Оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» Головного управління майна та ресурсів

УМОВИ
проведення конкурсу на посадуголовного спеціаліста

відділу контролю за ефективністю використання державного майна та моніторингу фінансової діяльності підприємств управління державної власності Головного управління майна та ресурсів

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечувати реалізацію Міністерством оборони України повноважень, як органу управління державним майном щодо здійснення управління корпоративними правами держави в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

2. Приймати участь у розробці проектів Законів України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, наказів і директив Міністра оборони України, наказів і розпоряджень заступника Міністра оборони України та начальника Головного управління майна та ресурсів з питань, які входять до компетенції відділу.

3. Подавати пропозиції щодо проведення аудиту підприємств, ревізій їх фінансово-господарської діяльності.

4. Здійснювати облік пропозицій та рекомендацій для виконання за аудиторськими звітами та іншими контрольними заходами.

5. Приймати участь у роботі комісій Головного управління майна та ресурсів щодо перевірки стану фінансової та економічної діяльності, виконання пропозицій підпорядкованими Головному управлінню майна та ресурсів військовими частинами, державними підприємствами, установами, організаціями та державними господарськими об’єднаннями (далі — державні підприємства) Міністерства оборони України, функціональне управління яких покладене на Головне управління майна та ресурсів, за аудиторськими звітами, іншими контрольними заходами.

6. Відпрацьовувати проекти окремих доручень начальника Головного управління майна та ресурсів щодо виконання пропозицій та рекомендацій, наданих за результатами проведених аудитів та іншими контрольними заходами, керівникам господарських об’єднань та державних підприємств.

7. Відпрацьовувати проекти доповідей контролюючим органам та структурам, щодо виконання пропозицій та рекомендацій наданих у процесі перевірки підпорядкованих військових частин, державних підприємств, установах, організаціях та державних господарських об’єднань, що належать до сфери управління Міністерства оборони України та функціонально управління якими покладено на Головному управлінню майна та ресурсів. Забезпечувати надання перевіряючим структурам доступу до документації, баз даних, що стосується перевіряємих питань.

8. Ініціювати та відпрацьовувати пропозиції, щодо проведення спільних узгоджувальних нарад із зацікавленими представниками структурних підрозділів Головного управління майна та ресурсів та представників контролюючих органів з питань, які виникають в процесі перевірок.

9. В межах питань віднесених до компетенції Головного управління майна та ресурсів відпрацьовувати проекти доповідей державному секретарю Міністерства оборони України стосовно прийняття управлінських рішень за результатами перевірок державних підприємств з питань ефективності використання державного майна та фінансової діяльності державних підприємств. Надавати пропозиції щодо заохочення керівників державних підприємств та притягнення їх до відповідальності за результатами перевірок контролюючими органами.

10. Здійснювати аналіз інформації та підготовку пропозицій начальнику відділу матеріалів з питань:

аудиторських перевірок;

перевірок фінансової та економічної діяльності державних підприємств Міністерства оборони України функціональне управління яких покладене на Головне управління майна та ресурсів;

моніторингу орієнтовних та договірних цін, визначених за висновками військових представництв, розрахунково-калькуляційних матеріалів за договорами укладеними державними підприємствами функціональне управління яких покладене на Головне управління майна та ресурсів;

застосування штрафних санкцій та направлення відповідних претензій в ході здійснення контролю за виконанням договорів укладеними державними підприємствами функціональне управління яких покладене на Головне управління майна та ресурсів.

11. Приймати участь у підготовці матеріалів та опрацюванні проектів рішень Міністра оборони України щодо оптимізації кількості об’єктів державної власності, державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, функціональне управління якими покладено на Головне управління майна та ресурсів, шляхів їх реформування, реструктуризації, ліквідації (припинення діяльності) та реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) за напрямом діяльності.

12. Приймати участь у здійсненні контрольних заходів щодо перевірки якості управління об’єктами державної власності та використанні державного майна, закріпленого за державними підприємствами, у тому числі державних підприємств, які знаходяться у процесі реорганізації/ліквідації або перебувають у процедурі банкрутства в частині, що належить до компетенції відділу. Готувати інформаційні матеріали за результатами роботи;

13. Опрацьовувати за дорученням начальника відділу службові документи, що надійшли до відділу на виконання.

14. Приймати участь в організації роботи з внутрішнього контролю та системою управління ризиками за напрямком діяльності відділу.

15. Приймати участь у розробці документів та регламентів з питань організації внутрішнього контролю.

16. Розробляти переліки ризиків та їх класифікацію за напрямком діяльності відділу.

17. Надавати пропозиції до Плану заходів Головного управління майна та ресурсів щодо управління ризиками за напрямком діяльності відділу на відповідний рік.

18. Виконувати завдання з організації роботи державних підприємств та установ відповідно до адміністративних регламентів розроблених та затверджених у відповідності до встановленого порядку.

19. Приймати участь у підготовці доповідей, інформаційно-довідкових матеріалів, а також даних з питань, що відносяться до компетенції відділу.

20. Приймати участь в організації та роботі діловодства відділу.

21. Вивчати керівні документи та правильно застосовувати їх у повсякденній роботі.

Умови оплати праці

Посадовий оклад — 8000 грн.;

— надбавка до посадового окладу за ранг згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

— надбавка за вислугу років на державній службі за наявності стажу державної служби
від 1 року;

— інші надбавки та доплати згідно статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документу (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції www.nazk.gov.ua).

7. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

До заяви можуть додаватись інші документи, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Якщо особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи для участі у конкурсі подаються особисто або поштою за адресою:

03151, м. Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 5 А, кімната 414

Головне управління майна та ресурсів із позначкою «Документи для участі у конкурсі на посаду головного спеціаліста відділу контролю за ефективністю використання державного майна та моніторингу фінансової діяльності підприємств управління державної власності».

Кінцевий термін прийому документів: до 18 год. 00 хв. 08 травня 2019 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

14 травня 2019 року, початок о 10 год. 00 хв.

м. Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 5 А, кімната 414.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Романенко Богдан Миколайович, (044) 271-39-11

e-mail vp2018kadr@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

впевнений користувач ПК, достатній рівень користування програмним забезпеченням
(MS Office, Outlook Express, Internet, а також тверді навички користування офісною технікою (ксерокс, факс)

2.

Необхідні ділові якості

вміння працювати з інформацією; орієнтація на досягнення кінцевих результатів; вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні); вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати; вміння працювати в команді; вміння ефективної координації з іншими; вміння надавати зворотний зв’язок.

3.

Необхідні особистісні якості

відповідальність; системність і самостійність в роботі; уважність до деталей; наполегливість; вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1). Закони України:

«Про центральні органи виконавчої влади»;

«Про управління об’єктами державної власності»;

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

«Про звернення громадян»;

2). Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності».

3). Господарський кодекс України.


24 квітня 2019, 12:39 | ID: 49307 |
Додаткові файли


Переглядів: 576 //