Алгоритм розгляду електронних звернень

Алгоритм щодо організації роботи за розглядом електронних звернень громадян у структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Силах України, інших органах військового управління Збройних Силах України

На виконання Закону України «Про звернення громадян щодо електронного звернення» (зі змінами) (далі — Закон), Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, Інструкції про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 03.12.2005 № 722 (із змінами) (далі — Інструкція) керівникам структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Силах України, інших органах військового управління Збройних Силах України (далі — органи військового управління), при організації роботи за розглядом електронних звернень громадян дотримуватися наступного алгоритму:

Звернення громадян, що надходять до Міністерства оборони України електронною поштою, щоденно отримуються Відділом на окремий e-mail: ЕLzvernmou@ukr.net, реєструються у день надходження, або в перший робочий день, якщо документ надійшов у не робочий час, попередньо розглядаються, визначається їх належність до компетенції відповідного органу військового управління;

не пізніше наступного дня електронні звернення направляються поштою (електронною поштою) для подальшого розгляду безпосередньо до органу військового управління;

органи військового управління організовують первинний розгляд та облік електронних звернень згідно вимог пункту 2 Інструкції:

згідно вимог підпункту 2.2 пункту 2 Інструкції облік звернень в органах військового управління та доведення їх до безпосереднього виконавця здійснюється в день їх надходження, або в перший робочий день, якщо документ надійшов у не робочий час (під підпис у журналі обліку);

для забезпечення оперативного доведення звернень, доручень щодо їх опрацювання до підпорядкованих військових частин, установ, організацій, військових навчальних закладів, використовувати мережу Інтернет та СЕДО («Дніпро»);

згідно вимог підпункту 2.21 пункту 2 Інструкції звернення, що перебувають на контролі, вважаються розглянутими тільки після прийняття рішень та ужиття заходів щодо вирішення порушених питань;

опрацювання електронних звернень здійснюється у порядку з дотриманням вимог пункту 3 Інструкції:

згідно вимог підпункту 3.6 пункту 3 Інструкції звернення вважається вирішеним, якщо розглянуто всі поставлені в ньому питання, прийнято обґрунтоване рішення та вжито потрібних заходів щодо його виконання і заявника повідомлено про результати перевірки за зверненням і прийняте рішення;

копії відповідей заявникам в обов’язковому порядку надаються до Відділу для зняття з контролю;

розгляд кожного електронного звернення здійснювати у термін не більше одного місяця від дня його надходження, ураховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, а тих, що не потребують додаткового вивчення та
проведення перевірки за ними, — невідкладно, але не пізніше
15 днів від дня їх отримання. Копія відповіді, наданої авторові звернення, направляється до Відділу не пізніше ніж за 3 дні до закінчення місячного терміну його розгляду. Якщо в місячний термін розв’язати порушені у зверненні питання неможливо, то установлюється термін, потрібний для його розгляду. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала звернення, копія повідомлення направляється до Відділу, не пізніше ніж за 3 дні до закінчення терміну його розгляду. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. Копія відповіді, наданої авторові звернення, направляється до Відділу не пізніше ніж за 3 дні до закінчення загального терміну його розгляду.

Термін розгляду пропозицій, заяв, скарг обчислюється з дня, наступного за днем, з якого починається строк (таким днем є день реєстрації звернення у Відділі, якщо звернення надійшло на його e-mail. електронну адресу. У разі надходження звернення від громадянина безпосередньо на електронну адресу структурного підрозділу (органу військового управління) термін його розгляду обчислюється з дня реєстрації безпосередньо у органі військового управління;
подавати на підпис Міністру оборони України через Відділ проектів відповідей, пропозицій щодо особистого розгляду звернень Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів — учасників АТО та Великої Вітчизняної війни, повних кавалерів ордена Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями «За відвагу», жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» не пізніше ніж за 3 дні до закінчення терміну їх розгляду;

подавати на підпис Міністру оборони України та його заступникам, не пізніше ніж за 3 дні до визначеного терміну, через Відділ проектів листів до органів влади: Секретаріату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, що надійшли через зазначені органи влади та знаходяться там на контролі, з додаванням копій відповідей авторам звернень;

всі проекти відповідей та листів, що подаються на підпис Міністру оборони України та його заступникам, до надходження до Відділу попередньо, в обов’язковому порядку, проходять юридичну експертизу у Юридичному департаменті Міністерства оборони України та перевірку літературним редактором Адміністративного департаменту Міністерства оборони України, а також погодження з профільним заступником Міністра оборони України та, за необхідності, відповідним помічником Міністра оборони України.

Кожна доповідь на ім’я Міністра оборони України та його заступників, що подається від органів військового управління за результатами розгляду звернень громадян, супроводжується пропозиціями з проектом відповідного рішення у вигляді окремого доручення;

розгляд звернень ветеранів війни та праці, інвалідів, військовослужбовців — учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих військовослужбовців, військовослужбовців, які зникли безвісти, перебувають у полоні та утримуються незаконними збройними формуваннями, непрацездатних осіб та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів, інших осіб, які потребують соціального захисту та підтримки, щодо надання матеріальної допомоги (фінансової, майнової), а також їх медико-соціальної реабілітації, здійснювати шляхом безпосереднього контакту із авторами звернень, у тому числі, через засоби телефонного зв’язку;

розгляд електронних звернень громадян, що надходять до Міністерства оборони України через Регіональні громадські приймальні Міністра оборони, на офіційний веб-портал Міністерства оборони України (рубрика «Зворотній зв’язок. Проблемні питання учасників АТО»), здійснюється за визначеним порядком, у відповідності до вимог керівних документів;

при наданні методичної допомоги громадянам у підготовці електронних звернень керуватися запровадженою та розміщеною на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України (рубрика: Контакти. Звернення громадян) формою подання електронних звернень;

діловодство за електронними зверненнями громадян в органах військового управління ведеться згідно вимог пункту 6 Інструкції.

Кожний орган військового управління здійснює обов’язкову класифікацію звернень громадян за встановленими статтею 3 Закону України «Про звернення громадян» їх видами (пропозиції, заяви та скарги) та організовувати проведення їх розгляду з урахуванням особливостей, установлених статтями 14, 15 та 16 зазначеного Закону;

Відділом, за окремими графіками, затвердженими заступником Міністра оборони України — керівником апарату, здійснюються перевірки стану діловодства за електронними зверненнями громадян в органах військового управління.

При оцінюванні стану роботи за електронними зверненнями громадян використовується Методика оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630 (із змінами).


13 листопада 2015, 16:17 | ID: 15302 |


Переглядів: 9634 //