Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України (далі — Інститут) є головною науково-дослідною установою Міністерства оборони України (далі — Міністерство оборони) з дослідження проблем воєнно-технічної політики (далі — ВТП) у сфері розвитку озброєння та військової техніки і призначений для проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування пріоритетних напрямів ВТП стосовно проблем створення новітнього озброєння, розробок (модернізації), продовження ресурсу, утилізації озброєння та військової техніки, засобів ураження, боєприпасів, техніки та засобів спеціального призначення (далі — ОВТ), перспектив розвитку ОВТ, оборонних технологій та оборонно-промислового комплексу (далі — ОПК), науково-методичного забезпечення формування і реалізації ВТП, державних цільових оборонних програм розвитку (далі — ДЦОПР) ОВТ, Державного оборонного замовлення (далі — ДОЗ) та заходів міжнародного військово-технічного співробітництва, науково-технічного супроводження (далі — НТС) розробок (модернізації), продовження ресурсу, утилізації ОВТ, а також забезпечення функціонування системи охорони інтелектуальної власності під час наукових досліджень.

ЦНДІ ОВТ ЗС України підпорядковується заступнику Міністра оборони України, який згідно з розподілом обов’язків спрямовує та контролює його діяльність.

ОСНОВНІ ЗАВДАНЯ ІНСТИТУТУ

проведення фундаментальних та прикладних досліджень, спрямованих на наукове обґрунтування пріоритетних напрямів та проблем ВТП у сфері створення, розробок, перспектив розвитку ОВТ, оборонних технологій та ОПК, а також науково-методичне забезпечення формування та реалізації формування і реалізації ДЦОПР ОВТ та ДОЗ;

проведення наукових досліджень щодо реалізації ВТП держави в частині, що стосується системи розроблення, виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки на підприємствах ОПК для всіх силових структур держави;

проведення наукових досліджень щодо обґрунтування тактико-технічних вимог (далі — ТТВ), розробки тактико-технічних завдань (далі — ТТЗ) до перспективного ОТВ та покращення тактико-технічних характеристик існуючого ОТВ, формування програм і методик випробувань дослідних зразків ОВТ;

розроблення (участь у розробленні) концепцій та проектів ДЦОПР, ДОЗ, а також наукове супроводження та коригування їх заходів спільно зі структурними підрозділами Міністерства оборони та Генерального штабу в межах компетенції Інституту;

НТС розробок (модернізації), продовження ресурсу та утилізації ОВТ, їх випробувань та інших робіт, пов’язаних з доведенням нових наукових і науково-технічних результатів досліджень до їх реалізації в дослідних зразках ОВТ згідно з вимогами ТТЗ на відповідних стадіях життєвого циклу ОВТ із забезпеченням охорони інтелектуальної власності під час наукових досліджень.

Інститут може виконувати покладені на нього завдання і функції з іншими структурними підрозділами Міністерства оборони, Генерального штабу та органами військового управління.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ІНСТИТУТУ

Інститут відповідно до покладених на нього завдань:

організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

розробляє і бере участь у розробці та експертизі проектів нормативно — правових актів (документів), зокрема, щодо розробок і модернізації ОВТ, їх випробувань, продовження ресурсу, утилізації, стандартизації, уніфікації, а також стосовно охорони інтелектуальної власності;

здійснює перспективне і поточне планування діяльності Інституту;

координує планування наукової і науково-технічної діяльності (ННТД) науково-дослідних установ Збройних Сил України за призначенням та завданнями діяльності Інституту;

формує загальні наукові напрями щодо вирішення проблем створення та перспектив розвитку ОВТ силових структур держави;

обґрунтовує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку ОВТ;

бере участь у розробленні та експертизі проектів державних цільових оборонних програм розвитку ОВТ Збройних Сил, формуванні ДОЗ та їх НТС;

розробляє і вдосконалює методологію та здійснює науково-методичне забезпечення досліджень з питань розвитку та проблем випробувань ОВТ;

виконує фундаментальні та прикладні дослідження проблем воєнно- технічної політики у сфері розробок і модернізації ОВТ;

проводить наукові дослідження щодо реалізації воєнно-технічної політики держави в Збройних Силах в частині, що стосується системи розроблення і виробництва ОВТ на підприємствах ОПК;

проводить дослідження проблем відновлення ресурсу та відповідного ремонту;

проводить дослідження проблем міжвідомчої координації розвитку оборонних технологій;

проводить дослідження з питань військово-технічного співробітництва з іншими державами в галузі розробок нових, модернізації існуючих зразків ОВТ Збройних Сил, продовження їх ресурсу та утилізації;

аналізує стан, перспективи розвитку ОВТ та оборонних технологій в Україні та розвинутих країнах світу;

проводить воєнно-технічний аналіз досягнень науки і техніки з метою їх використання в дослідженнях та НТС розробок перспективного та модернізації існуючого ОВТ, а також космічної техніки військового призначення;

готує пропозиції щодо обґрунтування економічної доцільності проведення заходів щодо розробок (модернізації) зразків ОВТ Збройних Сил та прогнозних витрат за відповідними етапами їх життєвого циклу;

