До уваги військовослужбовців за призовом під час мобілізації, на особливий період!


Пам’ятка щодо нарахувань та виплат грошового забезпечення військовослужбовців (в тому числі призваних із запасу) ОНОВЛЕНО 13.08.15

Відповідно до Закону України, за призваними на збори військовозобов’язаними та резервістами зберігається середня зарплата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності

Департамент фінансів Міністерства оборони України інформує:

1. Щодо грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2014 року № 111 «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період», військовослужбовцям, призваним під час мобілізації, грошове забезпечення виплачується в порядку та розмірах, установлених для осіб офіцерського складу, осіб рядового сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Цим військовослужбовцям щомісячне грошове забезпечення виплачується за місцем перебування у списках особового складу військових частин, до яких вони призначені:

з дня зарахування до списків особового складу та до дня вступу до виконання обов’язків за посадою, на яку вони призначені, — оклад за військовим званням, посадовий оклад (офіцерам: мінімальний посадовий оклад, передбачений за первинною типовою офіцерською посадою «командир взводу» /750 грн./; особам рядового, сержантського та старшинського складу: мінімальний посадовий оклад за І тарифним розрядом /450 грн./),надбавка за вислугу років;

з дня вступу до виконання обов’язків за посадою — оклад за військовим званням, посадовий оклад за займаною посадою, надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, премія, щомісячна додаткова грошова винагорода.

Приклад. Мінімальне місячне грошове забезпечення рядового з усіма виплатами становить 2340 грн. Командир взводу (лейтенант) отримує 3800 грн., командир батальйону (підполковник) — 5660 грн.

Конкретний розмір грошового забезпечення призовника залежить від займаної посади, військового звання, вислуги років, виконуваних обов’язків.

2. Щодо грошового забезпечення військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні збори.

2.1. Відповідно до частини 11 статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», за призваними на збори військовозобов’язаними (на весь період зборів) та резервістами (на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві)зберігається середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 № 1644 «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів», витрати на виплату середньої заробітної плати зазначеним підприємствам відшкодовуються Міністерством оборони.

Відповідно до частини 15 статті 29 зазначеного Закону України, військовозобов’язаним, які на день призову на збори не працюють (на весь період зборів), та резервістам з числа непрацюючих (на весь термін виконання ними обов’язків служби у військовому резерві) виплачується грошове забезпечення в розмірі мінімальної заробітної плати (на цей час 1218 грн.).

2.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 № 1644, військовозобов’язаним та резервістам, призваним на збори, за кожний день перебування на зборах виплачуються добові у відсотках добових у разі службового відрядження залежно від військових звань (від 6 до 15 грн.).


ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до деяких законів України з питань соціального захисту військовослужбовців»

Верховна Рада України; Закон від 04.07.2012 № 5040-VI

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5040-17

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 «Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/975-2013-%D0%BF

Типовий зразок звернення до банківської установи з клопотанням щодо не застосування штрафних санкцій за кредитними зобов’язаннями

Зразок листа до банку (надання кредитних канікул, зменшення % ставки)


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 454/2014 Про часткову мобілізацію

У зв’язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки у південних і східних регіонах держави внаслідок дальшого втручання Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в державі, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України постановляю:

1. Оголосити та провести часткову мобілізацію (далі — мобілізація).

2. Мобілізацію провести на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

3. Мобілізація проводиться протягом 45 діб із дня набрання чинності цим Указом.

4. Призов військовозобов’язаних, у тому числі резервістів, та поставку транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених мобілізаційними планами з урахуванням резерву.

5. Місцевим органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності організувати та забезпечити в установленому порядку:

1) своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

2) виділення тимчасово будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів, надання послуг Збройним Силам України, Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України відповідно до мобілізаційних планів.

6. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов’язаних з оголошенням та проведенням часткової мобілізації.

7. Цей Указ набирає чинності після його затвердження Верховною Радою України.

