Інформація Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава про оголошення конкурсу по відбору учасників для спільної обробки землі з вирощування сільськогосподарських культур

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс:

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Полтава,

адреса: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 36

Характеристика та зміст конкурсної пропозиції;

Процедура конкурсного відбору учасників для спільної обробки землі з вирощування сільськогосподарських культур на земельних ділянках землекористувачів Міністерства оборони України (далі — конкурс) визначена Методичними рекомендаціями щодо укладення договорів спільної обробки землі з вирощування сільськогосподарських культур на земельних ділянках землекористувачів Міністерства оборони України, затверджених Заступником Міністра оборони України.

Земельна ділянка площею орієнтовно 140 га, яку можливо використати для вирощування сільськогосподарських культур, розташована у Сумській області, а саме: Охтирський район, Пологівська та Височанська сільські ради.

Учасники конкурсу для участі в конкурсі надсилають (або подають особисто) до комісії конкурсну пропозицію в запечатаному конверті з написом «На конкурс» з описом документів, які в ньому містяться (На конверті повинно бути зазначено — повне найменування і місцезнаходження замовника, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів). Копії установчих документів, що подаються у складі конкурсної пропозиції мають бути нотаріально засвідчені, копії документів (для юридичних осіб) завіряються відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, ініціалів та прізвища особи, яка завіряє копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявності) (для фізичних осіб).

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

1. наявність новітнього (сучасного) сільськогосподарського обладнання та матеріально-технічної бази достатньої для обробітку земель площею орієнтовно 140 га;

2. наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

3. прибуткова діяльність понад три роки;

4. вирощування сільськогосподарських культур та обробіток земельних ділянок сільськогосподарського призначення останні 2 роки;

5. надійність учасника, як ділового партнера (відсутність простроченої заборгованості платежів до бюджету всіх рівнів в тому числі і державного, відсутність простроченої заборгованості перед діловими партнерами, відсутність простроченої заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками);

6. репутація учасника, на сільськогосподарському ринку (відсутність або найменша кількість судових рішень про стягнення боргу, відсутність порушених справ про банкрутство, відсутність кримінальних проваджень відносно керівника, відсутність або найменша кількість судових спорів, щодо невиплати коштів пайовикам, орендодавцям, інших судових та досудових спорів, що виходять або пов’язані із здійсненням учасника сільськогосподарської діяльності, наданню послуг, оренди с/г ділянок, земель їх обробіток);

7. допомога та сприяння КЕВ м. Полтава у виготовленні технічної документацій із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

8. обов’язкове дотримання та виконання норм чинного законодавства України;

9. гарантійні зобов’язання щодо щомісячної сплати суми договірних відносин з врахуванням відшкодування земельного податку;

10. програма (пропозиція) надання благодійної допомоги Квартирно-експлуатаційному відділу м.Полтава;

11. учасники, що мають прострочену дебіторську заборгованість перед КЕВ м. Полтава, Міністерством оборони України — до участі у конкурсі не допускаються.

Сплата реєстраційного внеску (застава) — 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок) для участі у конкурсі на р/р 31259274207299 в Державній казначейській службі України м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 08377170, свідоцтво платника ПДВ № 23881009, ІПН 083771716322.

Реєстраційний внесок (застава) вноситься кожним учасником не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до фактичної дати розкриття пропозицій.

Усі витрати, пов’язані з оформленням та поданням реєстраційного внеску (застави), здійснюються за рахунок коштів учасника.

Замовник повертає реєстраційний внесок (заставу) конкурсної пропозиції всім учасникам протягом 3 банківських днів з дня підписання договору з учасником, що став переможцем.

Реєстраційний внесок (застава) не повертається замовником у разі не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю.

Вимоги щодо використання земельної ділянки:

1. використання земельної ділянки у відповідності до Свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб’єкта господарської діяльності у Збройних Силах, умовне або дійсне найменування військової частини Квартирно-експлуатаційний відділ м. Полтава, виданого Департаментом фінансів Міністерства оборони України за реєстраційним № 775 від 23.11.2015 р.:

— вирощування зернових культур (кpiм рису), бобових культур i насіння олійних культур — 01.11

2. забезпечення покращення якості земельної ділянки шляхом внесення добрив та інших робіт, раціональне використання земель, ефективна експлуатація земельної ділянки (використання найбільш доцільно та з найбільшою віддачею, підвищення родючості ґрунту, проведення рекультивації земель (комплекс організаційних, технічних, біотехнологічних заходів спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності земель) ;

3. збереження межових знаків;

4. дотримання законодавства про охорону довкілля.