здійснює наукову експертизу проектів оперативно-стратегічних, оперативно-тактичних вимог до ОВТ та готує пропозиції щодо їх затвердження;

за дорученням замовника обґрунтовує ТТВ до перспективних, модернізованих зразків ОВТ та аналізує й оцінює можливість їх реалізації з використанням існуючих і новітніх оборонних технологій та розробляє проекти ТТЗ на ДКР з розробок нових зразків ОВТ, модернізації існуючих, продовження їх ресурсу;

проводить науково-технічну експертизу товарів та готує висновки щодо визначення сфери використання зразків (елементів зразків) ОВТ;

проводить науково-технічну експертизу (за технічними умовами, державними стандартами, проектно-технічною документацією тощо) науково — технічної продукції на всіх етапах виконання ДКР та надає висновки з питань розробок нових зразків ОВТ Збройних Сил, модернізації, продовження ресурсу та випробувань;

здійснює НТС розробок новітніх і модернізації існуючих зразків ОВТ; розробляє проекти програм і методик державних випробувань зразків ОВТ;

бере участь у проведенні державних, визначальних відомчих та інших випробувань зразків ОВТ для потреб Збройних Сил;

здійснює дослідження і заходи, спрямовані на інформаційне забезпечення ННТД з питань розробок, модернізації, продовження ресурсу та утилізації ОВТ;

здійснює підготовку до видання журналу «Озброєння та військова техніка», науково-технічного збірника Інституту, збірників наукових праць, науково-технічних, довідкових та інших видань з воєнно-технічних питань;

створює банк методологічних та нормативних документів з питань розроблення та модернізації ОВТ Збройних Сил;

забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Інститут;

здійснює науково-методичне забезпечення функціонування системи охорони інтелектуальної власності у Збройних Силах;

здійснює заходи щодо координації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи у Збройних Силах;

організовує заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності на результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт під час
виконання ДОЗ;

узагальнює та поширює передовий досвід щодо організації та проведення патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи;

організовує конкурси, виставки, наради, семінари з винахідництва та раціоналізації у Збройних Силах;

здійснює цільову підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації як в Інституті та інших наукових установах, вищих військових навчальних закладах
(ВВНЗ) держави, так і за кордоном;

забезпечує в межах покладених на Інститут завдань мобілізаційної підготовки дотримання законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

планує та організує виконання заходів щодо переведення Інституту на функціонування в умовах особливого періоду;

веде службове (мобілізаційне) діловодство;

здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції;

організовує виконання заходів повсякденної службової діяльності та підвищення професійної підготовки особового складу;

забезпечує охорону державної таємниці, інформації з обмеженим доступом, технічний захист інформації в Інституті згідно з вимогами нормативно-правових актів та здійснює постійний контроль за їх станом;

здійснює експертну оцінку матеріальних носіїв інформації щодо наявності відомостей, що встановлять державну таємницю та надає пропозиції про зміну грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації у військово-технічній галузі;

готує пропозиції державним експертам з питань таємниць Міністерства оборони України з визначення грифу секретності матеріальних носіїв інформації у військово-технічній галузі;

готує самостійно, або разом з іншими структурними підрозділами, інформаційні, аналітичні матеріали, науково обґрунтовані пропозиції за призначенням Інституту для подання керівництву Міністерства оборони та Збройних Сил, Верховної Ради України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, та іншим державним органам за окремим дорученням;

розглядає в установленому порядку звернення громадян;

опрацьовує запити і звернення народних депутатів України;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

здійснення виконання функцій внутрішнього контролю діяльності. Інституту;

здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами;

за рішенням Міністра оборони України може залучатися до виконання інших функцій, покладених на Міністерство оборони.

РОЛЬ І МІСЦЕ ІНСТИТУТУ В СИСТЕМІ РОЗРОБОК ТА ПОСТАНОВКИ НА ВИРОБНИЦТВО ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ, ВІЙСЬКОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

КЕРІВНИЦТВО ІНСТИТУТУ

Начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України генерал-майор ЧЕПКОВ Ігор Борисович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Заступник начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України генерал-лейтенант КРОПИВЧЕНКО Сергій Іванович.

Заступник начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України з наукової роботи полковник СОТНИК Владислав Віталійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Заступник начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України з проведення досліджень та випробовувань генерал-майор КОЛЄННІКОВ Андрій Петрович.

Заступник начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України по роботі з особовим складом полковник СТОРОЖИК Іван Васильович.

Головний науковий співробітник — начальник групи головних наукових співробітників — керівників наукових програм інституту полковник СЛЮСАР Вадим Іванович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Головний науковий співробітник групи головних наукових співробітників — керівників наукових програм інституту ЛАПИЦЬКИЙ Сергій Володимирович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Головний науковий співробітник групи головних наукових співробітників — керівників наукових програм інституту ЗУБАРЄВ Валерій Володимирович, доктор технічних наук, професор, заслужений працівник промисловості України.

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

КОНТАКТИ

телефон-факс (черговий) 044-520-12-84

E-mail: cndi_ovt@mil.gov.ua

03049, м. Київ-049, Повітрофлотський проспект, 28.


30 травня 2017, 14:20 | ID: 22162 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 28719 //