Виконуючий обов’язки Президента України,
Голова Верховної Ради України Олександр ТУРЧИНОВ

6 травня 2014 року

http://www.president.gov.ua/documents/17610.html

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 447/2014 Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави

Ураховуючи дальше загострення суспільно-політичної ситуації на сході та півдні України, факти неприхованої агресії, активізації дій незаконно створених збройних формувань проросійського спрямування, захоплення та блокування будівель органів державної влади, органів військового управління, військових частин, транспортних комунікацій у Донецькій і Луганській областях, що становить загрозу посягання на територіальну цілісність, втручання у внутрішні справи України з боку Російської Федерації, та з метою підтримання Збройних Сил України, інших військових формувань у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам України та відповідно до пунктів 1 і 17 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України постановляю:

1. Провести відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» у 2014 році в установленому порядку:

1) призов на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань України придатних за станом здоров’я до військової служби в мирний час громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу;

2) призов на військову службу за призовом осіб офіцерського складу громадян України, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу і яким присвоєно відповідне військове звання офіцера запасу.

2. Внести до Указу Президента України від 14 жовтня 2013 року № 562 «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році» такі зміни:

1) у назві Указу слова «до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України» виключити;

2) у статті 1:

а) частину першу визнати такою, що втратила чинність;

 б) у частині другій:

в абзаці першому слова «до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України» замінити словами «до Збройних Сил України та інших військових формувань України»;

у пункті 1 слова «квітні — травні» замінити словами «травні -липні»;

3) у пункті 1 статті 2 слова «квітень — травень» замінити словами

«травень — липень»;

4) статті 3 і 4 викласти в такій редакції:

«3. Кабінету Міністрів України визначити чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів.

4. Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян України на строкову військову службу»;

5) абзац третій пункту 1, абзаци другий і третій пункту 2 статті 5 доповнити словами «але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації»;

6) статтю 6 викласти в такій редакції:

«6. Міністерству інфраструктури України забезпечити за заявками військового командування, Державної спеціальної служби транспорту перевезення осіб, зазначених у статтях 1 і 5 цього Указу, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами».

3. Міністрові оборони України, іншим керівникам центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями:

1) забезпечити здійснення призову на військову службу громадян України, зазначених у статті 1 цього Указу;

2) забезпечити активізацію роботи щодо комплектування військових частин територіальної оборони, зокрема шляхом прийняття громадян України на військову службу за контрактом.

4. Кабінету Міністрів України:

1) вжити в установленому порядку заходи, що випливають із цього Указу;

2) разом із обласними, Київською міською державними адміністраціями забезпечити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням призовів громадян України на військову службу.

5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям налагодити взаємодію з органами військового управління у вирішенні питань формування та забезпечення військових частин територіальної оборони.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов’язки Президента України,
Голова Верховної Ради України                           Олександр ТУРЧИНОВ
1 травня 2014 року

 


 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 502/2014 Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України

Відповідно до статті 112 Конституції України постановляю:

1. Внести до Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженого Указом Президента України від 29 жовтня 2012 року № 618, такі зміни:

1) у пункті 2 слово «військовозобов’язані» виключити;

2) у пункті 5:

слова «службових обов’язків» замінити словами «обов’язків служби, у тому числі з підготовки»;

після слів «військові навчальні заклади» доповнити словами «установи та організації»;

3) у пункті 9:

в абзаці першому слова «службові обов’язки» замінити словами «обов’язки служби»;

підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

«1) на території військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, або в іншому місці її проходження протягом службового (навчального) часу, включаючи заняття, перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);

2) на шляху прямування до місця виконання обов’язків служби у військовому резерві або зі служби, під час службових поїздок»;

у підпункті 3 слова «або іншим місцем проведення зборів» виключити;

4) пункт 11 доповнити словами «а в поточному році — під час підписання першого контракту або в разі змін термінів підготовки резервістів — не пізніше ніж за місяць до початку зборів»;

5) у пункті 12:

абзац перший після слів «приймаються громадяни» доповнити словами «(крім тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації)»;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

«громадяни, які не мають військових звань, з відповідною освітою, віком від 18 до 40 років — на службу у військовому резерві на посадах рядового складу».

