НОВИНИПРАВИЛА прийому до ад’юнктури та докторантури Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України у 2018 році

 

15 листопада 2017 року у Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України відбудеться науково-практична конференція на тему «Форми та способи застосування військ (сил) за досвідом проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей».25 років Центральному науково-дослідному інституту Збройних Сил України.


Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»

ПРАВИЛА
прийому до ад’юнктури та докторантури
Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України у 2017 році


Київ — 2017


Провадження освітньої діяльності у Центральному науково-дослідному інституті Збройних Сил України (далі — Інститут) на третьому (освітньо-науковому) рівні підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2016 року № 771 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні».


Правила прийому до ад’юнктури та докторантури Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України в 2017 році (далі — Правила прийому) розроблені згідно із законодавством України, відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 та Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Інститут здійснює прийом до ад’юнктури та докторантури відповідно до державного замовлення на підготовку осіб офіцерського складу на очну форму навчання в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю 253 — Військове управління (за видами збройних сил).


1.2. До ад’юнктури та докторантури інституту приймаються офіцери — громадяни України, незалежно від статі, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України або інших військових формуваннях України та мають відповідний ступінь вищої освіти. Прийом до ад’юнктури та докторантури інституту здійснюється за конкурсом.


2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ


2.1. До ад’юнктури інституту на конкурсній основі приймаються офіцери Збройних Сил України віком до 45 років, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до науково-дослідної роботи, мають вищу військову оперативно-тактичну освіту та досвід служби у військах (силах) не менше 2 років.


За рекомендацією вченої ради Національного університету оборони України імені Івана Черняховського до ад’юнктури інституту можуть прийматися офіцери безпосередньо після закінчення університету та отримання ними вищої військової оперативно-стратегічної (віком до 47 років) або вищої військової оперативно-тактичної освіти за умови, що вони виявили відмінні здібності в навчанні та схильність до науково-дослідної роботи.


Вік осіб офіцерського складу, зазначений у цьому та наступних пунктах Правил прийому, визначається станом на 31 грудня року вступу.


2.2. До докторантури інституту приймаються особи офіцерського складу віком до 47 років, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки, опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені), і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.


2.3. Офіцери, які рекомендовані для вступу до ад’юнктури, перед вибуттям до місця складання вступних випробувань використовують щорічну відпустку за поточний рік.


3. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ


3.1. Фінансування підготовки фахівців зазначених категорій здійснюється за рахунок видатків державного бюджету — за державним замовленням.


4. СТРОКИ ПРИЙОМУ РАПОРТІВ І ДОКУМЕНТІВ,


ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ


4.1. Прийом рапортів та документів, відбір вступників, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до ад’юнктури проводиться відповідно до Правил прийому в такі терміни:


Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Подання рапортів та документів безпосередньо у військових частинах та установах

до 1 лютого 2017 року

Відбір вступників на навчання в органах військового управління та інституті

до 28 квітня 2017 року

Проведення вступних випробувань до ад’юнктури

19 червня — 24 червня 2017 року

Конкурсний відбір

до 8 липня 2017 року

Термін зарахування вступників

до 25 серпня 2017 року

5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ РАПОРТІВ І ДОКУМЕНТІВ


5.1. Офіцери, які бажають вступити до ад’юнктури (докторантури) до 1 лютого року вступу особисто подають за підпорядкованістю рапорт на ім’я командира військової частини, в якому вказують: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, займану посаду, дату народження, попередню військову освіту, спеціальність, за якою бажає навчатися.


5.2. До рапорту вступника додаються:

 • копія паспорта громадянина України (1, 2, 3, 10, 11 сторінки);

 • копії документа державного зразка про раніше здобутий рівень вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, та додатку до нього;

 • службова характеристика;

 • автобіографія;

 • довідка про проходження військової служби;

 • копія службової картки;

 • копія довідки про наявність допуску до державної таємниці за формою згідно з додатком 14 до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 № 939;

 • список опублікованих наукових праць і винаходів, фотокопії нетаємних наукових праць, а також розгорнутий огляд наукових праць з обмеженим доступом. У разі відсутності опублікованих наукових праць і винаходів подаються наукові доповіді (реферати) із зазначеної спеціальності.

