Військова освіта та наука

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) та вступних випробувань

Військова освіта в Україні

Військова освіта є складовою частиною державної системи освіти.

Система військової освіти побудована на основі принципів доступності, неперервності та наступності ступеневого навчання військових фахівців з урахуванням специфіки їх військової служби.

Система військової освіти включає: органи управління, мережу вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України.

Загальне керівництво системою військової освіти здійснює Департамент військової освіти та науки, який є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства оборони України.

Мережа військових навчальних закладів включає:

  • вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського та сержантського складу;
  • вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку студентів за програмами підготовки офіцерів запасу;
  • військовий і військово-морський ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

На теперішній час підготовка військових фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань держави здійснюється за повним переліком напрямів та спеціальностей (спеціалізацій) підготовки військових фахівців.

Військові навчальні заклади здійснюють підготовку офіцерів тактичного, оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів.

Випускники військових навчальних закладів отримують диплом державного зразка за освiтньо-квалiфiкацiйними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів України мають досвідчений склад наукових та науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку військових фахівців з використанням сучасних інноваційних педагогічних та інформаційних технологій. У більшості з цих закладів функціонує система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів.

ВІДОМОСТІ
щодо особливості призову на строкову військову службу у травні-липні 2014 року громадян України, які виявили бажання вступати на навчання до вищих навчальних закладів України

Відповідно до Указу Президента України від 01 травня 2014 р. № 447/2014 «Про заходи щодо підвищення обороноздатності держави» сплановано проведення призову громадян України на строкову службу.

Особливістю призова 2014 року є те, що він буде проходити в травні-липні 2014 року, внаслідок чого призовники, які закінчують навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та інших навчальних закладах, будуть підлягати призову на строкову службу, що обмежує їх можливість вступу до навчальних закладів.

З метою організованого проведення призову громадян України на строкову службу та забезпечення конституційного права призовників на отримання освіти передбачено:

  1. Призовників, які до 31 липня 2014 року закінчують навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, інших навчальних закладів та надали до військових комісаріатів заяви про вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра до професійно-технічних та вищих навчальних закладів, завірених керівництвом навчального закладу, або довідки про реєстрацію щодо проходження зовнішнього незалежного оцінювання регіонального центру оцінювання якості освіти за місцем проходження тестування, протягом червня-липня поточного року не включати в план призову.
  2. Призовників, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та вступних екзаменів не набрали відповідну кількість балів (не можуть бути прийняті на навчання до навчальних закладів) та придатні до військової служби за станом здоров’я, вважати такими, що підлягають призову на строкову військову службу.
  3. Рекомендувати обласним та Київській міській призовним комісіям за поданням районних (міських) призовних комісій надавати відстрочки до чергового призову за частиною 15 статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» призовникам, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (результатами іспитів) можуть бути прийнятими на навчання у серпні місяці поточного року.

Воєнна наука

Головними завданнями воєнної науки є формування теоретичних засад забезпечення воєнної безпеки держави та практичних напрямів її реалізації, розвиток теорії воєнного мистецтва та практики застосування Збройних Сил, вирішення проблем військового будівництва, розвитку озброєнь і військової техніки.

Наукова і науково-технічна діяльність у Міністерстві оборони України здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу», інших нормативно-правових актів України, що стосуються наукової і науково-технічної діяльності, наказів і директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України, Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України.

Основними складовими наукової і науково-технічної діяльності є:

  • наукова робота — фундаментальні, пошукові та прикладні дослідження з метою одержання нових наукових і науково-прикладних результатів, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки України, підвищення ефективності військового будівництва, розвиток форм і способів підготовки, застосування і всебічного забезпечення Збройних Сил, розвиток озброєння і військової техніки;
  • науково-організаційна робота — комплекс заходів щодо перспективного і поточного планування наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах, її організації, координації, методичного та інформаційного забезпечення, контролю за її здійсненням, реалізації результатів наукових досліджень, підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, організації винахідницької, раціоналізаторської та інформаційно-видавничої роботи, підтримання зв’язків з науковими установами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, що проводять дослідження з оборонної тематики;
  • наукове супроводження — пошукові та прикладні наукові дослідження, спрямовані на впровадження результатів наукової роботи. Основним змістом наукового супроводження є обґрунтування та проведення заходів цілеспрямованого своєчасного коригування дій споживачів воєнно-наукової продукції у напрямі підвищення ефективності її використання та освоєння нововведень у воєнній сфері.

Для здійснення наукової і науково-технічної діяльності створена і функціонує система воєнно-наукових досліджень, яка включає:

Система воєнно-наукових досліджень взаємодіє та координує свою діяльність з іншими науковими установами та організаціями, які проводять наукові дослідження в інтересах оборони держави.


Загальне керiвництво вiйськовою освiтою та наукою здійснює Департамент військової освіти та науки Мiнiстерства оборони України.

Адреса: Україна, 03049, м. Київ — 49, Повітрофлотський пр-т 28
Телефон-факс: (044) 271-12-80

Електронна пошта: dvon@mil.gov.ua

Розділ створено 17 вересня 2013, 19:38 | Переглядів: 79609