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

6) пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. Добір громадян, у тому числі військовозобов’язаних, для проходження служби у військовому резерві проводиться із числа:

військовослужбовців, які звільняються в запас, — командирами (начальниками) військових частин;

громадян, які проживають (перебувають) у населених пунктах, в яких або поряд з якими дислокуються військові частини, — командирами (начальниками) військових частин та військовими комісарами районних (міських) військових комісаріатів»;

7) у пункті 15 слова «час і строки проведення навчальних та перевірочних зборів, програми підготовки резервістів, порядок та обсяги підготовки резервістів за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки» замінити словами «порядок, обсяги та строки проведення підготовки»;

8) доповнити Положення пунктом 151 такого змісту:

«151. Резервісти підлягають військовому обліку в порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України»;

9) в абзаці другому пункту 16 слова «інший орган військового управління, з’єднання» та «військовий навчальний заклад» виключити;

10) в абзаці першому пункту 17:

слова «іншого органу військового управління, з’єднання» та «військового навчального закладу» виключити;

доповнити абзац після слів «до повноважень якої належить» словом «право»;

11) в абзаці четвертому пункту 21 слова і цифру «до 5 років» замінити словами і цифрою «на 5 років»;

12) пункт 27 після слів «з резервістом, який» доповнити словами «під час виконання обов’язків служби у військовому резерві»;

13) у пункті 28:

підпункт 13 доповнити словами «пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

доповнити пункт підпунктами 15-19 такого змісту:

«15) у разі неможливості встановлення місця перебування резервіста протягом двох місяців, якщо це не пов’язано з виконанням ним обов’язків служби у військовому резерві;

16) у разі припинення громадянства України;

17) у зв’язку із виїздом на строк більше трьох місяців за межі України;

18) у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

19) за угодою сторін»;

14) пункт 29 викласти в такій редакції:

«29. Дострокове розірвання контракту ініціюється:

1) командиром (начальником) військової частини — за наявності підстав, передбачених підпунктами 2 — 4, 6 — 8, 10-19 пункту 28 цього Положення;

2) резервістом — за наявності підстав, передбачених підпунктами 2, 3, 5, 9, 11, 16 і 19 пункту 28 цього Положення»;

15) пункт 32 викласти в такій редакції:

«32. Виклик резервістів для виконання обов’язків служби у військовому резерві здійснюється командирами (начальниками) військових частин у мирний час (особливий період) відповідно до:

рішення Президента України, прийнятого відповідно до Конституції України;

планів підготовки резервістів Збройних Сил України.

Призов резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації здійснюється командирами (начальниками) військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

16) доповнити Положення пунктом 331 такого змісту:

«331. Про виникнення обставин, які унеможливлюють оповіщення резервіста, прибуття його до військової частини для виконання обов’язків служби у військовому резерві, а також у разі зміни сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади резервісти особисто повідомляють командування військової частини, в якій вони проходять службу:

у мирний час — у семиденний строк;

в особливий період — в одноденний строк»;

17) у пункті 35:

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

«іншими обставинами — за рішенням командира (начальника) військової частини».

У зв’язку з цим абзаци сьомий — восьмий вважати відповідно абзацами восьмим — дев’ятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«Звільнення резервіста від виконання обов’язків служби у військовому резерві здійснюється командиром (начальником) військової частини на підставі рапорту резервіста або заяви члена його сім’ї, до яких додаються відповідні документи»;

абзац дев’ятий після слів «за сімейними обставинами» доповнити словами «та з інших причин»;

18) підпункт 3 пункту 39 після слів «командувачами видів Збройних Сил України» доповнити словами «військ оперативних командувань»;

19) пункт 47 викласти в такій редакції:

«47. Первинне офіцерське військове звання молодшого лейтенанта присвоюється резервістам, які під час проходження служби у військовому резерві здобули повну вищу освіту за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестації, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності, за умови проходження служби у військовому резерві не менше трьох років»;