Крім того, вступники до докторантури подають:

 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття наукового ступеня за кордоном — копію нострифікованого диплома);

 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником інституту, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

5.3. Усі зазначені документи з описом складають у навчальну справу вступника. З зовнішнього боку навчальної справи вказують: зверху — Міністерство оборони України, посередині — «Навчальна справа», нижче — військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, спеціальність. Навчальну справу оформлюють відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Збройних Силах України.


Невірно або не повністю оформлені документи повертають відповідним кадровим органам для їх дооформления.


6. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР


6.1. Вступники прибувають до місця проведення вступних випробувань не пізніше вказаного у виклику терміну, в повсякденній формі одягу і повинні мати із собою:

 • паспорт громадянина України;

 • посвідчення офіцера;

 • посвідчення про відрядження у 2-х примірниках;

 • довідку про наявність допуску до державної таємниці за формою згідно з додатком 14 до Порядку-939;

 • оригінал документа державного зразка про раніше здобутий рівень вищої освіти та додаток до нього;

 • медичну книжку;

 • картку медичного огляду кандидата на навчання (додаток 12 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, наказ Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 р. № 402 (зі змінами)).

6.2. Вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії включають:

 • вступний іспит з філософії;

 • вступний іспит з іноземної мови;

 • вступний іспит зі спеціальності.

Вступний іспит з філософії включає питання в обсязі стандарту вищої освіти магістра.


Вступний іспит з іноземної мови включає питання в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.


Вступники, які підтвердили свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, або CMP-3 звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.


Вступний іспит із спеціальності (профілюючий) включає питання в обсязі стандарту вищої освіти магістра.


6.3. Під час вступного іспиту вступник в усній формі відповідає на питання білету. За необхідності можуть бути задані додаткові питання, які дозволяють оцінити повноту відповіді на питання і не виходять за межі програми вступного випробування. Всі питання та зауваження щодо відповіді на них фіксують в аркуші відповіді, який підписує голова комісії.


Знання вступників оцінюються за результатами відповідей на кожне з питань відповідного розділу за 100-бальною шкалою:


«96-100» — вступник має системні, глибокі знання, виявляє неординарні творчі здібності, вміє формулювати і визначати шляхи розв’язування проблеми, виявляє власне ставлення до них;


«90-95» — вступник має глибокі знання, здатний аргументовано і творчо використовати їх у нестандартних ситуаціях, вміє формулювати і визначати шляхи розв’язування проблеми;


«80-89» — вступник володіє глибокими і міцними теоретичними знаннями з зазначених питань співбесіди, здатний аргументовано їх використовувати;


«75-79» — вступник вільно володіє матеріалом, застосовує знання в дещо зміненій інтерпретації, використовує загальновідомі докази у власній аргументації;


«65-74» — знання вступника є достатньо повними, вступник вміє правильно аналізувати теоретичний матеріал, робити висновки. Відповідь повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями;


«60-64» — вступник правильно, логічно відтворює матеріал, застосовує знання у стандартних ситуаціях, розуміє основні теоретичні положення, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок;


«55-59» — вступник виявляє знання і розуміння основних положень теоретичного матеріалу, вміє застосовувати знання під час розв’язання завдань за зразком. Відповідь його правильна, але недостатньо обґрунтована;


«50-54» — вступник розуміє основний теоретичний матеріал з зазначених питань співбесіди, здатний з помилками й неточностями дати відповідь на питання;


«40-49» — вступник знає близько половини теоретичного матеріалу, під час викладення матеріалу допускає суттєві неточності, для надання правильних відповідей йому потрібна допомога членів комісії;


«35-39» — вступник відтворює менше половини матеріалу, дає відповіді з допомогою членів комісії;


«15-34» — вступник фрагментарно відтворює незначну частину теоретичного матеріалу з зазначених питань співбесіди, виявляє невпевненість і неточність у відповідях на додаткові й навідні питання;


«0-14» — вступник не розрізняє об’єкта теоретичного матеріалу, не може дати відповідь на елементарні питання.


Оцінка знань визначається як середній бал за окремі питання. Максимальна оцінка становить 100 балів.