Дата та місце проведення конкурсу:

Подання конкурсних пропозицій:

Місце: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, буд. 36. кабінет 13. Термін: до 26.10.2017 р. Час: 1000

Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Місце: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, буд. 36., кабінет 13, дата розкриття та розгляду пропозицій 26.10.2017 р. Час: 1100

Розмір стартової плати не менше 8% від нормативної грошової оцінки 29426,66 грн. (двадцять дев’ять тисяч чотириста двадцять шість гривень 66 коп.) за 1 га в рік, а саме — 2354,13 грн. (дві тисячі триста п’ятдесят чотири гривень 13 коп.)

Відомості щодо строку оскарження результатів конкурсу

У разі незгоди з результатами конкурсу його учасник може подати у п’ятиденний строк з моменту отримання інформації про результати конкурсу до конкурсної комісії скаргу.

Перелік документів, які подаються на розгляд комісії:

1. заява про участь у конкурсі із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів її керівника, форми власності (для фізичної особи — прізвища та ініціалів), реквізитів (адреси, номера телефону, телефаксу);

2. документи, що підтверджують сплату реєстраційного внеску (застави);

3. документ, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг з торговельного, банківського або судового реєстру (для іноземних юридичних осіб);

4. нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

5. копію паспорта фізичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

6. копії документів фінансової звітності за минулий рік та останній квартал (для юридичних осіб та фізичних осіб);

7. документ, що посвідчує особу представника юридичної особи та її повноваження;

8. довідку щодо відсутності розпочатої процедури банкрутства стосовно юридичних осіб та фізичних осіб (для нерезидентів — довідку уповноважених органів у країні їх місцезнаходження);

9. оригінал або нотаріально завірена копія довідки, виданої уповноваженим органом, про відсутність заборгованості щодо сплати податків і зборів перед бюджетами всіх рівнів. Довідка має бути чинною на дату подання Учасником;

10. оригінал або нотаріально засвідчена копія витягу з реєстру Управління інформаційного забезпечення ГУНП, або іншого уповноваженого органу, який має право надавати відповідні витяги з реєстру, про те, що службова (посадова) особа учасника, яка підписала конкурсну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, виданий не більше місячної давнини відносно дати оприлюднення на веб-сайті МОУ;

11. конкурсна пропозиція;

12. програма щодо використання земельної ділянки виключно за цільовим призначенням та найбільш ефективний спосіб.

Адреса, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії

м. Полтава, вул. Сінна, буд. 36.

Контактні телефони: (053 2) 608-236, (053 2) 564-309, пн-пт з 10-00 до 16-00 перерва з 12-00 до 13-00.

Інша інформація

Конкурсна пропозиція подається юридичною, або фізичною особою (уповноваженими ними особами) і реєструється секретарем або головою конкурсної комісії, в момент її подання, шляхом проставлення на ній номера, дати та часу реєстрації. Зазначеним особам видається довідка про реєстрацію, в якій зазначається номер, дата та час реєстрації конкурсної документації, прізвище, ім’я та по батькові та підпис секретаря чи голови конкурсної комісії.

Конкурсна пропозиція та документи, оформлені та подані юридичними особами та фізичними особами, або уповноваженими ними особами з порушенням вимог, не розглядаються.

Конкурсна пропозиція та документи можуть бути відкликані юридичними особами та фізичними особами не пізніше останнього дня прийняття конкурсної документації.

Обов’язковою умовою договору буде можливість його дострокового розірвання в односторонньому порядку, в разі виникнення потреби використання земельної ділянки військовою частиною, установою Збройних Сил України для виконання покладених на нею завдань. КЕВ м. Полтава не несе відповідальності за збитки, нанесені в результаті проведення заходів бойової підготовки та інших заходів, пов’язаних із виконанням завдань військовими частинами, установами Збройних Сил України перед учасниками та третіми особами.


11 жовтня 2017, 18:49 | ID: 34598 | Переглядів: 430

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 430 //