Запобігання проявам корупції

Телефон гарячої лінії щодо боротьби з корупцією у Збройних Силах України 456-41-28

Роз’яснення положень антикорупційного законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб

Антикорупційна програма Міністерства оборони України на 2015 — 2017 роки

Мета

Метою Антикорупційної програми Міністерства оборони України на 2015 — 2017 роки (далі — Антикорупційна програма Міноборони) є забезпечення дотримання посадовими і службовими особами Міністерства оборони України та Збройних Сил України вимог антикорупційного законодавства, посилення роботи щодо запобігання корупції шляхом реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 — 2017 роки, затверджених Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, державної програми щодо запобігання корупції, подальше впровадження механізмів Ініціативи НАТО з побудови цілісності, прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у роботі оборонних інституцій.

Діяльність Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів військового управління щодо запобігання і виявлення корупції у сфері оборони ґрунтується на усвідомленні того, що суспільство повинно мати впевненість у доброчесності Міністерства оборони України та Збройних Сил України, їх спроможності ефективно і без втрат управляти оборонним бюджетом, гарантовано виконувати соціальні зобов’язання щодо підготовки військовослужбовців, збереження їх життя і здоров’я, оперативно поставляти необхідні матеріальні ресурси.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Корупція стоїть на заваді надійному захисту країни. Зусилля, що вживалися для зменшення рівня корупції в попередні роки, не були успішно реалізовані в очікуваних обсягах.

Недостатньо наполегливо впроваджувалися заходи щодо створення інституціонального механізму запобігання корупції, посилення спроможності протидіяти корупції на державних підприємствах, забезпечення доброчесності, усунення корупціогенних чинників у сфері закупівель, використання бюджетних коштів, роботи з персоналом.

Усе це обтяжується на фоні проведення антитерористичної операції та протидії загрозам недоторканності і територіальної цілісності України.

Проблему передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль керівництва Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, керівників органів військового управління Збройних Сил України, командирів (керівників) з’єднань, військових частин (установ, організацій), науково-дослідних установ, громадських (неурядових) організацій спрямованих на усунення корупційних ризиків та реалізацію пріоритетних напрямів антикорупційної політики, через:

1. Створення дієвого інституціонального механізму запобігання корупції в органах військового управління, посилення спроможності протидіяти корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях, які входять до сфери управління Міністерства оборони України.

2. Удосконалення військової кадрової політики, формування доброчесності військовослужбовців та цивільного персоналу, їх негативного ставлення до корупції, забезпечення кадрової безпеки при підготовці та прийнятті кадрових рішень.

3. Нетерпимість до вчинення корупційних правопорушень у ході забезпечення виконання завдань захисту суверенітету і територіальної цілісності України, участі підрозділів Збройних Сил України в міжнародних заходах з підтримання миру.

4. Усунення корупційних чинників та реформування процедур державних закупівель.

5. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, забезпечення прозорості виконання бюджетних програм, розвитку та підтримки системи внутрішнього контролю.

6. Забезпечення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, застосування ефективних та стримуючих заходів до осіб, причетних до корупційних правопорушень.

7. Забезпечення відкритості та прозорості, сприяння участі громадськості в здійсненні передбачених законом заходів щодо запобігання корупції.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми Міноборони, наведено в додатку 1.

Очікувані результати

Виконання Антикорупційної програми Міноборони дасть змогу:

здійснити комплекс невідкладних заходів щодо мінімізації впливу корупції на виконання Міністерством оборони України та Збройними Силами України покладених на них завдань;

підвищити рівень довіри суспільства до оборонного сектору;

зменшити вплив корупціогенних ризиків у діяльності оборонного відомства;

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави;

забезпечити формування правової свідомості, доброчинної поведінки військовослужбовців та цивільного персоналу, нетерпимого ставлення до корупції;

упровадити ефективний внутрішній та зовнішній моніторинг, корекцію реалізації антикорупційної політики у сфері оборони.

Моніторинг виконання та оцінка ефективності

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми Міноборони здійснюється комісією на чолі з першим заступником Міністра оборони України.

Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на квартал.

Щорічно до 10 лютого розглядається інформація, що подається до Національного агентства з питань запобігання корупції для підготовки національної доповіді стосовно реалізації засад антикорупційної політики.

Засідання комісії проводиться у відкритому режимі із залученням представників засобів масової інформації, громадських організацій, експертів та науковців.

Безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми Міноборони, формування пропозицій з її корекції та поточний моніторинг здійснюється робочою групою на чолі з начальником Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України.

Засідання робочої групи проводиться не рідше одного разу на місяць.

Голова робочої групи відповідає за планування, моніторинг та аналіз виконання Антикорупційної програми Міноборони, звітує про хід її виконання перед першим заступником Міністра оборони України та комісією, яку він очолює.

Незалежний громадський і міжнародний контроль за реалізацією Антикорупційної програми Міноборони здійснюється експертним антикорупційним моніторинговим комітетом. Організаційне та ресурсне забезпечення його діяльності здійснюється секретаріатом, який утримується за рахунок міжнародної допомоги.

Оцінка ефективності виконання Антикорупційної програми Міноборони здійснюється комісією на чолі з першим заступником Міністра оборони України щоквартально під час розгляду узагальненої інформації до Національного агентства з питань запобігання корупції про стан виконання в Міністерстві оборони України Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 — 2017 роки.

Крім того, оцінка ефективності виконання Програми здійснюється не менше одного разу на рік на засіданні колегії Міністерства оборони України.

Програма підлягає щорічному перегляду з урахуванням внесених змін до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 — 2017 роки.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджетів у межах видатків, передбачених Міністерству оборони України, а також інших джерел, не заборонених законом.


17 вересня 2013, 19:38 | ID: 19 | Переглядів: 50425

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 50425 //