Вступники, які за результатами вступного іспиту не пройшли порогового рівня (набрали менше 60 балів), до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не допускаються.


6.4. Вступники проходять медичний огляд у гарнізонних (госпітальних) військово-лікарських комісіях та прибувають для вступу з відповідними документами, що засвідчують придатність військовослужбовця до вступу та навчання. Вступники визнані непридатними до вступу та навчання до подальших випробувань не допускаються.


6.5. Вступники, які не з’явилися без поважних причин на вступні випробування у зазначений розкладом час, відраховуються з числа вступників.


6.6. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія інституту. Апеляція вступника щодо отриманої ним оцінки на вступному випробуванні подається особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання в присутності вступника. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається. Апеляція з питань відсторонення від випробування не розглядається.


6.7. Сума балів, яку набрав вступник за результатами складання вступних випробувань, складає його конкурсний бал (КБ).


6.8. Конкурсний бал (КБ) вступника для здобуття ступеня доктора філософії визначається за такаю формулою:


КБ = СБ + ВІФ + ВІМ+ ВІС


СБ — середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплому за ступенем магістра, до якого застосовується коефіцієнт 0,1;


ВІФ — результат вступного іспиту з філософії (за 100-бальною шкалою), до якого застосовується коефіцієнт 0,2;


ВІМ — результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою), до якого застосовується коефіцієнт 0,3;


ВІС — результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100-бальною шкалою), до якого застосовується коефіцієнт 0,4.


6.9. Під час розрахунку середнього балу додатку до диплому враховуються, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік, залік) усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик та оцінки всіх видів державної атестації за 100-бальною шкалою.


Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома, що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується порядок переведення оцінок додатка до диплома та державної атестації відповідно до табл. 1.


Таблиця 1


Порядок переведення оцінок за 100-бальною шкалою


Оцінка за національною та шкалою ЕСTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Відмінно (5)

90

Добре (4)

80

Задовільно (3)

50

Зараховано

60

А

90

В

80

С

65

D

55

Е

50

6.10. Конкурсний відбір вступників для здобуття ступеня доктора наук.


На засіданнях відповідних наукових управлінь, заслуховуються наукові доповіді вступників до докторантури, розглядаються розгорнуті плани дисертації і шляхом таємного або відкритого голосування визначається можливість зарахування до докторантури.


Наукова рада інституту в місячний термін розглядає висновки наукового управління, щодо вступників та приймає рішення про можливість їх зарахування до докторантури.


7. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ


Відповідно до законодавства України вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук не допускається.


8. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ


8.1. Право на першочергове зарахування до інституту при позитивному складанні вступних випробувань мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;

 • офіцери, які відмінно закінчили вищий військовий навчальний заклад та отримали диплом з відзнакою і золоту медаль;

 • особи, які отримали вищий бал з фахового випробування.

8.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 8.1 цих Правил.


9. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО


СПИСКУ ВСТУПНИКІВ


9.1. Рейтинговий список вступників впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.


9.2. У рейтинговому списку зазначаються: військове звання, прізвище, ім’я, по батькові вступника; конкурсний бал.


9.3. Рейтинговий список підписують голова та члени приймальної комісії після його розгляду в день проведення заключного засідання приймальної комісії. Рейтинговий список вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді інституту.


10. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ ДО АД’ЮНКТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ ІНСТИТУТУ


10.1. Вступники, які успішно склали вступні випробування, зараховуються до ад’юнктури та докторантури інституту на визначену державним замовленням кількість місць згідно з його конкурсним балом.


10.2. Рішення про зарахування вступників приймається на основі розгляду рейтингового списку на заключному засіданні приймальної комісії.


10.3. Зарахування офіцерів до ад’юнктури та докторантури інституту здійснюється наказами Міністра оборони України. Витяги з наказів Міністра оборони України надсилаються у встановленому порядку через кадрові органи до військових частин, де проходять службу офіцери, та є підставою для виключення офіцерів, із списків особового складу військових частин.


Заступник начальника Центрального-науково дослідного інституту


Збройних Сил України з наукової роботи


полковник А.О.ЗВАРИЧ


Copyright © 2010-2011. Designed by CSRI MF of Ukraine