20) пункти 52 та 53 викласти в такій редакції:

«52. Чергове військове звання резервісту не присвоюється:

1) під час перебування резервіста у розпорядженні відповідного командира або усунення від виконання обов’язків служби, відсторонення від виконання повноважень, відсторонення від службових повноважень, відсторонення від посади;

2) якщо резервіст має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність;

3) якщо за вироком суду резервісту призначено покарання, не пов’язане з позбавленням чи обмеженням волі, або його звільнено від відбування покарання з випробуванням.

53. Резервісти (крім тих, яким присвоєно первинне військове звання) під час виконання обов’язків служби у військовому резерві можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України»;

21) абзац четвертий пункту 57 виключити;

22) пункт 59 викласти в такій редакції:

«59. Резервіст, понижений у військовому званні під час виконання обов’язків служби у військовому резерві в порядку дисциплінарного стягнення, може бути поновлений у попередньому військовому званні в порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України»;

23) в абзаці п’ятому підпункту 3 пункту 64 слово «реалізації» замінити словом «виконання»;

24) пункт 68 викласти в такій редакції:

«68. Резервісти, переміщені з вищих посад на нижчі, у подальшому призначаються на вищі посади у порядку просування по службі з дотриманням вимог цього Положення, а понижені в посаді у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, під час виконання обов’язків служби у військовому резерві, — після зняття дисциплінарного стягнення»;

25) пункт 80 викласти в такій редакції:

«80. Переміщення резервістів на рівнозначні посади в межах оперативних командувань, армійського корпусу здійснюється за розпорядженням відповідно командувача військ оперативного командування, командира армійського корпусу, у межах виду Збройних Сил України — за розпорядженням командувача виду Збройних Сил України, між видами Збройних Сил України — за розпорядженням першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, між військовими частинами, що перебувають у підпорядкуванні Міністерства оборони України, — за розпорядженням першого заступника Міністра оборони України»;

26) у пункті 82 слова «скорочення штатів або» виключити;

27) абзац шостий пункту 89 доповнити словами «або інших видів заохочення»;

28) пункт 100 викласти в такій редакції:

«100. Резервісти, які не мають досвіду військової служби, проходять підготовку у військових частинах. За необхідності та за наявності відповідного фінансування резервісти проходять підготовку з числа осіб:

сержантського і старшинського складу — при навчальних центрах;

офіцерського складу — при вищих військових навчальних закладах»;

29) у пункті 101 слова «у навчальних центрах» замінити словами «у військових частинах (навчальних центрах)»;

30) пункт 107 викласти в такій редакції:

«107. Підготовка резервістів здійснюється у складі штатних підрозділів військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, або інших підрозділів зі спорідненою підготовкою за програмами підготовки та в порядку, встановленому Генеральним штабом Збройних Сил України»;

31) у пункті 116:

абзац перший після цифри «9» доповнити цифрами «18»; абзац другий після цифр «13» доповнити цифрами «15, 16»;

32) у пункті 120:

абзац другий після слів «командувачем виду Збройних Сил України» доповнити словами «військ оперативного командування»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«резервістів рядового складу, сержантського та старшинського складу — командувачами видів Збройних Сил України, військ оперативного командування, прирівняними до них особами і вище»;

33) у тексті Положення слова «проходження підготовки, зборів», «проходження навчальних та перевірочних зборів», «проходження підготовки та зборів», «проходження підготовки чи зборів», «проходження підготовки або зборів» замінити словами «виконання обов’язків служби у військовому резерві»;

34) додаток до Положення викласти у новій редакції, що додається.

2. Установити, що контракти про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, укладені до набрання чинності цим Указом, діють протягом строку, на який вони були укладені.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов’язки Президента України,
Голова Верховної Ради України Олександр ТУРЧИНОВ

6 червня 2014 року

Розділ створено 05 червня 2014, 22:42 | Переглядів: 121685