Директива «Про основні заходи кадрового забезпечення Збройних Сил України на період до 2017 року»

МІНІСТЕРСТВО
ОБОРОНИ
УКРАЇНИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ШТАБ ЗБРОЙНИХ
СИЛ УКРАЇНИ

 Д И Р Е К Т И В А
м. Київ

10.10.2013

 № Д-1

Про основні заходи кадрового
забезпечення Збройних Сил
України на період до 2017 року

Відповідно до Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на період до 2017 року, затвердженої Указом Президента України від 02 вересня 2013 року № 479, з метою реалізації військової кадрової політики у Збройних Силах України, гарантованого і якісного комплектування Збройних Сил України професійним, підготовленим і мотивованим до проходження військової служби особовим складом

ПРОПОНУЄМО:

1. Першому заступнику Міністра оборони України, начальнику Генерального штабу — Головнокомандувачу Збройних Сил України, заступнику Міністра оборони України, заступнику Міністра оборони України — керівнику апарату, першому заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України, заступникам начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам видів Збройних Сил України, начальникам Тилу, Озброєння, Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, командувачам оперативних командувань (начальнику територіального управління «Північ»), керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, керівникам органів військового управління, командирам з’єднань, військових частин, начальникам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, установ і організацій:

 • пріоритетними завданнями кадрового забезпечення вважати проведення (реалізацію) державної військової кадрової політики щодо:

 • підвищення престижу військової служби, створення належних умов для підготовки та проходження військової служби військовослужбовцями, перехід Збройних Сил України на комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом;

 • комплектування Збройних Сил України особовим складом з урахуванням необхідності збереження висококваліфікованого кадрового потенціалу Збройних Сил України та ефективне службове використання військовослужбовців. Зокрема, військовослужбовців, які мають оперативно-стратегічний або оперативно-тактичний рівень військової освіти, високий рівень професійної підготовки (класної кваліфікації), зокрема, рівень кваліфікації не нижче 2 класу, наукові ступені (вчені звання), є учасниками бойових дій, мають практичний досвід участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, володіють іноземними мовами;

 • забезпечення організації широкої роз’яснювальної роботи, яка проводиться Міністерством оборони України серед особового складу щодо його соціального захисту, дотримання вимог чинного законодавства щодо військовослужбовців, які звільнятимуться з військової служби в процесі реформування та розвитку Збройних Сил України та виконання заходів їх адаптації в період проходження ними військової служби;

 • здійснення подальшого впровадження в діяльність органів військового управління сучасних принципів та підходів у військовій кадровій політиці, підвищення ефективності форм і методів кадрового забезпечення;

 • провести широку роз’яснювальну роботу у військових колективах щодо безпосередньої залежності від підсумків особистої службової діяльності за рік, результатів виконання завдань підпорядкованих військових частин, закладів, установ і організацій, подальшого кар’єрного зростання військовослужбовців та залишення у військових частинах перспективного складу під час проведення організаційних заходів:

 • для залишення на військовій службі найбільш досвідчених, високопрофесійних військовослужбовців в ході проведення організаційних заходів та під час призначення військовослужбовців на посади враховувати результати атестування військовослужбовців;

 • під час прийняття кадрових рішень враховувати висновки комплексного оцінювання військовослужбовців, звертаючи при цьому особливу увагу на рівень сформованості моральних, психологічних, воєнно-ідеологічних якостей військовослужбовця;

 • забезпечити переміщення на посадах кращих за підсумками щорічного оцінювання та атестаційними висновками військовослужбовців, посади яких скорочуються, з військових частин, що розформовуються або переформовуються, до військових частин перспективного складу;

 • комплектування посад спеціалістів у сфері фінансів, перекладачів, психологів, юристів здійснювати за змішаним принципом (військовослужбовцями та цивільним персоналом з відповідним рівнем освіти);

 • з метою вчасного прийняття кадрових рішень щодо подальшого службового використання офіцерів — випускників вищих військових навчальних закладів всіх рівнів підготовки не пізніше ніж за три місяці до дня випуску опрацьовані проекти наказів про їх призначення надавати встановленим порядком Міністру оборони України для прийняття рішення, при цьому їх призначення здійснювати виключно у військові частини, що залишаються у перспективному складі Збройних Сил України;

 • забезпечити покриття некомплекту офіцерських посад тактичного рівня за рахунок випускників військових навчальних закладів, прийняття на військову службу випускників кафедр військової підготовки вищих навчальних закладів, офіцерів запасу та сержантів (старшин) з вищою освітою, які проходять військову службу за контрактом;

 • удосконалити систему підготовки сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом. Забезпечити рівень підготовки в навчальних центрах (підрозділах) сержантів та старшин — професіоналів, які будуть спроможні організувати виконання (за необхідності виконувати) функціональних обов’язків особовим складом за всіма спеціальностями підпорядкованого підрозділу;

 • забезпечити відбір громадян для проходження військової служби за контрактом, служби у військовому резерві, вступу до вищих військових навчальних закладів;

 • продовжити удосконалення системи управління кар’єрою військовослужбовців;

 • продовжити удосконалення системи комплексного оцінювання військовослужбовців;

 • продовжити заходи щодо створення захищеної від випадків зовнішнього впливу баз даних оцінних висновків та резерву кандидатів для просування по службі;

