій щодо пріоритетних напрямів розвитку наукової і науково-технічної діяльності;
 • координація наукової і науково-технічної діяльності щодо формування, коригування та реалізації плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення з виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення, модернізації, утилізації та знищення озброєння та військової техніки, розроблення стандартів та технологій військового призначення, фундаментальних досліджень для потреб оборони і національної безпеки;
 • узгодження заходів Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту з питань організації наукової і науково-технічної діяльності.

Головою Воєнно-наукової ради Міністерства оборони України є перший заступник Міністра оборони України.

Воєнно-наукова рада Міністерства оборони України провадить діяльність у трьох секціях:

 • з воєнно-теоретичної проблематики Міністерства оборони України (національна безпека України у воєнній сфері, військова освіта, наука, військова кадрова політика, гуманітарне та соціальне забезпечення, міжнародне військове співробітництво тощо);
 • з військово-технічної проблематики Міністерства оборони України (військово-технічна політика та супроводження закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення);
 • з проблематики Збройних Сил України (розвиток Збройних Сил України, вдосконалення способів і форм їх підготовки, застосування та всебічне забезпечення).

До участі в роботі Воєнно-наукової ради Міноборони України залучаються (за згодою) представники державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів військового управління, складових сил оборони, Національної академії наук України, провідні вчені та іноземні експерти при Міністерстві оборони України від держав-членів НАТО.

Нормативно-правові акти з питань організації наукової та науково-технічної діяльності

 

Закон України від 26 листопада 2015 року № 848/ VIII «Про наукову та науково-технічну діяльність»

Закон України від 10 лютого 1995 року № 51/95 ВР «Про наукову і науково-технічну експертизу»

Закон України від 25 червня 2009 року № 1563-VI «Про наукові парки»

Закон України від 04 липня 2002 року № 40- ІV «Про інноваційну діяльність»

Закон України від 11 липня 2001 року № 2623-III Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки

Закон України 8 вересня 2011 року № 3715-VI Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2018 року № 404 «Про затвердження Примірного положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 року № 1475 (в редакції постанови КМУ від 03.04.2019 № 285) «Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 540 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 року № 529 «Про утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 13 «Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 723 «Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2011 року № 380 «Про затвердження Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 року № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 526-р «Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року»

Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2000 року № 194/265 «Про затвердження Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України»

Наказ Міністерства оборони України від 27 липня 2016 року № 385 (зі змінами) «Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в системі Міністерства Оборони України»

Наказ Міністерства оборони України від 30 жовтня 2017 року № 570 «Про затвердження Положення про Воєнно-наукову раду Міністерства оборони України» (у редакції наказу Міністерства оборони України від 12 липня 2021 року №198)

Наказ Міністерства оборони України від 29.12.2021 № 402 «Про затвердження Порядку відбору кандидатів та виплати академічних стипендій курсантам, слухачам і ад’юнктам вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.03.2022 за № 306/37642

Наказ Міністерства оборони України від 20.09.2022 № 287 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в системі Міністерства оборони України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.11.2022 за № 1418/38754

Наказ Міністерства оборони України від 26 червня 2018 року № 292 «Про затвердження Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України»

Наказ Міністерства оборони України від 13 грудня 2004 року № 608 «Про виплату науковим працівникам Збройних Сил України надбавки за стаж наукової роботи»

Наказ Міністерства оборони України від 09.12.2022 № 424 “Про затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, наукових установах системи Міністерства оборони України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.01.2023 за №195/39251

Наказ Міністерства оборони України від 27 липня 2016 року № 384 «Про затвердження Типових нормативів для розробки штатів наукових установ Збройних Сил України, наукових підрозділів наукових установ, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів»

Наказ Міністерства оборони України від 26 січня 2017 року № 53 (зі змінами, в редакції від 15.02.2019 № 65) «Про затвердження Розподілу основних напрямів наукових досліджень між науковими установами та вищими військовими навчальними закладами Міністерства оборони України та Збройних Сил України»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2018 року № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових установ»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів»

Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220

 

МОВНА ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ У СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

Володіння іноземними мовами особовим складом є важливим чинником ефективного реформування та подальшого розвитку Збройних Сил України, успішного впровадження євроатлантичних стандартів задля досягнення українською армією взаємосумісності зі збройними силами держав — членів і партнерів НАТО, забезпечення належної участі у багатонаціональних операціях, навчаннях, інших заходах міжнародного оборонного співробітництва.

Департаментом військової освіти і науки Міністерства оборони України здійснюється організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (викладачів іноземних мов) ВВНЗ та ВНП ЗВО за кордоном у рамках міжнародних освітніх програм, реалізація спільних міжнародних програм з державами — партнерами та міжнародними організаціями стосовно питань освіти і науки, мовної підготовки, координація діяльності навчально-наукових центрів мовної підготовки та курсів іноземних мов при ВВНЗ та ВНП ЗВО.

У системі Міністерства оборони України освітній процес вивчення особовим складом іноземних мов організований відповідно до затверджених Міністром оборони України Основних засад мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України, а також Методичних рекомендацій з проведення мовного тестування у системі Міністерства оборони України.

На сьогодні вживаються заходи з досягнення Цілі партнерства Україна — НАТО G1200 «Мовні вимоги» (на 2019 — 2024 роки) відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001 та Основних засад мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України, впровадження нових кваліфікаційних вимог щодо рівнів володіння іноземною мовою, визначених у каталозі посад офіцерського (сержантського, старшинського складу), єдиної навчальної програми «Іноземна мова» у ВВНЗ (ВНП ЗВО), інтенсифікації співпраці з урядом США в рамках проєкту з облаштування нових мовних лабораторій у ВВНЗ та ВНП ЗВО.

Головна мета вдосконалення мовної підготовки особового складу полягає у забезпеченні належного рівня володіння іноземними мовами представниками органів військового управління, частин та підрозділів Збройних Сил України з колегами з військових формувань держав — членів відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001.

Побудова сучасної стратегії підвищення ефективності вивчення іноземних мов особовим складом, перспективних напрямів розвитку і удосконалення системи, зокрема і мовної підготовки забезпечить формування висококваліфікованого та компетентного кадрового потенціалу.

У Міністерстві оборони України триває робота щодо опрацювання нового каталогу військових посад офіцерського (сержантського) складу, який передбачатиме вимоги щодо базової освіти, рівня військової освіти та володіння іноземною мовою.

Схема підготовки офіцерського складу в новій системі професійної військової освіти (L-курси) передбачатиме обов’язкове тестування вступників на визначення рівня володіння англійською мовою, а також надання можливості навчатися на курсах підтримання знань та інтенсивних курсах.

 

Нормативні документи з питань організації мовної підготовки в системі Міністерства оборони України

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2016 року № 199-р «Про затвердження плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови на період до 2020 року»

Наказ Міністерства оборони України від 23 травня 2017 року № 286 «Про затвердження інструкції про курси іноземних мов у ЗСУ»

Наказ Міністерства оборони України від 13 грудня 2016 року № 692 «Про затвердження Критеріїв використання іноземної мови у службовій діяльності військовослужбовцями Збройних Сил України»

Основні засади мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України, затверджені Рішенням Міністра оборони України від 08 серпня 2019 року № 1524/з/84

Методичні рекомендації з проведення мовного тестування у системі Міністерства оборони України, затверджені Рішенням Міністра оборони України від 08 серпня 2019 року № 1524/з/85 

Дорожня карта вдосконалення мовної підготовки у Збройних Силах України (на 2021-2025 роки)

Розділ створено 17 вересня 2013, 19:38 | Переглядів: 178695