 • вважати звільненими з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України військовослужбовців, які звільняються з військової служби з посад, що скорочуються, з урахуванням вимог підпункту 2 пункту 226 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами), за винятком:

 • військовослужбовців строкової служби;

 • осіб офіцерського складу та осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, звільнених з військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, за власним бажанням, через службову невідповідність, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (пункти «д», «е», «є», «ж», "з","и«, «і» частини шостої та пункти «а», «д», «е», «є», «ж», «з», «и» частини сьомої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);

 • під час проведення організаційно-штатних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення військових посад, переважне право на призначення надавати військовослужбовцям з вищою кваліфікацією і вищою оцінкою за критеріями службової діяльності. В першу чергу призначати військовослужбовців, які згідно із законодавством належать до категорій громадян, що користуються переважним правом залишення на службі чи першочерговим правом призначення на посади, в тому числі тих, які не набули ще права на пенсію за вислугу років. Призначення інших військовослужбовців здійснювати після вирішення питання щодо подальшого службового використання вивільнених військовослужбовців;

 • запобігати зловживанням під час звільнення особового складу, військовослужбовців, які звільняються з військової служби у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, розглядати на засіданнях атестаційних комісій військових частин у їх присутності з оформленням протоколу;

 • у поданнях на військовослужбовців до звільнення їх з військової служби та у наказах (по особовому складу) посадових осіб, яким надано право звільнення військовослужбовців з військової служби, зазначати, що звільнення здійснюється у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України (крім військовослужбовців, зазначених в абзаці двадцять першому цього пункту);

 • попереджувати військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів і які не набули права на пенсію за вислугу років, про звільнення з військової служби у письмовій формі не пізніше ніж за два місяці до проведення відповідних організаційних заходів. У такий самий строк про скорочення штатів або проведення організаційних заходів у військовій частині в установленому порядку письмово повідомляти державну службу зайнятості;

 • зараховувати у розпорядження відповідного командира (начальника) із збереженням щомісячного грошового забезпечення за останньою штатною посадою військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку із скороченням і до визнання яких ветеранами військової служби чи набуття ними права на пенсію за вислугу років залишилося менш як шість місяців, відповідно до Закону України «Про державні гарантії соціального захисту військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей», за їх згодою. Накази (по особовому складу) про зарахування таких військовослужбовців у розпорядження видавати командирами (начальниками), які мають право призначення, не пізніше дня розформування військової частини або скорочення посади, що визначено відповідною директивою або змінами до штату;

 • надавати до кадрового органу номенклатури призначення не пізніше ніж за два місяці до проведення організаційно-штатних заходів списки військовослужбовців, які вивільняються, з пропозиціями щодо їх службового використання;

 • працівників, які підлягають звільненню внаслідок проведення організаційно-штатних заходів, про наступне звільнення персонально попереджати не пізніше ніж за два місяці;

 • переважне право на залишення на роботі у разі скорочення чисельності та посад надавати працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці, а за рівних умов кваліфікації перевагу в залишенні на роботі надавати за підставами, передбаченими законодавством України;

 • не пізніше трьох місяців з часу надходження штатів або переліків змін до штатів проводити консультації з професійними спілками про заходи щодо запобігання звільненню працівників чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків звільнення відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

 • здійснювати погодження з професійними спілками звільнення працівників — членів профспілки, які не розміщуються на посадах у зв’язку із проведенням організаційних заходів;

 • забезпечувати проведення урочистих проводів військовослужбовців, працівників, які звільняються з військової служби, роботи, здійснювати їх заохочення;

 • посадовим особам, яким надано право звільнення військовослужбовців з військової служби у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, роботу щодо звільнення з військової служби військовослужбовців з виданням відповідних наказів (по особовому складу) завершувати до 10 грудня щороку, крім військовослужбовців строкової служби;

 • військовослужбовців, звільнених з військової служби, забезпечувати грошовим та іншими видами забезпечення до дня виключення зі списків особового складу військових частин, а тим військовослужбовцям, які здали справи і посаду та вибувають у відпустку з подальшим виключенням зі списків особового складу, — до дня видання наказу про вибуття у відпустку. Військовослужбовець до проведення з ним усіх необхідних розрахунків не виключається без його згоди зі списків особового складу військової частини;

 • курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у разі ліквідації вищого військового навчального закладу чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу або зменшення обсягів державного замовлення звільняти з військової служби. Забезпечувати їх подальше зарахування до вищих навчальних закладів для продовження навчання за спорідненими спеціальностями (напрямами) підготовки відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за рахунок коштів Державного бюджету України в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

2. Поширити дію абзацу дев’ятнадцятого пункту 1 цієї директиви на осіб офіцерського складу та осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, звільнених з військової служби у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, — у разі неможливості їх використання на службі згідно з частинами шостою та сьомою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» після 01 січня 2013 року.

3. Контроль за виконанням директиви покласти на першого заступника Міністра оборони України та першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

4. Директиву розіслати до окремої частини.

Міністр оборони України П.В.ЛЕБЕДЄВ
Начальник Генерального штабу —
Головнокомандувач Збройних Сил України
генерал-полковник
 В.М.ЗАМАНА

 


23 жовтня 2013, 14:44 | ID: 514 |

ОСТАННІ НОВИНИ


Переглядів: 17472 //